Passend onderwijs Internationalisering

Programma's en Thema's

  • Een doorgaande ontwikkelingslijn garanderen, ook voor 'zorgleerlingen': aandacht voor transitie periodes in het onderwijs. Teveel kinderen vallen uit tijdens transitie periodes. Voor kwetsbare leerlingen zijn de overgangen vaak moeilijk. En maar al te vaak blijkt dat er, na een periode van veel speciale voorzieningen, geen plek is in de 'maatschappij' voor leerlingen met een handicap. Hoe kunnen we bijdragen aan het meer succesvol laten verlopen van transitieperiodes voor 'zorgleerlingen'?
  • Bevorderen van een inclusief onderwijsklimaat waar diversiteit in leren en ontwikkelen uitgangspunt zijn van het onderwijs vanuit neuro-wetenschappelijk, pedagogisch en vakdidactisch perspectief. Speciale scholen en inclusieve onderwijs settings bieden goede pedagogische begeleiding. Onderzoek wijst echter uit dat de leerlingen niet voldoende worden uitgedaagd en begeleid om hun talenten echt te ontwikkelen. Werken met een integratieve benadering vanuit inzichten over leren, vakdidactiek en algemene didactiek.
  • Uitgaan van talent en een positieve benadering. De mogelijkheden die positieve benaderingen bieden om kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, uit de negatieve spiraal te halen. De oplossingsgerichte benadering, werken met deugden en kids skills. Hoe kunnen we deze programma's effectief inzetten op scholen?
  • Hoogbegaafde leerlingen, een uitdaging! Steeds meer scholen zetten zich actief in om beleid te ontwikkelen om ook passend onderwijs te bieden aan (hoog)begaafde leerlingen. Uit (internationaal) onderzoek weten we dat de effecten van het apart plaatsen van deze leerlingen in groepen en klassen zowel positieve als negatieve effecten heeft.
  • Ouders inzetten als experts en partners in het onderwijsproces. De rol van ouders verandert. Zij kunnen als expert van de ontwikkeling van hun kind een actieve bijdrage leveren aan het meer passend maken van het onderwijs. Dit vereist een nauwere samenwerking en afstemming met de ouders.
  • De organisatie van passend onderwijs op school. Werken met groepsplannen, handelingsgericht en oplossingsgericht werken in de praktijk en in het curriculum van de lerarenopleidingen. Er komt een hausse aan begeleidingsmodellen en handelingsprotocollen op leraren af. Hoe kunnen zij opbrengstgericht werken vanuit het ontwikkelingsperspectief van een kind zonder te verzanden in een papierwinkel van plannen?
  • Professional Development Schools (opleidingsscholen) voor passend onderwijs en 'passend opleiden'. Scholen werken samen met de lerarenopleidingen aan het beter toerusten van (a.s.) leerkrachten voor passend onderwijs.
  • Internationaal onderzoek naar succesvolle samenwerkingsvormen tussen Nederlandse lerarenopleidingen en lerarenopleidingen in het Zuiden om ook de meest kwetsbare leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden en de kennis hierover te verspreiden. Studenten en docenten van lerarenopleidingen als 'change agents for inclusive education' om bij te kunnen dragen aan ' Education for All' (EFA) doelstellingen van UNESCO. In de meeste ontwikkelingslanden gaan kinderen met een handicap nooit naar school. De leerling achter de handicap wordt niet gezien. Door nauwe samenwerking met partners in het Zuiden, kunnen Nederlandse lerarenopleidingen hun studenten en expertise inzetten om een bijdrage te leveren aan Education For All.