Hogeschool Leiden

Leeratelier: Hoe signaleer je armoede bij kinderen?

Het leeratelier Hoe signaleer je armoede bij kinderen op dinsdag 8 februari 2022 (15.00 tot 17.00 uur) gaat over het signaleren van armoede bij kinderen in kwetsbare gezinnen in de regio Leiden & Den Haag. Naast informatieoverdracht gaan we concreet met elkaar aan de slag. Dat doen we door middel de Toolkit Kinderen in Armoede Zien (2019) van Preventief op Maat.

Tijdens het leeratelier gaan we een deel van de toolkit toepassen op casuïstiek uit de praktijk én combineren met onze gezamenlijke expertise. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk 'Expertisekompas', zodat iedereen naar huis gaat met nieuwe inspiratie, inzet en concrete middelen om in de eigen professionele context armoede bij kinderen beter te signaleren.

Voor wie

Het leeratelier is bedoeld voor hulpverleners, vrijwilligers, managers, gemeentelijke ambtenaren, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, cliënten en onderzoekers die zich bezighouden met armoede en schuldhulpverlening. 

Het leeratelier wordt georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

Programma

Tijd Onderdeel
14.45 - 15.00 uur Inloop
15.00 - 15.10 uur Opening en samenvatting van het laatste leeratelier
door Ronald Schurer
15.10 - 15.20 uur Ervaringsdeskundige aan het woord
interview door Wiep Staal
15.20 - 15.30 uur Introductie Toolkit 'Kinderen in Armoede Zien' van Preventief op Maat
15.30 - 15.40 uur Introductie werkwijze toepassing Toolkit op casuïstiek uit de praktijk
15.40 - 16.40 uur Werken aan het Expertisekompas in groepen aan de hand van casuïstiek
16.40 - 16.50 uur Ervaringen ophalen en leergemeenschappen
door Fatima Touzani
16.50 - 17.00 uur Afsluiting en vervolg
door Ronald Schurer

Het programma vindt online plaats via Microsoft Teams. De link naar de sessie wordt uiterlijk 7 februari naar je toegestuurd.  

Aanleiding en thema leeratelier

Armoede staat de laatste jaren volop in de aandacht. Daar is ook veel reden voor. De sociale ongelijkheid in Nederland groeit op veel terreinen als gevolg van bijvoorbeeld financiële onzekerheid of schulden, de woningcrisis of een lage kwaliteit aan onderwijs. Als je eenmaal in armoede leeft, is het steeds moeilijker om daar weer uit te komen. Opgroeien in armoede betekent dat de kans vele malen groter dat je later zelf ook te maken krijgt met armoede. Het thema 'kansenongelijkheid' is actueel thema en heeft daarom de aandacht van velen.

Hoe verklein je de kloof tussen de 'haves' en de 'have nots'? Veel politici, beleidsmakers en hulpverleningsinstellingen richten zich op het doorbreken van intergenerationele patronen in armoede. Immers, het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde enkele jaren geleden dat één op de twaalf kinderen of jongeren in Nederland opgroeit in armoede. Als we eenmaal het armoedepatroon tussen generaties kunnen doorbreken, dan kunnen we die slechte cijfers weer ten goede keren.

Maar hoe kun je signalen van armoede bij kinderen in kwetsbare gezinnen herkennen? Welke middelen kan je inzetten om erop af te gaan en van betekenis te zijn? Met dit leeratelier wil de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden bestaande kennis en praktijkervaring van de aanwezigen bundelen om samen te onderzoeken en te leren hoe we het voor de kinderen in de toekomst beter kunnen krijgen.

Wat kun je verwachten

Tijden het leeratelier staat het leren herkennen en oppakken van signalen van armoede bij kinderen uit kwetsbare gezinnen centraal. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: 

  • Het leeratelier start met een samenvatting van het laatste leeratelier in juni over signaleren van armoede
  • Daarna volgt een gesprek van een ervaringsdeskundige over het belang van signaleren van armoede, specifiek bij kinderen uit kwetsbare gezinnen. Tijdens het leeratelier wordt de Toolkit Kinderen in Armoede Zien (2019) van Preventief op Maat kort geïntroduceerd. In kleine groepen passen we die praktisch toe op casuïstiek uit de praktijk en gaan we dus aan de slag. De toolkit is vrij verkrijgbaar via Kinderen in Armoede Zien – Toolkit – Preventief op Maat.
  • Vanuit de gesprekken in de groepen wordt samen gebouwd aan een Expertisekompas waarin we onze ervaringen bundelen tot een kompas voor professionals.
  • We sluiten het leeratelier af met een verkenning van de ervaringen gekoppeld aan het werken in leergemeenschappen bij het signaleren van armoede bij kinderen

Meer informatie

Het leeratelier wordt georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Voor vragen en/of aanvullende informatie kun je contact opnemen met:

  • Ronald Schurer, trekker leernetwerk Armoede en Schulden, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, e: schurer.r@hsleiden.nl, t: 06-42524387 
  • Wiep Staal, projectleider Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden, e: staal.w@hsleiden.nl, t: 06-48133698

Meer lezen over de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden