Publiek bijeenkomst

Lezingen en workshops

De middag bestond uit twee rondes: in ronde 1 werd gekozen voor een de drie lezingen. In ronde 2 werd gekomen voor een van de zes workshops. Hieronder vindt u het overzicht van de lezingen en workshops. 

Ronde 1: Lezingen

De eerste ronde vond plaats tussen 13.15 uur en 13.50 uur. Hieronder vindt u een toelichting op de lezingen. 

1. Leren innoveren hoe doe je dat?
Door: Albertine van Diepen, senior adviseur bij de raad van Volksgezondheid en Samenleving

Het RMO-advies (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling)  Leren innoveren in het sociaal domein, dat ik mede schreef, had onder meer tot doel om te kijken hoe de ingezette verandering in het sociaal domein kan worden verbreed. De inleiding licht toe hoe we te werk zijn gegaan en hoe je überhaupt verandering kan organiseren.

2. Behoeftes van mensen met dementie die in de thuissituatie verblijven
Door: Hein van Hout, senior onderzoeker Huisarts- en Ouderengeneeskunde, VU-medisch centrum

Inspirerende lezing over modellen van casemanagement en studies omtrent kwetsbare ouderen. Maakt het uit hoe we casemanagement dementie organiseren? Casemanagement kent verschillende vormen variërend van een multidisciplinaire organisatie die geheel gericht is op dementiezorg tot een wijkverpleegkundigen die casemanagement erbij doen. In deze lezing worden deze vormen toegelicht het verschil in effect op patiënten en mantelzorgers, en kosten zorg besproken.

Proactieve ouderenzorg in de eerstelijn, heeft dat zin? Wat hebben we geleerd van de 8 grote trials die in het nationaal programma ouderen zijn uitgevoerd?

3. Leren in wijkteams: een veranderd perspectief
Door: dr. Roel van Goor, Hogeschool Inholland, Lectoraat Leefwerelden van jeugd, i.h.k.v. Academische kenniswerkplaats Tienplus

In de gedecentraliseerde zorg en maatschappelijke ondersteuning spelen wijkteams een cruciale rol. Deze meestal recent samengestelde teams hebben een opdracht uit te voeren die in veel opzichten nieuw is. Vraag: Hoe leren teams die opdracht bekwaam uitvoeren? Onderzoek van Kenniswerkplaats Tienplus naar pionierende wijkgerichte teams in Amsterdam wijst uit dat er sprake is van een veranderde benadering van leren in teams: van regelgestuurd naar waardegericht leren (vgl. Naber & Van Goor, 2014). In deze lezing worden de resultaten van het onderzoek besproken en wordt ingegaan op de consequenties ervan voor hoe professionalisering in en rond wijkteams kan worden ingericht. Aanwezigen doen kennis op over 1) een veranderde benadering van teamleren; en 2) de consequenties van zo’n benadering voor hoe professionalisering in en rond wijkteams wordt georganiseerd.

Ronde 2: Workshops

De tweede ronde vond plaats tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Hieronder vindt u een toelichting op de workshops.

1. Van individueel naar collectief maatschappelijk werk
Door: Boris Stil beleidsadviseur, Sanne Rodenburg, manager Kwadraad, Yoko Biezenaar, sociaal wijkteam Noord

In het verleden was individuele hulp de standaard. Anno nu is collectief maatschappelijk werk de nieuwe standaard; met behulp van vrijwilligers, online zelfhulp, training, eigen netwerk, lotgenoten en de noodzakelijke individuele gesprekken worden sociale problemen van bewoners aangepakt. In deze workshop wordt het concept “van individueel naar collectief maatschappelijk werk” toegelicht, ervaar je zelf de kracht van collectief en zal je kennis opdoen van bruikbare voorbeelden van collectief maatschappelijk werk.

