De vlaggen van de hogeschool

Onderzoek

Momenteel doet het lectoraat doet onderzoek naar het therapeutische milieu op de adolescentenafdelingen van Curium-LUMC.

Wat is Curium-LUMC?

Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie die psychiatrische diagnostiek en behandeling biedt aan gezinnen met kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek. De meeste behandelingen vinden ambulant plaats op de poliklinieken, maar als het nodig is kan er ook dagbehandeling of klinische behandeling geboden worden. Binnen Curium-LUMC zijn er 4 klinische afdelingen voor adolescenten waar per afdeling 7-8 jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar behandeld kunnen worden.

Sociotherapie

Binnen Curium-LUMC werken sociotherapeuten op de klinische afdelingen. Afgezien van het neerzetten van een veilige en positieve leefomgeving, geven de sociotherapeuten ook vorm aan wat we noemen het ‘therapeutisch milieu’. Het therapeutisch milieu gaat uit van een totaal visie op de jongere en de behandeling als ook van een basishouding van de therapeuten. Een therapeutisch milieu is er op gericht om jongeren de vaardigheden die zij in individuele of groepstherapieën leren ook te kunnen laten toepassen in het dagelijks leven. Sociotherapeuten spelen hier een essentiële rol in, omdat zij door de dag heen veel tijd met de jongeren doorbrengen. Sociotherapeuten kunnen dit op verschillende manieren doen. Zij kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe zij dit zelf doen (modelling), zij kunnen opdrachten geven om oefeningen uit te voeren op de groep of kunnen jongeren direct aanspreken op hun gedrag. Ook de groepsdynamiek en hoe deze benut en gestuurd wordt door de sociotherapeuten is onderdeel van het therapeutisch milieu. 

Therapeutisch milieu

De duur van klinische opnames in de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt de afgelopen jaren steeds verder verkort. Dat betekent dat in steeds kortere tijd een positief resultaat met de jongeren moet worden bereikt. Een optimalisatie van het door sociotherapeuten vormgegeven therapeutisch milieu is daarbij een logische stap. Daarnaast heeft Curium-LUMC per 1 januari 2015 besloten om de vier adolescenten afdelingen niet meer te structureren naar stoornis, maar naar therapeutisch milieu. Voor iedere afdeling geldt dat het therapeutische milieu het veilig is, positief (gericht op ontwikkeling, groei), begripvol (responsieve werkers) en ondersteunend. Maar de vier afdelingen zijn ook onderscheidend in therapeutisch milieu, van zeer gestructureerd tot autonomie-bevorderend. Hoe de sociotherapeuten de verschillende afdelingen vormgeven is nog niet in kaart gebracht.

Praktijkgericht onderzoek

Het onderzoek binnen het lectoraat richt zich op hoe overeenkomstig of verschillend sociotherapeuten de vier verschillende milieus van de adolescentenafdelingen van Curium-LUMC vormgeven en op welke manier zij dat doen. Zijn er verschillen in bejegening, houding en werkwijze van de sociotherapeuten naar de jongere en zijn gezin/systeem? Is dit kwalificeerbaar? En zijn daaraan voor het beroepsmatig handelen van de sociotherapeuten conclusies te verbinden? Sluiten die verschillen aan bij de impliciete en expliciete omgangsvragen van de jongeren en zijn gezin/systeem? Hoe kunnen deze de impliciete en expliciete omgangsvragen in kaart worden gebracht zodat de indicatie voor plaatsing op een afdeling zo optimaal mogelijk is? Deze vragen zijn de komende tijd leidend voor het onderzoek naar het werk van sociotherapeuten in en aan het therapeutisch milieu. 

Samenwerking

Binnen de hogeschool wordt het onderzoek naar het therapeutische milieu uitgevoerd binnen het kenniscentrum Samen Redzaam met een gezamenlijke visie en missie. Er is nauwe samenwerking met onderzoeken binnen de andere lectoraten. Het onderzoek van het lectoraat Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie vindt plaats binnen de onderzoeksgroep van Curium-LUMC.