Hogeschool Leiden

Naar Verantwoorde Rebellie

Het doel van het project ‘Naar Verantwoorde Rebellie’

Per mei 2019 is het SIA RAAK -MKB project Naar Verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen gestart.

Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Vooral het aanbod van tussenvormen voor ouderen met lage en middeninkomens is beperkt. Bij het oprichten van nieuwe woonvormen voor ouderen stuiten ondernemers echter vaak op problemen: de hoeveelheid aan partijen en complexiteit van (externe en interne) regelgeving worden als belemmering ervaren voor de ruimte om te ondernemen.

Het doel van dit project is het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag:

Hoe kunnen belemmeringen die ondernemers ervaren in de governance van woonvormen worden weggenomen, in het bijzonder gelet op het gebied van het organiseren van inspraak van ouderen, en het omgaan met regelgeving?

Verantwoorde rebellie is hierbij het uitgangspunt: ruimte voor ondernemende partijen om het binnen de geldende wet- en regelgeving weloverwogen anders te doen, onder de voorwaarde van het leveren van kwalitatief goede woonruimte waar welzijnsdiensten en zorg mogelijk zijn, met aandacht voor empowerment en zelfstandigheid.

Op de website van Verantwoorde Rebellie staat meer informatie over het project en de werkpakketten.

Hoe pakt Hogeschool Leiden dit onderzoek aan?

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) is betrokken bij twee van de vier werkpakketten van dit project. In werkpakket 2 gaat het om de vraag hoe bewoners en hun naaste betrokken worden bij besluitvormingsprocessen bij gerealiseerde nieuwe woonvormen. Aan de hand van focusgroepen met ouderen worden de ervaringen met inspraak opgehaald en geanalyseerd. In werkpakket 3 wordt een Hackathon georganiseerd waarin studenten met ouderen innovatieve ideeën voor nieuwe woonvormen bedenken. Hierbij zal ook het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord betrokken worden en Honours studenten van Hogeschool Leiden. Voor de Honours van Hogeschool Leiden is een keuzemodule ontworpen over “Hoe wil ik oud worden?”. 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit onderzoek vloeien via de betrokken docent-onderzoeker terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases, opdrachten en deelname aan de hackathon. Ook zal dit onderzoek leiden tot een aantal publicaties en bijeenkomsten.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het consortium van dit project bestaat uit het kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hiernaast is het project verbonden aan praktijkpartners zoals de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn en diverse MKB partners.

Wat zijn de verwachte resultaten?

De uitkomsten van dit onderzoek bieden ondernemers en bestuurders praktische tools bij het opzetten van nieuwe woonvormen voor ouderen en geven inzicht in hoe de inspraak van ouderen georganiseerd kan worden.