PR Social media

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat PR & Transparantie over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Lector dr. mr. Piet Hein Coebergh MBA onderhoudt vele contacten met het beroepenveld. Als mede-voorzitter van de beroepenveldcommissie van de opleiding Communicatie Hogeschool Leiden zorgt hij er sinds 2012 voor dat vanuit zijn netwerk in de beroepenveldcommissie toonaangevende communicatieprofessionals zitting hebben.

Daarnaast onderhoudt hij intensieve contacten met beroepsorganisatie Logeion (waar hij in het bestuur heeft gezeten), vakblad Adformatie (sinds 2019 als columnist in de maandelijkse printeditie), Hanzehogeschool Groningen (partner in het doorlopende nationaal onderzoek naar omvang en inhoud van het communicatie vak) en het Nima.

Wetenschappelijke en maatschappelijke contacten zijn in 2019 versterkt met onder meer tien spreekbeurten, zoals tijdens het 26e internationale PR-congres in Bled en het 5e communicatiefestival in Groningen. Naast de werkzaamheden aan Hogeschool Leiden is Coebergh actief als consultant (Lewin associates) en als docent communicatie aan de Erasmus Universiteit.

Een product dat bedoeld is om waarde te hebben voor zowel de beroepspraktijk als het onderwijs is de jaarlijkse analyse van de manier waarop de 75 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland hun strategie communiceren in hun jaarverslag. Sinds 2012 krijgt deze jaarlijkse rapportage, in samenwerking met het Financieele Dagblad, ruime publiciteit. De rapporten zijn gratis te downloaden op de publicatiepagina van het lectoraat en bieden studenten en professionals handvatten om te analyseren hoe je strategie kan communiceren.

Andere middelen waarmee het lectoraat onderzoek en de beroepspraktijk verbindt, betreffen het onderhoud van de webpagina’s van Hogeschool Leiden waarin de 100 bedrijfskundige modellen staan toegelicht die door het lectoraat en de kenniskring van de Faculteit Management & Bedrijf zijn geselecteerd als meest relevant en praktisch voor opleidingen van de faculteit en beroepenveld.

De lector coördineert en stimuleert de groei van de publicatiepagina van docenten van de Faculteit Management & Bedrijf, de publicatie van communicatiescripties op de online HBO-kennisbank en de selectie van aan te schaffen communicatieboeken in de mediatheek van Hogeschool Leiden.

Onderwijs en professionalisering

Vanuit het herontwerp onderwijs Faculteit Management & Bedrijf Hogeschool Leiden kijkt de lector Public Relations (tevens lid van de curriculumcommissie) met docenten van de opleiding Communicatie naar verbeterkansen van het curriculum. De lector vervult daarin, vanuit academische kennis in diverse disciplines en ruime praktijkervaring als consultant, een leidende rol.

De door het lectoraat geproduceerde boeken “100+ managementmodels” (McGrawHill, 2015) en “De communicatieprofessional” (Noordhoff, 2015) staan sinds 2015 centraal in het vierdejaars vak “strategisch communicatiemanagement”  en respectievelijk in de eerstejaars kennisvakken "inleiding communicatie", "interne communicatie", "marketingcommunicatie" en "public relations". Het lectoraat neemt het voortouw in het realiseren van online hoorcolleges, in samenwerking met docenten die kennisvakken geven. De colleges zijn ook voor het grotere publiek gratis online beschikbaar op de website van het lectoraat. De meeste colleges zijn vertakkingen van het volgtijdelijk kwaliteitsmodel dat vanuit de kenniskring van de faculteit (met de lector) in 2014 is ontwikkeld en het frame vormt van bovengenoemde boeken. 

Derdejaarsstudenten analyseren met dit model hun stagebedrijf onder coördinatie van docent Corine Hoppenbrouwers. Met onderzoeksdocent Martien Schriemer heeft de lector een vragenlijst ontwikkeld waarmee vierdejaars studenten de werkzaamheden van communicatieprofessionals in kaart brengen. Deze vragenlijst is sinds september 2018 de basis voor landelijk onderzoek in samenwerking met Logeion, Nima en dr. Wim Elving, lector duurzame communicatie Hanzehogeschool Groningen. In dit kader hebben Coebergh en Schriemer in 2018 en 2019 interviews afgenomen met in totaal 17 communicatiedirecteuren en hoogleraren om de grenzen en inhoud van het vakgebied communicatie nader te definiëren. Resultaten zijn gepresenteerd tijdens C-Day, het jaarlijkse congres van beroepsvereniging Logeion.

Regelmatig geeft de lector voorlichting aan docenten en studenten over reputatiemanagement ten behoeve van de NSE (beter begrip van de enquête leidt tot procesverbetering van de opleiding en tot betere invulling). Tot stopzetting van de NSE bevond de opleiding communicatie Hogeschool Leiden zich standaard in de top 3 van beste HBO-opleidingen communicatie (Elsevier ranking), waar de opleiding zich in 2012 onderaan de ranglijst bevond. De hoge ranking heeft een positief effect op de werving & selectie en de waardering door studenten, docenten, alumni en opdrachtgevers van de opleiding.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat PR & Transparantie (gekoppeld aan de opleiding Communicatie) werkt binnen de faculteit Management & Bedrijf sinds medio 2018 samen met het lectoraat Diversiteit (behorend bij de opleiding HRM) en het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid (behorend bij de opleiding HBO-Rechten) in het kenniscentrum Duurzaam Organiseren dat in januari 2019 formeel van start is gegaan. December 2019 is het kenniscentrum gevisiteerd en kreeg een positief oordeel.

De kern van een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van het kenniscentrum bestaat uit cross-overs van de specialisaties Transparantie, Diversiteit en Rechtvaardigheid van de verbonden lectoraten in relatie tot duurzaamheidsdoelen van organisaties. De lectoraten werken samen in multidisciplinaire scripties, living labs en de ontwikkeling van lesmateriaal zoals een minor Sustainable Development Goals.