Hogeschool Leiden

Train The Trainer Conferentie

4 oktober 2023 - In het weekeinde van 9-11 september 2023 vond de achtste editie van de Train The Trainer (TTT) Conferentie plaats. Samen met negen andere mensen (uit tien verschillende landen) heeft Esther Vis deze conferentie vorm gegeven.

Tien jaar geleden in 2013 is deze conferentie opgericht door een aantal antroposofische artsen. Het doel was om artsen die andere artsen opleiden in het antroposofische gedachtengoed, een steun in de rug te geven.

Tijdens de conferentie in Dornach (Goetheanum) werden ervaringen uitgewisseld, de nieuwste didactische principes gedeeld en geoefend met het geven van microlessen. Al in 2014 is de doelgroep van deze conferentie uitgebreid naar alle beroepsgroepen binnen de antroposofische gezondheidszorg zoals, psychotherapie, euritmie, vaktherapie AG, verpleegkunde, fysiotherapie, orthodontie en ga zo maar door. Deze uitbreiding had tot gevolg dat er binnen de conferentie meer ervaringsgericht wordt gewerkt en bepaalde thema’s ook via de kunsten beleefbaar worden gemaakt. We waren afgelopen september met zo’n 55 deelnemers van vijf verschillende continenten en met 17 verschillende nationaliteiten; vooral de landen van Zuid Amerika waren sterk vertegenwoordigd dit jaar.

Opbouw en inhoud

Hogeschool Leiden

In het programma van afgelopen september stond het lesgeven over reïncarnatie centraal: hoe doe je dit op een moderne manier? Wat kom je tegen als je les geeft over reïncarnatie? Hoe kun je dit thema meer beleefbaar maken? Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het gebruik van feedback in het onderwijs. De laatste inzichten over feedback (aangevuld met feed forward en feed up) zijn gedeeld en toegepast gedurende de gehele conferentie.

In de opbouw van de conferentie hebben we de principes van de drieledigheid toegepast. De eerste dag stonden de werkvormen in het teken van het voelen: contact maken, ontmoeten, landen en ervaren. Het denken stond de tweede dag centraal. Op deze dag deelden we informatie over:

  • de functie van feedback belicht vanuit de vierledigheid
  • de achtergronden van de activerende werkvormen van de eerste dag
  • de functie van reflecteren bij het leren
  • de zeven levensprocessen vertaald naar het leerproces
  • de inzichten over reïncarnatie belicht vanuit de cultuur waarin je bent opgegroeid

Tijdens de derde dag stond het handelen centraal en hebben deelnemers onderling afspraken gemaakt over welke nieuwe principes of werkvormen zij het komende jaar willen gaan toepassen in hun lespraktijk.

Na het avond eten werd met de deelnemers gezongen. Dit was heerlijk om te doen en het klonk als een klok. Mooi om te zien dat het zingen en samen muziek maken sterk verbindend werkt.

Twee werkvormen

Een van de mooiste werkvormen die ik tijdens de TTT leerde kennen en die ik in mijn lespraktijk wil gaan invoeren, is het reflectief dagboek. Een reflectief dagboek gebruik je in het bijzonder om vragen, ideeën en impulsen die tijdens of buiten de lessen bij je opkomen op te schrijven. Door het met de hand op papier te schrijven (dus niet digitaal tikkend) word je je van al deze innerlijke aspecten meer bewust. En door je ideeën vast te leggen, kun je er op een later tijdstip op terugkomen, ze herzien of meer verdiepen. Met het werken met een reflectief dagboek leer je ‘langzaam te denken’. En dit laatste kan een weldaad zijn in het vluchtige leven wat we tegenwoordig leiden. Juist thema’s als reïncarnatie en spiritualiteit lenen zich goed voor ‘langzaam denken’ en erop reflecteren.

Een andere werkvorm die me zeer aanspreekt is de dialogue walk. De dialogue walk doe je in tweetallen, gedurende een half uur. Er staat een open vraag centraal die eerst de ene persoon beantwoordt. De ander luistert alleen, reageert niet en stelt ook geen vragen (kan de uitgangsvraag wel herhalen). Na 12 minuten worden de rollen omgedraaid. De laatste paar minuten besteden de deelnemers aan het terugblikken op het proces (dus ook nu geen inhoudelijke reacties). De doelen die hiermee beoogd worden zijn:

  • voor de luisteraar: het oefenen van empathisch luisteren met zoveel mogelijk concentratie. De luisteraar keert steeds weer met innerlijke aandacht terug naar de partner. De luisteraar houdt de eigen gedachten, gevoelens en impulsen vast, neemt deze waar en laat ze los.
  • voor de spreker: het bewust worden van de eigen gedachten of wat je hebt meegemaakt terwijl je spreekt. Als spreker moet je ervoor zorgen dat het verhaal coherent is en iets is dat de luisteraar kan begrijpen en waar hij zich mee kan verbinden.
  • voor beiden: feedback geven en ontvangen om de luister- en spreekvaardigheden te verbeteren

Al met al was het een rijkgevarieerde, geslaagde en inspirerende conferentie. Wij zijn al weer bezig om de editie van 2024 voor te bereiden, waarin het inhoudelijke thema ‘karma’ centraal zal staan.