2. Buurtplatform LeeftSamen – Samen maken we de beste buurt
Door: Anton van den Beukel van Coöperatieve vereniging LeeftSamen

Tijdens deze workshop wordt een toelichting gegeven op het LeeftSamen-platform dat vanaf het eerste begin met inwoners is ontwikkeld. LeeftSamen verbindt van onderop verschillende beleidsterreinen en ambities zoals (deel)economie, sociaal domein, sport en cultuur, wijkgericht werken enz. LeeftSamen is een publieke organisatie en vormgegeven als coöperatieve vereniging. De participerende gemeenten delen de kosten. Meer weten over het hoe, waarom en het succes van LeeftSamen? Kom kijken en doe mee.

3. Dagbesteding van mensen met dementie in de thuissituatie: inspirerende landelijke ontwikkelingen
Door: George Breddels, werkzaam bij 22 graden

We doen ideeën op voor verder ontwikkeling van dagbesteding van mensen met dementie in de thuissituatie. Aan de hand van zijn ervaringen als adviseur van het Wmo-inkoopbeleid van gemeenten zal de heer Breddels de deelnemers inspireren met state-of-the-art ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding voor mensen met dementie die in de thuissituatie verblijven.

4. Bestaat Utopia?
Door: Jean-Paul Remans projectleider rond het project Dementieketen van de Wmo-werkplaats en docent verpleegkunde Hogeschool Leiden

We gaan op zoek gaan naar de ideale samenwerking rondom de zorg voor dementerende ouderen in de thuissituatie. Uitdagende workshop die gemeenten, aanbieders en mantelzorgers samen uitdaagt om de optimale samenwerking te ontwikkelen voor mensen met dementie die in de thuissituatie verblijven. In de workshop is ook een competitief element verwerkt. Wie durft het aan om Utopia werkelijk vorm te geven?

5. Samen Zoeken - Deze workshop is vol
Door: Sirpa van der Steen-Ilsink en Hans Oolderink van de Haagse Hogeschool Faculteit Sociaal Werk en Educatie

Het doel is onze bevindingen van het project: 'Op zoek naar de nieuwe professional' te delen. Dit project vindt plaats binnen verschillende integrale teams welzijn in Den Haag. De huidige context vraagt een meer generalistische werkwijze en integrale samenwerking. Welzijn nieuwe stijl vraagt om specialisten die elkaar ook “over hun specialisme heen” kunnen vinden en hun krachten weten te bundelen als daarmee de participatie en het welzijn van de burgers wordt bevorderd. In de praktijk vraagt dit om het opgeven van oude zekerheden terwijl de nieuwe kaders nog niet duidelijk zijn. Niet alleen de inhoud staat centraal, maar ook de weg ernaar toe. Hoe ‘stuur’ je zo’n proces aan?

6. De zin en onzin van de professional - Deze workshop is vol

Door: Patricia Claessen welzijnsorganisatie Stichting Mooi Den Haag 

We gaan in deze workshop kennismaken met de kracht van de wijk en het anders en kritisch kijken naar de professionele inzet in Wmo vraagstukken in relatie tot leiderschap. Een van de taken van een leider in het werk binnen welzijn, of dit nu een manager, een medewerker of de burger zelf is, om een ander te prikkelen het beste uit zichzelf te halen en te zorgen dat hij/zij zichzelf als waardevol gaat zien. De huidige tijd vraagt om veranderingen en vraagt van de professional zich in hoge mate aan te passen. Leiderschap dient van sturend en bepalend naar faciliterend te gaan. Dit geldt voor de manager en voor de (welzijns)professional; hoe laat je de klant aan het roer van zijn eigen leven staan? De klant zou moeten mogen kiezen voor onconventionele oplossingen als hij hier de voorkeur voor heeft, net zoals de medewerker vrije speelruimte zou moeten hebben om zichzelf optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Is de professional in veel gevallen in zijn oude rol overbodig?

Terug naar het programmaoverzicht
Terug naar startpagina conferentie 'Sociale innovatie in uitvoering'