Hogeschool Leiden

Verantwoording 2022

De verantwoording over 2022 van het lectoraat Sociale Innovatie over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden heeft het lectoraat in 2022 met de regionale samenwerkingspartners (o.a. gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en inwoners) en studenten en docent-onderzoekers van Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool aan verschillende (onderzoeks)projecten gewerkt rond de thema’s: Integrale aanpak multiproblematiek, Armoede en Schulden, Verbinding gezondheid en sociaal domein en Langer thuis wonen. Dit heeft geresulteerd in diverse (online) werkveldbijeenkomsten, presentaties, onderzoeksrapporten, factsheets, vakpublicaties en participatief video’s.

Verder heeft het lectoraat bijgedragen aan het ZonMw project Wijzer in de Wijk. Dit project is een samenwerkingsverband met gemeente Leiden, Alphen a/d Rijn en Den Haag, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, Zorgbelang en RIVM. Het lectoraat heeft in 2022 de lokale learning communities in de wijk begeleid en bijgedragen aan het monitoren van de lokale wijkgezondheidsplannen. Het project is afgerond en de resultaten zijn beschikbaar in een wegwijzer Wijzer in de Wijk

Binnen het netwerk Vitale Delta (RAAK SIA programma SPRONG) is het lectoraat betrokken bij het werkpakket Sociaal Vitaal. Vitale Delta is een consortium van Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland waarin samengewerkt wordt aan thema’s rond vitaliteit en gezondheid van jong en oud in de wijk. Een van de thema’s waar het werkpakket zich mee bezighoudt is armoede en schulden. In 2022 is een actieonderzoek uitgevoerd naar verborgen armoede in Den Haag. In co-creatie met de praktijk is een aanpak ontwikkeld om mensen in verborgen armoede te bereiken. Het onderzoek en werkwijze zijn beschreven in een rapport en draaiboek 'Bereiken van mensen in verborgen armoede'.

In 2022 is het project Countering Syndemic Vulnerability opgestart, waarin wordt onderzocht hoe de veerkracht van lokale gemeenschappen versterkt kan worden om met syndemische kwetsbaarheid om te gaan.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat kent een kenniskring met docent-onderzoekers van de faculteit Sociaal Werk & Toegepast Psychologie (Hogeschool Leiden) en de faculteit Sociaal Werk & Educatie (Haagse Hogeschool). Deze docent-onderzoekers zijn betrokken bij verschillende projecten van het lectoraat. Daarnaast is de lector co-promotor van twee promovendi bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), op de thema’s 'preventie en governance' en 'Syndemische kwetsbaarheid'.

Binnen verschillende minoren en vakken binnen de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie zijn in 2022 (werk)colleges verzorgd over sociale innovatie en (interprofessioneel) samenwerken in de wijk. Ook heeft het lectoraat gast- en werkcolleges gegeven bij de master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg. 

Het lectoraat heeft in 2022 bijgedragen aan een tweedaagse workshop armoede en schulden waarbij studenten van de opleidingen Sociaal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening van Hogeschool Leiden en de opleiding Sociaal Werk van Erasmus Hogeschool Brussel deelnamen. 

Studenten kunnen ook stagelopen of hun afstudeeronderzoek schrijven bij het lectoraat. In 2022 waren 430 studenten van de opleidingen Sociaal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening en Toegepaste Psychologie betrokken bij projecten van het lectoraat. Daarnaast waren er ook 199 studenten van de Haagse Hogeschool betrokken bij verschillende projecten van de Werkplaats Sociaal Domein.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat brengt bestaande kennis uit verschillende sectoren bijeen en beoogt nieuwe kennis rondom sociale innovatie in het sociaal domein en sociaal ondernemen te ontwikkelen samen met het werkveld, docenten, studenten en onderzoekers. De kennis uit de projecten en onderzoeken zijn op verschillende manieren gedeeld met het werkveld, zoals via vakpublicaties, boekhoofdstukken, rapporten en factsheets en het adviseren bij organisaties en gemeenten. Daarnaast is in september 2022 een symposium georganiseerd samen met het werkveld, docenten en onderzoekers in het kader van de afronding van de Werkplaats Sociaal Domein 2020-2022.