Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Effectiviteitsonderzoek bij Schakenbosch

Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg doet een N=1 onderzoek naar de effectiviteit van de gesloten jeugdzorginstelling Schakenbosch in Leidschendam. Schakenbosch richt zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblemen.

Wat wordt er onderzocht?

Aan het zogenaamde N=1 onderzoek (ook wel casestudie genoemd) zullen ongeveer 20 jongeren meedoen. Elke maand vullen zij vragenlijsten in en worden zij geïnterviewd. De vragenlijsten gaan over hoe jongeren het leefklimaat op de groep ervaren, of ze gemotiveerd zijn voor de behandeling, hoe hun sociale informatieverwerking verloopt en hoe zij functioneren op diverse levensgebieden (school, vrije tijd, de leefgroep, de toekomst). Als de jongeren weer thuis wonen, of overgeplaatst worden naar een andere instelling (bijvoorbeeld een open groep), loopt het onderzoek gewoon door. Ook de ouders en de mentor doen mee aan het onderzoek en er wordt dossier-analyse verricht waarin we kijken naar recidive-risico en incidenten.

Waarom is het onderzoek belangrijk?

De jongeren binnen Schakenbosch kampen met ernstige gedragsproblemen, vaak in combinatie met een psychiatrische stoornis, een verstandelijke beperking of verslavingsproblematiek. Zonder goede behandeling vormen zij een risico voor zichzelf en hun omgeving. Er is nog weinig zicht op de effectiviteit van behandeling binnen het gesloten kader; onderzoek laat wisselende resultaten zien. Dit onderzoek heeft als doel om hier meer inzicht in te geven.

Op wie richt het onderzoek zich?

Het streven is om 20 jongeren mee te laten doen, die verblijven in Schakenbosch en hen te volgen ook als zij in zijn doorgestroomd naar een open groep of naar huis. Ook de ouders en de mentor betrekken we in het onderzoek.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De jongeren die meedoen aan het onderzoek, worden elke maand onderzocht, gedurende maximaal 18 maanden. Tijdens zo’n meting vullen ze vragenlijsten in die betrekking hebben op hun behandelmotivatie, sociale informatieverwerking, positieve gezondheid en probleemgedrag. Ook krijgen ze een interview waarin ze vragen antwoorden over de schoolgang, de ervaringen op de leefgroep, invulling van vrije tijd, contact met groepsgenoten en groepsleiders, toekomstperspectief.

Met wie werken we samen?

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door een subsidie van de Gemeente Rotterdam en vindt plaats in samenwerking met Schakenbosch.

Wat zijn de resultaten?

Zodra er genoeg informatie verzameld is over de deelnemende jongeren, worden de antwoorden op de onderzoeksvragen verwerkt in een onderzoeksrapport. Tussentijdse resultaten delen we op de website.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Geke Klapwijk.