Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Hogeschool Leiden en BaseClear zetten samen in op het lectoraat Toegepaste Genomische Microbiologie om hun beider expertise op het gebied van microbiële genomics te vergroten. Dr. Astrid Heikema is aangesteld als gezamenlijke lector. Samen met studenten, kennisinstellingen en bedrijven in de regio verricht zij praktijkgericht onderzoek naar de rol van micro-organismen in verschillende domeinen, waaronder voedselveiligheid, gezondheid, gewasbescherming en de biotechnologische industrie. Door de verdere kennisverwerving in de microbiologie streeft zij ernaar om nieuwe innovatieve toepassingen te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en milieu en aan een versterkte innovatiekracht van bedrijven op het Leiden BioSciencePark. 

Het lectoraat Toegepaste Genomische Microbiologie van Heikema vertaalt kennis over de genetische eigenschappen van micro-organismen naar relevante toepassingen. Voor het verkrijgen van deze kennis wordt gebruik gemaakt van de traditionele microbiologie, moderne sequencing technologie en bio-informatica. De toepassing van de opgedane kennis is breed, zoals het waarborgen van de veiligheid van de voedselvoorziening, de gezondheid van mens, dier en plant en het zoeken naar duurzame alternatieven voor industriële productieprocessen. 

Een belangrijke onderzoekslijn waar het lectoraat momenteel aan werkt is voedselveiligheid. Het lectoraat ontving recent een RAAK-mkb-subsidie voor vervolgonderzoek op het recent afgeronde RAAK-mkb Precision Food Safety project.  Met de eerder opgedane expertise kan nu breed ingezet worden om voedselverwerkende bedrijven verder te ondersteunen bij het identificeren van transmissieroutes en besmettingsbronnen van voedselpathogenen. Daarnaast worden bedrijven geholpen bij het onderzoeken van de effecten van schoonmaakmiddelen en het monitoren van de hygiënische omstandigheden in de fabriek. Sequencing met behulp van de nanopore technologie vervult hierbij een sleutelrol.