Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap | Hogeschool Leiden

Subsidie toegekend voor een veerkrachtig verpleegkundig netwerk

8 december 2022 - Het ministerie van VWS heeft een subsidie toegewezen voor het project ‘Verpleegkundigen aan zet: ontwikkeling van een veerkrachtig verpleegkundig netwerk’.

Met deze impulssubsidie gaat het lectoraat in samenwerking met de Verpleegkundige Advies Raad van Alrijne Zorggroep de professionele zeggenschap van verpleegkundigen in Alrijne Ziekenhuis versterken. 

Behoefte aan meer regie, verantwoordelijkheid en zeggenschap

Aanleiding voor het project is een medewerkersonderzoek van Alrijne waaruit blijkt dat verpleegkundigen onder druk staan door gebrek aan zeggenschap en een hoge werkdruk. Verpleegkundigen ervaren te weinig autonomie over de zorgverlening, kunnen werkzaamheden niet altijd zelf inplannen en hebben te weinig tijd om hun werk goed te doen, met een oplopend ziekteverzuim en stijgende uitstroom van verpleegkundigen tot gevolg.

Verpleegkundigen hebben behoefte aan meer regie en meer verantwoordelijkheid en zeggenschap. Voor veel verpleegkundigen is het echter onduidelijk hoe zij in de praktijk hun invloed op de uitvoering van het dagelijkse werk kunnen vergroten. Het ontbreekt daarbij ook aan een goede structuur om ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren.  

Het doenvermogen versterken

Dit project speelt hierop in door de oprichting van een verpleegkundig netwerk dat functioneert als een klankbord en een community of practice waarin samen leren, uitwisseling van kennis en ervaringen, en innoveren centraal staan. In dialoogsessies worden de netwerkleden gevoed met beschikbare kennis en onderzoeken zij hoe op individueel-, team- en organisatieniveau meer zeggenschap en veerkracht ontwikkeld kunnen worden en wat belemmerende en bevorderende factoren zijn.

De opgedane kennis worden door leden van het netwerk in activerende leerbijeenkomsten met teamgenoten gedeeld. Tegelijkertijd worden in deze leerbijeenkomsten waardevolle input opgehaald voor de dialoogsessies. 
Het doenvermogen wordt versterkt door de ontwikkeling van een borgings- en actieplan met een integrale en ziekenhuisbrede aanpak voor meer zeggenschap en veerkracht op individueel, team- en organisatieniveau. Dit plan wordt gepresenteerd tijdens een netwerkdag waarbij, zowel medewerkers als zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers voor worden uitgenodigd.   

De subsidie wordt verstrekt vanuit het Landelijk Actieplan Zeggenschap. Het project loopt van 1 december 2022 tot en met 30 november 2023.