Welkom op Hogeschool Leiden

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en hogeschool en de continuïteit van Hogeschool Leiden te waarborgen waarbij de statuten en governancecode leidend zijn. Het toezicht omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen van de hogeschool, het kwaliteitsbeleid in zijn totaliteit, de strategie en de risico's verbonden aan instellingsactiviteiten, de opzet en de werking van de interne risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten, de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de kwaliteit van de horizontale dialoog, de planning- en controlecyclus en de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. Leden zijn tweemaal herbenoembaar.

De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het College van Bestuur en van andere belanghebbenden en belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De RvT heeft drie commissies die haar ondersteunt in haar toezichthoudende taken: de Auditcommissie ( pdf, 75 KB ), de commissie Onderwijs ( pdf, 68 KB ) en de Selectie- en Remuneratiecommissie. Deze commissies bestaan uit de leden van de Raad van Toezicht.

Samenstelling van de raad

De Raad van Toezicht bestaat uit: