De vlag van de hogeschool

Vacature: Directeur faculteit Gezondheidszorg (1,0 fte)

Het College van Bestuur van Hogeschool Leiden is op zoek naar een strategisch sterk en op innovatie en ontwikkeling gerichte directeur faculteit Gezondheidszorg.

Resultaatgebieden

Als directeur van de faculteit Gezondheidszorg vertaal je de hogeschoolstrategie in het meerjarenbeleid van de faculteit, adviseer je het College van Bestuur en heb je de verantwoordelijkheid voor de leiding van de faculteit en de realisatie van de strategische doelstellingen. Samen met de onderwijsmanagers en de lectoren draag je zorg voor een effectieve samenwerking binnen en buiten de faculteit. Daarnaast lever je een bijdrage aan hogeschoolbrede vraagstukken en vertegenwoordig je de faculteit in het werkveld.

De opdracht voor de directeur faculteit Gezondheidszorg is de ontwikkeling van het onderwijs en onderzoek verder te begeleiden en de relaties met externe partners te versterken.

De directeur zal intern een op samenwerking gerichte partner zijn in de contacten tussen de faculteit en de overige faculteiten en diensten. Vanuit een hogeschoolbreed referentiekader zal de directeur vorm en inhoud geven aan allianties met externe partners op het vlak van initieel en post-initieel onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Belangrijk hierbij is de wijze waarop de beroepen in de zorg zich ontwikkelen en de mate waarin interdisciplinair werken plek krijgen in de kennisontwikkeling en beroepsvorming van de studenten. De directeur zal hier feeling voor moeten hebben. 

Functie-eisen

Hogeschool Leiden zoekt een directeur die zich verbonden voelt met onderwijs en een visie heeft op onderwijs, onderzoek en innovatie binnen het domein Gezondheidszorg. Een collega die onderdeel wil zijn van de gemeenschap en vanuit samenwerking zowel intern als ook met externe partners opereert. Je bent een leidinggevende die het team weet te verbinden en haar individuen helderheid en ondersteuning biedt, aanspreekt en coacht. Je bent verbindend en resultaatgericht en laat je op resultaten aanspreken. Je kent jezelf, bent bereid te reflecteren op je handelen en daarvan te leren. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding en je beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten. Je bent nauw verbonden met het werkveld van de faculteit en een actieve deelnemer binnen het netwerk.

De nieuw te benoemen directeur van de faculteit Gezondheidszorg:

 • kan zich vinden in de sturingsfilosofie van de hogeschool en wil zich verbinden met de overige faculteiten en diensten;
 • heeft kennis van de logistieke kant en de digitale ondersteuning van het onderwijs;
 • denkt strategisch en zoekt actief verbinding met de externe omgeving;
 • is maatschappelijk betrokken;
 • wil vernieuwen met behoud van bestaande kracht, met name op het gebied van digitalisering;
 • toont onderwijskundig leiderschap.

Over Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 12.000 studenten en 1.300 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden. De opleidingen zijn verdeeld over vijf faculteiten, waaronder de faculteit Gezondheidszorg. Het tweehoofdige College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de hogeschool en legt over zijn handelen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Centraal in de aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren. In de opleidingen wordt aandacht besteed aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van interculturele en internationale en multiculturele competenties.

Meer over Hogeschool Leiden is te lezen in het Instellingsplan 2017 – 2022.

De missie

Hogeschool Leiden verwoordt haar missie als: "Onze ambities voor de komende jaren hebben we vertaald in vijf beloftes aan onze studenten, het werkveld en aan elkaar. We:

 • kennen de student, de student kent ons;
 • helpen de student actief en voltijds te studeren;
 • verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld;
 • zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij;
 • zijn een goed georganiseerde hogeschool.

Deze vijf beloftes drukken kernachtig uit wat we belangrijk vinden, waar we aanvullend aan werken en waar we ons op willen laten aanspreken. Ze geven richting aan ons handelen, individueel en collectief, onze werkwijzen, de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we de hogeschool organiseren."

Faculteit Gezondheidszorg

Binnen de faculteit Gezondheidszorg gaan onderwijs, onderzoek en innovatie hand in hand. De faculteit bestaat uit de opleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Vaktherapie, de Master Advanced Nursing Practice en de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg. De opleidingen zijn verbonden met een viertal lectoraten die gezamenlijk het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) vormen. De faculteit heeft vele externe samenwerkingspartners op de verschillende vakgebieden. In totaal telt de faculteit ruim 2.200 studenten.

