Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Project Koersen en Kansen (DJI)

Levensverhalen van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg voert samen met Young in Prison (YIP) en Sheila Adjiembaks (ESSA Research) een project uit waarbij jongeren in justitiële jeugdinrichtingen hun eigen levensverhaal optekenen. Het doel van dit project is om de relatie tussen jongeren en hun hulpverleners te verbeteren, door dit levensverhaal te delen met de mentor en toe te voegen aan het dossier.

Wat wordt er ontwikkeld en onderzocht?

Het is de bedoeling om een methodiek te ontwikkelen waarin jongeren hun eigen levensverhaal optekenen. Voorafgaand aan de methodiekontwikkeling is behoefteonderzoek gedaan met medewerkers en jongeren. 

De verwachting is dat door het delen van hun levensverhaal, de mentor een vollediger beeld van de jongeren te zien krijgt en hen beter gaat begrijpen. Met behulp van vragenlijsten, interviews en observaties tijdens het gesprek tussen jongere en hulpverlener wordt onderzocht of dit inderdaad het geval is. 

Waarom is het project belangrijk?

Veel jongeren hebben het gevoel dat nieuwe hulpverleners hen niet goed begrijpen en hen vooral kennen uit het soms negatieve dossier. Dit maakt de jongeren wantrouwend en geeft hen het gevoel dat er “over” ze wordt gepraat in plaats van “met” hen. Het is de insteek dat het levensverhaal wordt toegevoegd aan het dossier van jongeren en voor de hulpverlening een belangrijk aangrijpingspunt wordt om verbinding te maken me de jongere.  Het gaat niet perse om de waarheid van het verhaal, maar juist om het idee: ‘wat je ook zou moeten weten’.

Daarnaast biedt de methodiek, bestaande uit meerdere workshops, de jongeren een moment van reflectie. Uit onderzoek blijkt de positieve invloed van (zelf-)reflectie op recidivereductie en herstel, zeker wanneer jongeren bijna vrijkomen.

Op wie richt het project zich?

Aan het project doen ongeveer 20 jongeren mee van 14 t/m 18 jaar. Zij verblijven in de gesloten justitiële inrichtingen Juvaid in Veenhuizen, het Keerpunt in Maastricht of de Kleinschalige Voorziening in Amsterdam.

Hoe ziet het project eruit?

Tijdens creatieve workshops (twee dagdelen) tekenen de jongeren hun levensverhaal op, waarin zij vertellen wie zij waren en zijn, wat hun kwetsbaarheden en sterke kanten zijn, wat hun toekomstwensen zijn en hoe ze deze willen bereiken. Creatieve docenten van YiP, rolmodellen voor de jongeren en professionele artiesten helpen hierbij. 

De jongeren gaan hun levensverhaal vervolgens delen met hun mentor. Met behulp van vragenlijsten, observaties tijdens dit gesprek en interviews wordt onderzocht hoe de jongeren de workshops ervaren hebben, in hoeverre mentor en jongere na de workshops anders naar elkaar kijken en of het kennen van het levensverhaal effect heeft op contact tussen mentor en jongere.  

Met wie werken we samen?

Het project valt onder het programma ‘Koers en kansen’, gefinancierd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. De looptijd van het project is oktober 2018 tot april 2019.

Het onderzoek vindt plaats in de justitiële inrichtingen Juvaid in Veenhuizen, het Keerpunt in Maastricht of de Kleinschalige Voorziening in Amsterdam, in samenwerking met YiP en Sheila Adjiembaks (ESSA Research onderzoek advies en training).

Wat zijn de resultaten?

Het doel is om een evidence based methodiek te ontwikkelen waarin jongeren uit justitiële jeugdinrichtingen, hun eigen levensverhaal optekenen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Veronique van Miert.