Hogeschool Leiden

Verantwoording 2021

De verantwoording over 2021 van het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat heeft een intensieve samenwerking met de verpleeghuizen van Marente.

Vanuit het lectoraat zijn twee 'praktijkvertalingen' gemaakt van wetenschappelijke artikelen over persoonsgerichte zorg. De praktijkvertaling "Hoe kun je als (informele) leider werken aan een persoonsgerichte cultuur in het verpleeghuis?" hebben we in 2021 gebruikt bij twee dialoogsessies met kwaliteitsverpleegkundigen en hun teamleiders over persoonsgericht werken op de afdeling.

Uit het project 'Mannen voor de ouderenzorg' (twintig interviews met mannen die in het verpleeghuizen van Marente werken) zijn drie publicaties voortgekomen. Een boekje voor jongens ter verspreiding onder middelbare scholen, een artikel voor middelbare school decanen in een vakblad en een artikel voor ouderen in het magazine voor leden van Marente.

Sinds 2021 zijn vijf kwaliteitsverpleegkundigen van Marente structureel betrokken bij het lectoraat (4 uur per week). Ze werken mee aan kwaliteitsverbetertrajecten en onderzoek (zoals bij het verbeteren van persoonsgerichte zorg, de kwaliteit van zorg of bij het project 'jonge mensen met dementie'). Daarnaast zijn ze betrokken bij de maandelijkse kenniskringoverleggen van het lectoraat. Hierdoor ontstaat een sterke uitwisseling van kennis. Kennis uit de praktijk die onze docenten en studenten kan voeden en onderzoekskennis die de praktijk voedt.

In samenwerking met het lectoraat draaien twee Learning Communities bij Marente. In de eerste Learning Community leren studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige samen met zorgprofessionals, verpleegkundedocenten en onderzoekers van het lectoraat. Bij de tweede Learning Community, de YD-CAN! Learning Community, zijn bovendien jonge mensen met dementie (verpleeghuisbewoners) en naasten betrokken. De andere Learning Community is meer georganiseerd rond de studenten van de Opleiding tot Verpleegkundige en wordt toegelicht bij 'onderwijs en professionalisering'.

De lector is mede-organisator van het landelijk platform 'Learning Communities'.

Onderwijs en professionalisering

De lector is betrokken bij de uitvoering van de minor Ouderenzorg van de Opleiding tot Verpleegkundige. De lector en kenniskringleden zijn zelf betrokken bij (wekelijkse) lessen van de minor. Tijdens de twee semesters van 2021 hebben in totaal 24 studenten voor 30 studiepunten deelgenomen.

In 2021 hebben zeventien derdejaarsstudenten van de Opleiding tot Verpleegkundige stage gelopen in de Learning Community bij Marente. In de Learning Community leren de studenten samen met zorgprofessionals, docenten van de opleiding en onderzoekers van het lectoraat. Voor studiejaar 21/22 richt de Learning Community zich op de vraag: Hoe kunnen we de zorg voor ouderen thuis en in het verpleeghuis nog persoonsgerichter maken en daarbij de eigen regie van de oudere zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun mogelijkheden en wensen? Hierbij werkt het lectoraat samen met onderzoekers van Hogeschool Rotterdam met het doel om leiderschap van professionals en studenten te bevorderen waar het gaat om het behouden van eigen regie van ouderen.

Het lectoraat heeft binnen Marente zeven derdejaarsstudenten begeleid bij een kwaliteitsverbeteringsopdracht (implementatieadvies in kader van afstudeeropdracht) en vier masterstudenten begeleid bij een afstudeerscriptie. Eén masterscriptie richtte zich op de ondersteuning van jonge mensen met dementie en hun naasten, twee op de rol van de (kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis, en één op leren van zorgprofessionals en studenten in Learning Communities.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat heeft vanuit haar kennis over Learning Communites vier presentaties verzorgd op het internationale EAPRIL congres (European Association for Practitioner Research on Improving Learning), drie landelijke presentaties gegeven en drie landelijke bijeenkomsten georganiseerd.

De lector is mederedacteur van de landelijke kennissynthese 'Learning Communities' waarin vijftien onderzoekers samen een artikel schrijven.

In vakbladen zijn in 2021 drie artikelen gepubliceerd, één over ervaringsleren van zorgprofessionals, één over vitaliteit en werkplezier van verpleegkundigen en één over mannen in de zorg. Ook is er een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over Learning Communities in de zorg door een promovendus. De promovendus en lector hebben daarnaast een boekhoofdstuk geschreven voor het 'Wetenschap & praktijk'.