De structuur

De faculteit kent een structuur met een directieteam bestaande uit de directeur, de opleidingsmanagers, de faculteitscontroller en adviseur HRM. Naast de opleidingen vormen de lectoraten een belangrijke rol in de verbinding van het onderwijs en het onderzoek.

De opleidingen zijn de basiseenheden van de hogeschool. Een opleiding wordt geleid door een opleidingsmanager bijgestaan door team-, jaar-, fase- en/of vakcoördinatoren. Elke opleiding kent en opleidingscommissie bestaande uit medewerkers en studenten, een werkveldcommissie en een curriculumcommissie. De opleidingsmanager is hiërarchisch verantwoordelijk voor de medewerkers (wie doet wat wanneer in hoeveel tijd en hoe) en voor de toegewezen middelen. De opleidingsmanager vormt met de teamcoördinatoren, die delen van het opleidingsteam functioneel leiden, het managementteam van de opleiding.

De jaarlijkse opleidingswerkplannen zijn een leidraad voor de opleidingsmanager en komen tot stand in overleg met de teams en de directeur. Het faculteitsplan speelt als weergave van de opleidingswerkplannen vooral een rol tijdens de triaalgesprekken tussen College van Bestuur, controller en directeur. De directeur van de faculteit is verantwoordelijk voor de afstemming van het eigen plan met belanghebbende collega’s en coördinatie onderling mede ten behoeve van uitvoeringsconsequenties van andere organisatieonderdelen.

De thema's

Binnen de faculteit Gezondheidszorg is een aantal thema’s leidend in de komende periode. De meest in het oog springende zijn:

 • Groei
  De jaarlijkse groei van met name de opleiding Verpleegkunde (10%) brengt allerhande operationele uitdagingen met zich mee. De accommodatie van de groei, door onder meer te zorgen voor de goede faciliteiten, gekwalificeerde medewerkers en voldoende stages, zal de komende tijd aandacht en oplossingen vragen van het facultair managementteam. De bereidheid van het werkveld om deze groei te ondersteunen is groot. De groei zal echter door de hogeschool mogelijk gemaakt moeten worden door voldoende faciliteiten en - niet in de laatste plaats – gekwalificeerde docenten.
 • Leven Lang Ontwikkelen
  De faculteit Gezondheidszorg kent een doorlopende vraag naar bij- en nascholing van onder andere verpleegkundigen. Ten behoeve van de ‘permanente scholingsvraag’ bestaat een langdurige en goede samenwerking met het regionale werkveld. Ten behoeve van de professionalisering van de eigen medewerkers wordt deze bij- en nascholing bewust uitgevoerd door eigen medewerkers.
 • Onderzoek
  Het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) is nog betrekkelijk nieuw. Het appèl dat wordt gedaan op de lectoraten om zowel het onderwijs als ook het werkveld voldoende te bedienen is echter groot. Aandacht voor gezamenlijke en opleidingsoverstijgende thema’s zullen hierbij een ondersteunende en stimulerende functie hebben. 
 • Samenwerking met andere faculteiten
  Op het gebied van samenwerking intern (tussen de faculteiten en met de diensten) liggen kansen om deze te versterken. Op het vlak van interdisciplinair opleiden liggen nog kansen die verder ontwikkeld kunnen worden. Voorbeeld hiervan zijn de consortia ‘Vitale Delta’ en ‘Medical Delta’.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 5.797 en maximaal € 7.485 (schaal 15). Het betreft een fulltime dienstverband voor bepaalde tijd, met het voornemen voor onbepaalde tijd te verlengen. Daarnaast is er een pensioenregeling via het ABP en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de CAO-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3% en is de hogeschool dicht gelegen bij station Leiden.

Hogeschool Leiden streeft naar een diverse samenstelling van haar directie- en managementteam.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Planning

Voordracht van kandidaten donderdag 3 juni 2021
(in afwezigheid kanididaten)
Eerste ronde selectiegesprekken vrijdag 11 juni 2021
tussen 08.30 - 14.15 uur
Tweede ronde selectiegesprekken woensdag 23 juni 2021
tussen 09.00 - 12.30 uur

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hsleiden.nl.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via www.wesselopartners.nl. Dit kan tot uiterlijk 31 mei 2021.

Contactgegevens Wesselo & Partners | Selection as art

Jos Engel (partner)
Hanke Scheerder (managementassistente)
030 275 84 43