Passend onderwijs Internationalisering

Verantwoording 2017

De verantwoording over 2017 van het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

In de beroepspraktijk heeft het lectoraat een nieuw professionaliseringstraject opgezet op verzoek van het SWV Apeldoorn, de proeftuintjes positief passend onderwijs. Deze proeftuintjes bieden leerkrachten die met passie vormgeven aan passend onderwijs de gelegenheid om zich verder te professionaliseren en hun kennis te delen met anderen. Het is een 2-jarig project in samenwerking met SWV Apeldoorn, De IJsselgroep, Impuls Organisatie Advies, Platform Mindset, Geluk-t en andere partners uit het werkveld. Het lectoraat heeft de lead in dit professionaliseringstraject vanuit de inhoudelijke uitgangspunten en producten vanuit het lectoraat zoals kwaliteitenspel voor kinderen, werken vanuit ‘strengths’ en de ‘whole school approach’.

Het lectoraat heeft actief bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de LATO, de Leidse Academie voor Talent Ontwikkeling waarin wordt samengewerkt met de Universiteit Leiden, ICLON, Wetenschapsknooppunt, SWV po en vo, Bureau Talent en andere partners om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van talent binnen de gemeente Leiden.

Vanuit het lectoraat is samen met de Springplank, een basisschool uit Leiden, innovatiesubsidie aangevraagd voor het verhogen van ouderbetrokkenheid bij ‘laag opgeleide autochtone ouders’. Deze subsidie is toegekend door de gemeente en het project start in maart 2018.

Onderwijs en professionalisering

Naast de proeftuintjes is afgelopen jaar de post-hbo opleiding Kindkracht verder doorontwikkeld. Deze opleiding draagt ook vooral bij vanuit de expertise en het gedachtengoed van het lectoraat en wordt al jaren bijzonder hoog gewaardeerd door het beroepenveld met gemiddeld een 8,8. Docenten van de hogeschool hebben hierin een belangrijke rol.

Ook de minor Passend Meesterschap van Hogeschool Leiden is afgelopen jaar vernieuwd en heeft met succes gedraaid. De minor biedt aanstaande leerkrachten en andere betrokken (bijna-)professionals de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in het werken aan passend onderwijs vanuit de positieve psychologie en het oplossingsgericht werken. Docenten van Hogeschool Leiden zijn uitvoerders van deze minor.

Naast deze opleidingen heeft het lectoraat in samenwerking met de Marnix Academie en de Driestar Hogeschool een nieuwe master ontwikkeld die in september 2018 start. Het gedachtengoed vanuit het lectoraat is leidend binnen deze master die op 7 hogescholen gaat starten.

Daarnaast neemt de ontwikkeling van Impulsklassen als innovatieve vorm van passend onderwijs een grote vlucht. Het lectoraat volgt deze ontwikkeling en heeft hier in diverse publicaties en lezingen over gerapporteerd. Hierover is onder andere gepubliceerd in het Leidsch Dagblad, het Algemeen Dagblad en diverse vakbladen. Studenten van de hogeschool participeren in het onderzoek naar de effecten van de Impulsklassen.

Naar informatie over onderwijs

Kennisontwikkeling

Op diverse congressen zijn presentaties verzorgd vanuit het lectoraat waar vakgenoten waren. Onderwerpen waren onder andere ‘hoogbegaafde afstromers: passend onderwijs voor begaafde leerlingen’ (congres Talent in de Beatrixhallen Utrecht) , ‘positieve psychologie voor passend onderwijs’ (Samenwerkingsverband Apeldoorn), de impulsklassen (conferentie PO) en ouders als experts bij passend onderwijs.

Naar informatie over onderzoek