Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

De complexiteit van verpleeghuiszorg neemt toe. Naarmate de mensen steeds ouder worden is hier steeds vaker sprake van meerdere zorgvragen tegelijkertijd. Om adequate verpleeghuiszorg te kunnen bieden, moet een verpleegkundige dan ook steeds nadrukkelijker verschillende rollen tegelijkertijd kunnen aannemen: enerzijds kwalitatief goede patiëntenzorg bieden, anderzijds collega’s coachen bij het oppakken van innovaties. Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg gaat daarom expliciet in op de vraag: hoe kan een verpleegkundige de eigen kennis en gedragingen, beter dan tot nu toe, inzetten om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren?

Visie lectoraat

De basis voor goede kwaliteit van leven en  zorg in een intramurale setting zijn goed opgeleide en gedreven beroepskrachten die er zijn voor de ander, oplettend en nieuwsgierig zijn en zich daarom blijven ontwikkelen om samen met alle anderen steeds te zorgen voor de best mogelijke persoonsgerichte zorg.

Chris Walner, lector

"De verpleeghuiszorg is het jongste vakgebied voor de verpleegkundige. Doordat mensen steeds langer thuis wonen wordt de zorg in het verpleeghuis complexer. De roep naar hoger opgeleid zorgpersoneel, dus verpleegkundigen, wordt in het verpleeghuis daardoor groter. Maar hoe draag je als (hbo) verpleegkundige bij aan hoogstaande, persoonsgerichte zorg in het verpleeghuis? En hoe neem je het hele team daarin mee? En hoe laten we verpleegkunde studenten begrijpen wat er voor hun bij te dragen valt in het verpleeghuis? Dit soort vragen zijn leidend voor het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg."

Chris Walner, lector

Doelen van het lectoraat

A - Ontwikkelen van de beroepspraktijk (verpleeghuiszorg) en beroepskrachten (functie kwaliteits)verpleegkundigen
B - Opleiden studenten voor/over ouderenzorg/verpleeghuiszorg
C - Bevorderen van (samen)werken en (samen) leren tussen onderwijs (verpleegkunde) en praktijk (verpleeghuiszorg)
D – Ontwikkelen van nieuwe kennis over de verpleeghuiszorg door middel van praktijkgericht onderzoek 

Kenniskring

In de kenniskring van het lectoraat werken lectoren, onderzoekers, docenten, studenten, verpleegkundigen en verzorgenden uit het werkveld samen om meer inzicht te verkrijgen in de rollen van de hbo-verpleegkundige en een visie te formuleren op hoe we diens positie in de ouderenzorg kunnen versterken, zowel in de patiëntenzorg als in de samenwerking met directe collega’s.

Maak kennis met het team van onderzoekers en medewerkers