Hogeschool Leiden

Leuker voor Later onderzoeksrapport

Verkenningen van data van de eerste vragenlijst van Leuker voor Later.

Door: Dave van Gijlswijk, Lex van der Werff, Jelte Zweistra, Umair Chishty, Syed Kazmi
Opleiding: Informatica
Maand en jaartal: januari 2016
Project/thema: Leuker voor Later

Doel

Het doel van dit onderzoek was het in beeld brengen van verschillende resultaten van de eerste meting van het onderzoek Leuker voor Later. Het onderzoek Leuker voor Later is gedaan naar het leven en welzijn van zwangere moeders en eventueel bijbehorende partner en ouders van jonge kinderen. Het onderzoek is gedaan aan de hand van een online enquête. Op 1 oktober 2015 hadden 390 ouders de enquête ingevuld en met deze resultaten is dit onderzoek uitgevoerd. Dave, Lex, Jelte, Umair en Syed (studenten informatica) hebben de enquête onderzocht met R Programming Studio.

Onderzoekspopulatie

Bij het onderzoeken van deze data is eerst de onderzoekspopulatie in kaart gebracht, wie hebben nu daadwerkelijk de enquête ingevuld? Hieruit is gebleken dat van de 390 deelnemers 312 vouw zijn en 78 man. Van de 390 mensen komen er 136 uit Leiden. Er zijn 75 mensen die de partner vragenlijst hebben ingevuld waarvan er 74 man zijn.

Taakverdeling tussen ouders onderling tamelijk traditioneel

Vervolgens is de taakverdeling in het huishouden onderzocht, in de enquête zijn verschillende vragen gesteld over de taakverdeling onder ouders. Uit het onderzoek bleek dat de taakverdeling erg traditioneel is, de vrouwen maken schoon en zorgen voor het kind. De mannen doen de klussen in en rond het huis en het merendeel van de ouders zegt dat de vaders de financiën doen. Er is ook onderzocht wat de ideale taakverdeling in huis zou zijn. Hier kwam met grote meerderheid uit dat de respondenten vinden dat de taken gelijk verdeeld moeten zijn.

Tijd voor elkaar schiet er weleens bij in

Er is onderzocht of ouders tevreden zijn met de tijd die zij hebben voor hun partner en voor hun hobby’s. De meerderheid van de ouders is tevreden over de relatie die zij hebben met hun partner. Wat opvalt is dat bijna alle ouders (85%) meer tijd willen voor de partner. Bij de hobby’s wil slechts 60% van de ouders meer tijd voor zijn of haar hobby.

Ouderschapsperikelen? Vaders vragen partner, moeders checken internet

Ouders zoeken wanneer zij een kind verwachten, of hebben, informatie over het ouderschap. Moeders zoeken deze informatie vooral op internet, waar vaders eigenlijk altijd informatie vragen bij hun partner. Aan de informatie die door moeders op internet wordt gevonden hebben zij het meest. Buren worden door zowel mannen als vrouwen nauwelijks geraadpleegd, vrienden en andere ouders zijn juist wel een belangrijke bron.

Ouderschap leer je ook van (je) ouders

Zowel vaders als moeders vragen ook hun eigen ouders om raad: ongeveer 60% van de mannen en de vrouwen zegt ‘een beetje’ informatie aan hun ouders te vragen, ongeveer 20% van beide groepen zegt zelfs veel bij de eigen ouders te rade te gaan. En hebben ze wat aan die raad? Zeker. Niet zoveel als aan de informatie van moeders (bij de vaders) of van het internet (bij de moeders), maar opvallend genoeg zijn er meer ouders die hun eigen ouders zien als meest belangrijke bron dan ouders die professionals en cursussen zien als het meest belangrijk.

Een verband tussen welzijn en inkomen

Er is ook gezocht naar verbanden tussen het welzijn van de ouders en andere factoren. Denk hierbij aan het inkomen, het aantal uur werk en het gebruik van kinderopvang. Hieruit blijkt dat er een relatie is tussen het inkomen van ouders en het welzijn van ouders, maar het is niet verder onderzocht wat wat veroorzaakt. Het gebruik van kinderopvang heeft geen significante relatie met het welzijn van de ouders.

Verschillen tussen ouders uit Leiden en ouders uit de rest van Nederland

Als laatste is er gekeken naar verschillen tussen de ouders uit Leiden en de ouders buiten Leiden, hieruit is gebleken dat in alle gevallen de moeder het meest voor het kind zorgt. In Leiden willen de vaders meer tijd voor hun hobby’s ten opzichte van landelijk.

In het nieuws

Het onderzoeksrapport stond aan de basis voor een nieuwsbericht op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiden en voor de website van het lectoraat.

Ga terug naar het scriptieoverzicht