Passend onderwijs Internationalisering

Verantwoording 2016

De verantwoording over 2016 van het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

N.B.1 Het gaat hier alleen over activiteiten in 2016 vanuit LEIDEN.
N.B.2 Wegens persoonlijke omstandigheden heeft het lectoraat dit jaar slechts een deel van haar taken kunnen vervullen.

Beroepspraktijk en maatschappij

In 2016 bleken de Impulsklassen, met hun oplossingsgerichte benadering en grote ouderbetrokkenheid, een succesvolle formule. Aanleiding voor het lectoraat om onderzoek op te zetten naar het lange termijneffect van dit initiatief.

In samenwerking met lector Peer van der Helm werden vragenlijsten naar leerklimaat in de klas verder ontwikkeld en uitgezet. Ook werd gestart met het initiatief voor “proeftuintjes” bij het SWV Amersfoort.

Binnen de LATO (Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling) heeft de lector een adviserende functie. Samen met leraren van 12 Leidse scholen voor primair en voortgezet onderwijs nam zij deel aan professionaliseringsactiviteiten op het gebied van meta cognitie, design thinking en gedifferentieerd lesgeven i.s.m. het ICLON, Universiteit Leiden, het wetenschapsknooppunt, bureau Talent en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Leiden.

De lector heeft een adviserende functie bij het project “Moving” vanuit de Hogeschool van Amsterdam waar gewerkt wordt aan het opzetten van een preventieprogramma om bewegingsonderwijs te stimuleren en motorische achterstanden vroegtijdig op te sporen.

Samen met de UvA onderzoekt de lector de mogelijkheden om gepersonaliseerd leren met behulp van o.a. Math Garden en Words & Birds (Oefenweb van de UvA) in te zetten om bij te dragen aan inclusief onderwijs in Afrika.