Welkom op Hogeschool Leiden

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft onverminderd - hetgeen bepaald in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de statuten van de stichting en de branchecode - tot taak de continuïteit van Hogeschool Leiden te waarborgen en integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de hogeschool.

Het toezicht omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen van de hogeschool, het kwaliteitsbeleid in zijn totaliteit, de strategie en de risico's verbonden aan instellingsactiviteiten, de opzet en de werking van de interne risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten, de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de kwaliteit van de horizontale dialoog, de planning- en controlcyclus en de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging.

De raad heeft drie commissies die haar ondersteunen in haar toezichthoudende taken: de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs en de Selectie- en remuneratiecommissie. Deze commissies bestaan uit de leden van de Raad van Toezicht.

Samenstelling van de raad

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De Raad van Toezicht wordt ondersteund door Christel Bastings, secretaris Raad van Toezicht.