Hogeschool Leiden

Verantwoording 2021

De verantwoording over 2021 van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Ook in 2021 heeft het lectoraat vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden aan verschillende (onderzoeks)projecten gewerkt rond de thema’s Integrale aanpak multiproblematiek, Armoede en schulden, Verbinding gezondheid en sociaal domein, en Langer thuis wonen. Er werd samen opgetrokken met de regionale samenwerkingspartners (o.a. gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners) evenals studenten en docenten van Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool. Het resultaat: diverse online werkveldbijeenkomsten, presentaties, onderzoeksrapporten, factsheets, vakpublicaties en participatief video’s.

Ook heeft het lectoraat bijgedragen aan het ZonMw project Wijzer in de Wijk. Dit is een samenwerkingsverband met gemeente Leiden, Alphen a/d Rijn en Den Haag, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH, Werkplaats Sociaal Domein, Zorgbelang en RIVM. Het lectoraat begeleidt lokale learning communities in de wijk met bewoners, waarbij lokale wijkgezondheidsplannen in co-creatie worden uitgevoerd en gemonitord.

Binnen het netwerk Vitale Delta (RAAK SIA programma SPRONG) is het lectoraat betrokken bij het werkpakket Sociaal Vitaal. Vitale Delta is een consortium van Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland waarin samengewerkt wordt aan thema’s rond vitaliteit en gezondheid van jong en oud in de wijk. Een van de thema’s waar het werkpakket zich mee bezighoudt is armoede en schulden. In 2021 is een boek Armoede en bestaansonzekerheid verschenen, een webinar georganiseerd, en een onderzoeksrapport geschreven over vroegsignaleren, ondersteunen en bereiken van mensen met betalingsachterstanden.

Het lectoraat levert een bijdrage aan het SIA RAAK-MKB project Verantwoorde Rebellie. In 2021 is een onderzoek uitgevoerd naar bewonersbetrokkenheid bij nieuwe woonvormen en een hackathon is georganiseerd met studenten en ouderen.

Tot slot heeft het lectoraat een bijdrage geleverd aan het RIF project SPOOR 22. Spoor 22 is een samenwerking tussen onderwijs- en sociaal werk organisaties uit de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. In 2021 hebben hbo-studenten een onderzoeksproject rond het thema positieve gezondheid uitgevoerd.

Onderwijs en professionalisering

Zoals in eerdere jaren, deelt het lectoraat een kenniskring met docenten van de faculteit Sociaal Werk & Toegepast Psychologie, Hogeschool Leiden en faculteit Sociaal Werk & Educatie van de Haagse Hogeschool. Deze docenten zijn betrokken als docent-trainer of onderzoeker bij verschillende projecten van het lectoraat. Daarnaast is de lector co-promotor van een een promovendus (kenniskringlid) bij Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, op het thema ‘Onzekerheid bij professionals in sociale wijkteams’.

Binnen verschillende minoren (o.a. Ontwikkelen en Innoveren in het Sociaal Domein) en vakken binnen de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie zijn in 2021 online colleges verzorgd over sociale innovatie en (interprofessioneel) samenwerken in de wijk. Ook heeft het lectoraat gast- en werkcolleges gegeven bij de master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg.

Studenten kunnen ook stage lopen of hun afstudeeronderzoek schrijven bij het lectoraat. In 2021 waren 105 studenten van de opleidingen Sociaal Werk en Toegepast Psychologie betrokken bij projecten van het lectoraat. Daarnaast waren er 299 studenten van de Haagse Hogeschool betrokken bij verschillende projecten van de Werkplaats.

Verder heeft de lector een bijdrage geleverd aan het in 2021 verschenen boek Armoede en bestaansonzekerheid. Bij dit boek hoort ook een website met studiemateriaal in de vorm van een casus, webinar en tips.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat brengt bestaande kennis uit verschillende sectoren bijeen en beoogt nieuwe kennis rondom sociale innovatie in het sociaal domein en sociaal ondernemen te ontwikkelen samen met het werkveld, docenten, studenten en onderzoekers. De kennis uit de projecten en onderzoeken zijn op verschillende manieren gedeeld met het werkveld, namelijk via: vakpublicaties, boekhoofdstukken, rapporten en factsheets en het adviseren bij organisaties en gemeenten.