Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg is gestart op 1 april 2019 en een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden. Marente werkt zowel op het gebied van thuiszorg als verpleeghuiszorg en is ook actief op het gebied van revalidatie en ondersteuning bij dementie. 

De complexiteit van verpleeghuiszorg neemt toe. Naarmate de mensen steeds ouder worden is hier steeds vaker sprake van meerdere zorgvragen tegelijkertijd. Om adequate verpleeghuiszorg te kunnen bieden, moet een verpleegkundige dan ook steeds nadrukkelijker verschillende rollen tegelijkertijd kunnen aannemen: enerzijds kwalitatief goede patiëntenzorg bieden, anderzijds collega’s coachen bij het oppakken van innovaties. Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg gaat daarom expliciet in op de vraag: hoe kan een verpleegkundige de eigen kennis en gedragingen, beter dan tot nu toe, inzetten om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren?

“We gaan onderzoeken hoe we de rol van de verpleegkundige nog sterker neer kunnen zetten.”

Lector Chris Wallner

Missie lectoraat

Het lectoraat VIO draagt bij aan de best mogelijke kwaliteit van leven en zorg in het verpleeghuis.

Visie lectoraat

De basis voor goede kwaliteit van leven en  zorg in een intramurale setting zijn goed opgeleide en gedreven beroepskrachten die er zijn voor de ander, oplettend en nieuwsgierig zijn en zich daarom blijven ontwikkelen om samen met alle anderen steeds te zorgen voor de best mogelijke persoonsgerichte zorg.

Doelen van het lectoraat

A - Ontwikkelen van de beroepspraktijk (verpleeghuiszorg) en beroepskrachten (functie kwaliteits)verpleegkundigen
B - Opleiden studenten voor/over ouderenzorg/verpleeghuiszorg
C - Bevorderen van (samen)werken en (samen) leren tussen onderwijs (verpleegkunde) en praktijk (verpleeghuiszorg)
D – Ontwikkelen van nieuwe kennis over de verpleeghuiszorg door middel van praktijkgericht onderzoek 

Kenniskring

In de kenniskring van het lectoraat werken lectoren, onderzoekers, docenten, studenten, verpleegkundigen en verzorgenden uit het werkveld samen om meer inzicht te verkrijgen in de rollen van de hbo-verpleegkundige en een visie te formuleren op hoe we diens positie in de ouderenzorg kunnen versterken, zowel in de patiëntenzorg als in de samenwerking met directe collega’s.

Maak kennis met het team van onderzoekers en medewerkers