Hogeschool Leiden

Lectorenplatform dementie (PRO-DEM) van start!

31 augustus 2023 - 22 lectoren van 13 hogescholen hebben zich verenigd in het lectorenplatform PRO-DEM (PraktijkgeRicht Onderzoek voor mensen met DEMentie).

Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt sterk toe in Nederland. Er komt dan ook steeds meer aandacht voor het ondersteunen van (goed) leven met dementie. 22 lectoren van 13 hogescholen hebben zich verenigd in het lectorenplatform PRO-DEM (PraktijkgeRicht Onderzoek voor mensen met DEMentie).

Het doel is om het praktijkgerichte onderzoek voor mensen met dementie gezamenlijk vanuit verschillende wetenschapsgebieden (o.a. sociale wetenschappen, techniek, (para-)medische wetenschappen, psychologie, bouwkunde) vorm te geven. Hierbij is ook Alzheimer Nederland betrokken.

De volgende vraagstukken en ambities zijn bepaald:

  1. Aanjagen programmatische aanpak van dementievraagstukken om maatschappelijke vraagstukken in relatie tot dementie interdisciplinair en trans-disciplinair aan te kunnen pakken;
  2. Zichtbaarheid en potentie van praktijkgericht onderzoek vergroten, en daarmee het potentieel van hbo’s om maatschappelijke uitdagingen (mede) op te lossen en transities in de zorg te ondersteunen;
  3. Innoveren van praktijk en onderwijs waarmee we kansrijke methodes en interventies die goed leven met dementie ondersteunen breed in de praktijk implementeren en bijdragen aan een toekomstbehendige beroepsbevolking;
  4. Verstevigen internationale samenwerking om ook over de grenzen heen samen te werken en van elkaar te leren wat betreft het ondersteunen van goed leven met dementie. We staan immers voor vergelijkbare uitdagingen.

Lector Chris Wallner (Lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg): “De zorg voor mensen met dementie wordt complexer, helemaal nu die zorg steeds langer in de thuissituatie gaat plaatsvinden. Hoe kunnen we door praktijkgericht onderzoek de kwaliteit van leven en zorg voor deze doelgroep vergroten? En hoe kunnen we praktijk en onderwijs innoveren, bijvoorbeeld door innovatieve leeromgevingen zoals als Learning Communities? Met het lectorenplatfom PRO-DEM kunnen we gezamenlijke de impact van praktijkgericht onderzoek voor mensen met dementie vergroten.”

PRO-DEM wordt gecoördineerd door Dr. ir. Simone De Bruin, Hans Hobbelen en Rens Brankaert en uitgevoerd met vele andere deelnemers waaronder Chris Wallner van het Lectoraat VIO, Hogeschool Leiden.