Hogeschool Leiden

Project Hoop een Huis geven

Sia-Raak Publiek onderzoek naar gezinshuizen in Nederland

Binnen dit project doet het lectoraat Residentiële Jeugdzorg, samen met andere organisaties en vier hogescholen, praktijkonderzoek naar gezinshuizen. Het doel van het project is om de kwaliteit van leven in gezinshuizen door praktijkgericht onderzoek te bevorderen.

Wat wordt er onderzocht?

Het project bestaat uit drie deelprojecten. Het eerste deelproject richt zich op het beschrijven van de gezinshuiskinderen: welke eigenschappen hebben ze en hoe ervaren zij het leefklimaat, hun motivatie, de vervulling van basisbehoeften, deelname aan de maatschappij en netwerkvorming? Het tweede deelproject richt zich op de vraag hoe gezinshuisouders hun gezinshuis zo vorm kunnen geven dat er een optimaal klimaat ontstaat voor een stabiele thuissituatie en een positief leefklimaat. Het derde deelproject heeft betrekking op implementatie van deelproject 1 en 2 en richt zich op de vertaalslag van opgedane kennis en informatie naar de praktijk en het onderwijs.  

Waarom is het project belangrijk?

Het aantal gezinshuizen is de afgelopen jaren sterk gestegen, sinds gemeenten liever willen dat kinderen in een gezinshuis worden geplaatst in plaats van een instelling. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar gezinshuizen, terwijl de sterke toename van gezinshuizen en ook het aantal kinderen met uitermate complexe en ernstige problematiek dat in gezinshuizen geplaatst wordt, toeneemt. Een stabiele thuissituatie kan ook in de gezinshuizen niet altijd bereikt worden. Het is dan ook belangrijk om middels dit onderzoek de kwaliteit van leven in gezinshuizen te verbeteren.

Op wie richt het project zich?

Het onderzoek richt zich op gezinshuiskinderen, gezinshuisouders, de eigen kinderen en groepswerkers.

Hoe ziet het project eruit?

Het onderzoek beslaat twee jaar en bestaat uit uitgebreid vragenlijstonderzoek, dossieronderzoek en semigestructureerde  interviews onder 112 gezinshuiskinderen, hun gezinshuisouders, de eigen kinderen en groepswerkers. Daarnaast worden er bij 25 gezinshuisouders en 25 kinderen interviews afgenomen en vindt onder 75 gezinshuisouders werkklimaatonderzoek plaats.

Met wie werken we samen?

Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit een Sia-Raak subsidie. Het consortium bestaat uit vijf organisaties die 400 van de 800 gezinshuizen vertegenwoordigen: Gezinshuis.com, Driestroom, Jeugdformaat, Spirit en de William Schrikker Groep en vijf hogescholen: Hogeschool Leiden (aanvrager van de subsidie), Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Windesheim en Zuyd Hogeschool en Hogeschool Rotterdam.

Studenten vanuit de hogescholen werken mee aan het onderzoek, in het kader van hun afstudeeronderzoek. Coördinatie vindt plaats vanuit een regionale indeling, waarbij per regio een onderzoeksgroep wordt ingericht. Overige betrokkenen bij het project zijn: Gezinspiratieplein, Keurmerk Gezinshuizen-Rudolphstischting en Stichting Jeugddorp de Glind.

Wat zijn de resultaten?

Het project moet zes wetenschappelijke artikelen opleveren, diverse onderzoeksrapporten (mede geschreven door studenten), een werkboek 'Gezinshuizen’, een onderwijsmodule ‘Werken in gezinshuizen’, diverse gastcolleges, 2 minisymposia en 2 (inter)nationale congrespresentaties.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Geke Klapwijk.