Passend onderwijs Internationalisering

Onderzoek

Lectoraat Passend Onderwijs Hogeschool Leiden onderzoekt voor scholen en onderwijsinstellingen

Het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive van Hogeschool Leiden voert onderzoek uit in opdracht van scholen en andere instellingen. Er zijn samenwerkingsprogramma's en onderzoeksthema's die specifiek vanuit de opleiding aan de orde worden gesteld. Daarnaast is er maatwerk mogelijk voor zowel evaluerend, ontwikkelingsgericht als ontwerponderzoek in opdracht van derden.

Onderzoek heeft altijd tot doel om tot verbetering te komen van de onderwijspraktijken en nieuwe inzichten te bieden voor het curriculum van de opleiding(en). Al het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen leraren, scholen, docenten en studenten van de lerarenopleidingen.

Lopend onderzoek

Hoogbegaafde leerlingen, het perspectief van ouders en leerlingen zelf

Op verzoek van en in samenwerking met o.a. Pharos Kennemerland, een oudervereniging voor ouders van hoogbegaafde leerlingen, wordt onderzoek gedaan naar het perspectief van ouders en leerlingen. Wat hebben zij ervaren als succesvol en wat juist niet? Wat betekent dit voor de toerusting van aanstaande leraren? Op basis van gesprekken, ontmoetingen tussen ouders, leerlingen, docenten en studenten wordt groter onderzoek uitgezet. Hierin zoeken we uit welke kennis en vaardigheden explicieter aan de orde moeten komen om hoogbegaafde leerlingen tot hun recht te laten komen in het onderwijs. Ook komt het verbeteren van communicatie met ouders aan bod.

Belangrijke focus hierbij zijn de instructie en didactiek modellen die worden gezien als effectief voor hoogbegaafde leerlingen zoals het "Deep level learning" (Laevers, 1993), de "Top Down benadering" en "Cognitive Apprenticeship" (Collins, Brown & Newman, 1989). Hoe verhouden deze modellen zich tot de bewezen effecten van effectieve instructie, feedback en coaching die voor de grote groep leerlingen als geheel als effectief wordt gezien?
Lees meer over het onderzoek van Janine Haenen

Aparte settings voor hoogbegaafde leerlingen: succes- en risico factoren

Een aantal schoolbesturen is gestart met voorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen. Welke voorzieningen en interventies zijn effectief? Welke aanbevelingen over leerkrachtgedrag en -instructie kunnen worden gedaan om zittende en toekomstige leerkrachten beter toe te rusten? Op verzoek van SKBA Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen aan den Rijn en Het Via Nova College wordt onderzoek gedaan naar succesfactoren van leerkrachtgedrag in aparte klassen voor hoogbegaafde leerlingen en de mogelijkheden voor transfer hiervan naar reguliere klassen.

Onderwijskundige arrangementen voor passend onderwijs: de mogelijkheden van montessorionderwijs voor passend onderwijs(in samenwerking met PROO, schoolbestuur openbaar onderwijs Leiden en Basisschool de Apollo)

Het lectoraat passend Onderwijs werkt in dit onderzoek samen met PROO, schoolbestuur openbaar onderwijs Leiden en Basisschool de Apollo. Passend onderwijs is niet alleen een kwestie van het zoeken naar nieuwe modellen en arrangementen. Bestaande onderwijskundige principes kunnen inzicht geven in succesvolle pedagogische en didactische modellen. Welke aspecten van het montessorionderwijs kunnen succesvol worden ingezet om passend onderwijs te bieden en hoe kan dit eventueel vertaald worden naar andere vormen van onderwijs?

Passend onderwijs: wat hebben leraren nodig in de scholen van het schoolbestuur van de PCB (Protestant Christelijk Basisonderwijs Leiden)

In samenwerking met PCB en basisschool de Zwaluw doet het lectoraat Passend Onderwijs onderzoek naar overvraging bij leerkrachten.

Leraren voelen zich vaak overvraagd als het gaat over passend onderwijs. Maar waar hebben zij echt behoefte aan? Wat doen en kunnen ze al? En hoe kunnen school, opleiding en bestuur beter samenwerken om de leraren te ondersteunen en te professionaliseren?

Passend onderwijs: hoe past het de leerkrachten binnen de PCSL

Werken met positieve benaderingen in het onderwijs: wat werkt en waarom?

Oplossingsgericht werken, Het Deugdenproject, Supportgroepen, Positive Behavior Support, Kanjertraining, Kid's skills. Scholen gaan steeds meer programma's inzetten gebaseerd op positieve benadering en nadruk op positief gedrag. Wat maakt dat deze programma's werken en hoe kunnen we succesvolle sleutelelementen vertalen naar het curriculum van de opleiding en nascholing?

Education for All: Professional Development Schools for Inclusive Education in Mali

Het lectoraat Passend Onderwijs werkt, als Linkispartner van Oxfam Novib, samen met het Institut pour l'Education Populaire (IEP) in Kati, Mali (West-Afrika) om kindgericht onderwijs te realiseren en bij te dragen aan de UNESCO-doelen van Education For All (EFA). In maart 2011 is o.a. de Stichting Ciwara Kids opgericht.

Terugblik resultaten Passend Onderwijs/inclusive education Hogeschool Leiden 2010-2012

In de periode van 2010-2012 heeft het lectoraat het onderwerp passend onderwijs/inclusive education op de kaart gezet bij Hogeschool Leiden. Hiermee sluiten we aan bij een sterke behoefte bij studenten van onze opleidingen, bij (inter) nationale ontwikkelingen en vooral bij vragen vanuit het werkveld. Lees in het informatieblad ( pdf, 387 KB ) meer over de belangrijkste ontwikkelingen van 2010 - 2012 en over de plannen voor het studiejaar 2012-2013.