Hogeschool Leiden

Werk-privébalans bij vaders

Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van vaders voor het creëren van een goede werk-privébalans

Door: Keri de Jongh en Marije Verheijke
Opleiding: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Maand en jaartal: juni 2018
Project/thema: Werk-privébalans bij vaders

We hebben dus een mogelijkheid om een pappadag te nemen. Ik heb erover nagedacht of ik het misschien zou doen. Het zou eigenlijk leuk zijn om een beetje meer tijd te hebben met mijn kinderen. Ik denk dat een pappadag betekent dat je niet honderd procent werkt, maar dat je tachtig procent werkt. Je geeft dan minder onderwijs. Je hoeft minder tentamens na te kijken. Dat betekent ook dat ik minder werkdruk heb, waardoor ik meer relaxt ben om met mijn kinderen te zijn.

Werkende vader

Aanleiding en onderzoeksvraag

In opdracht van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding is op basis van literatuur- en veldonderzoek een onderzoeksrapport geschreven over de ervaren werk-privébalans van vaders. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de werk-privébalans bij vaders. De hoofdvraag die hieruit resulteerde, is als volgt: “Op welke manier kunnen en willen midden tot hoogopgeleide Nederlandse vaders, met minimaal één kind in de leeftijd van anderhalf tot drieënhalf jaar oud, ondersteund worden bij het verkrijgen van een evenwichtige balans tussen werk en privé?”

Uit deze hoofdvraag zijn deelvragen naar voren gekomen die gaan over de risico- en beschermende factoren die van invloed kunnen zijn op de werk-privébalans, wat vaders doen om een evenwichtig balans te vinden en wat zij nodig hebben om deze balans te behouden.

Literatuuronderzoek

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat een aantal factoren een rol speelt bij het ervaren van een evenwichtige balans tussen werk en privé. Dit kan om zowel risico- als beschermende factoren gaan. Een risicofactor op het gebied van werk kan een te hoge werkdruk zijn. Een beschermende factor is daarbij deeltijd werken. Op het gebied van privé zijn meerdere factoren naar voren gekomen. Risicofactoren bij ouders kunnen zijn: gebrek aan steun hebben of te weinig tijd hebben voor zichzelf, de partner en sociaal netwerk. Beschermende factoren zijn onder andere het hebben van goede ouderervaringen en het in kunnen zetten van levens- en oudervaardigheden. Hierbij gaat het om opvoedvaardigheden zoals consequent zijn en grenzen stellen, maar ook om algemene vaardigheden zoals het reguleren van de eigen emoties en communicatie.

Veldonderzoek

Uit de deelvragen zijn thema’s voortgekomen die de richtlijn hebben gevormd voor het veldwerk. Door het afnemen van interviews is een koppeling gemaakt tussen het literatuuronderzoek en het veldwerk. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen met midden- tot hoogopgeleide vaders. Aan de hand van de resultaten uit het literatuuronderzoek en het veldonderzoek is antwoord gegeven op de hoofdvraag.

Uit het veldonderzoek zijn risico- en beschermende factoren naar voren gekomen die overeenkomen met de factoren uit het literatuuronderzoek. De risicofactoren betreffen werkdruk, uitdagingen van het ouderschap en tekort aan tijd met partner, eigen vrije tijd en tijd met het sociaal netwerk.

De beschermende factoren betreffen werkfaciliteiten, ondersteuning door werkgever, kwaliteit van de ouder-kindrelatie, communicatie binnen het partnerschap, vrije tijd en steun vanuit sociaal netwerk.

Conclusie en aanbevelingen

Uit het onderzoek is gebleken dat de respondenten een evenwichtige werk-privébalans te ervaren. Deze midden- tot hoogopgeleide mannen hebben geen behoefte aan professionele ondersteuning. Wel hebben de respondenten meerdere factoren benoemd die voor hen bijgedragen hebben aan het vinden van een evenwichtige balans.

Voor het in stand houden of versterken van deze factoren zijn vijf aanbevelingen beschreven. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de belangrijkste bevindingen uit te conclusie. Er is ervoor gekozen om de aanbevelingen te richten op verschillende doelgroepen die betrokken kunnen zijn bij het verkrijgen van een werk-privébalans.

  • Ondersteuning door professionals: richt je als professionals bijvoorbeeld op het versterken van het netwerk, het vergroten van het zelfvertrouwen of het versterken van de levensvaardigheden van vaders
  • Betrokkenheid van professionals: toon erkenning voor het belang van de vaderrol
  • Folder gericht aan professionals en vaders: zie flyer ( pdf, 291 KB )
  • Betrokkenheid van werkgevers: creëer bewustzijn bij werkgevers over het belang van een goede werk-privébalans
  • Aanvullend onderzoek naar andere doelgroepen: onderzoek de werk-privébalans ook bij andere doelgroepen om een meer representatief beeld te krijgen

Misschien een hele slechte uitspraak, dus veroordeel me niet te hard, maar ik zou het fijn vinden als er een soort van parttime ouderschap bestond. Een soort van pauze knop. Dat ik even twee weken met mijn vriendin naar Italië, naar de zon kan. Tuurlijk komt die tijd weer, maar werk en ouderschap… Dat zou ik echt wel heel fijn vinden. Ik weet dat het niet kan. Ik weet dat het onmogelijk is, maar dat zou echt top zijn. We zijn niet alleen papa en mama, we zijn ook nog vriend en vriendin.

Werkende vader