Hogeschool Leiden

Onderzoek naar de implementatie van de cursus OuderTeam

Er is onderzoek gedaan naar de implementatie van de cursus OuderTeam. Op basis van dit onderzoek is een implementatieplan geschreven, die door nieuwe OuderTeam-locaties kan worden gebruikt bij het implementeren van de cursus.

Door: Tessa van Beelen
Opleiding: Toegepaste Psychologie
Maand en jaartal: juni 2021
Project/thema Implementatie van de cursus OuderTeam

Aanleiding en achtergrond

OuderTeam is een preventieve cursus voor (aanstaande) ouders en is ontwikkeld door het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding. De cursus richt zich op het voorbereiden van (aanstaande) ouders middels het versterken van de samenwerkingsrelatie. Het lectoraat leidt zorgprofessionals op tot OuderTeam trainer, die vervolgens de cursus aanbieden aan de (aanstaande) ouders. De zorgprofessionals die opgeleid zijn tot OuderTeam trainer kunnen werkzaam zijn in een organisatie of als zelfstandige. Hoe de implementatie verloopt op de verschillende OuderTeam locaties verschilt. Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding wilt daarom graag dat er onderzoek gedaan wordt naar welke factoren een rol spelen bij het implementeren van de cursus OuderTeam. De probleemstelling die daaruit is opgesteld, is als volgt: “Welke factoren spelen een rol bij het implementeren van de cursus OuderTeam die ook invloed hebben op de verspreiding van de cursus onder de doelgroep?”

Het doel is om vanuit dit onderzoek een implementatieplan op te stellen voor nieuwe of al bestaande OuderTeam locaties, die gebruikt kan worden bij het implementeren van de cursus.

 

Literatuuronderzoek

Uit de literatuur is gebleken dat verschillende determinanten invloed kunnen hebben op het implementeren van een interventie. De volgende determinanten kwamen naar voren:

  • Kenmerken van de innovatie
  • Kenmerken van de (intermediaire) gebruiker
  • Kenmerken van de organisatie
  • Kenmerken van de sociaal politieke context
  • Kenmerken van de innovatiestrategie

Om de kenmerken van de (intermediaire) gebruiker te onderzoeken is de zelfdeterminatietheorie gebruikt. Het ASE-model is gebruikt om de aspecten van de kenmerken van de organisatie uit te vragen.

 

Methode en resultaten

Er zijn in totaal acht semigestructureerde interviews afgenomen met OuderTeam professionals, vijf van hen waren werkzaam in een organisatie en drie van hen waren zelfstandig. De semigestructureerde interviews bestaan uit een aantal topics die gebaseerd zijn op het theoretische kader.

 

Conclusie en aanbevelingen

Uit het onderzoek is geconcludeerd dat het onderlinge contact tussen OuderTeam professionals vanuit verschillende organisaties, bevorderend zou kunnen werken om ervaringen uit te wisselen. Voor het lectoraat is dan ook het advies om intervisiebijeenkomsten te organiseren waarbij verschillende OuderTeam professionals aanwezig zijn. Daarnaast is het aan te bevelen voor OuderTeam professionals om via het lectoraat in contact te komen met andere OuderTeam professionals.

Verder is het bevorderend voor de implementatie om een coördinator aan te stellen voor de cursus OuderTeam, die minimaal vier uur de tijd krijgt om de coördinerende taken rondom OuderTeam uit te voeren. Voor zowel organisaties die de cursus aanbieden, als voor zelfstandige is het aan te raden hier ongeveer vier uur per week voor aan te houden.

Voor de werving van deelnemers voor de cursus OuderTeam is het aan te raden om door middel van direct contact met de doelgroep, de (aanstaande) ouders te attenderen op de cursus OuderTeam. Wanneer er weinig of geen direct contact is met de doelgroep is het aan te bevelen om samen te werken met sleutelfiguren, dit zijn professionals die wel in direct contact staan met de doelgroep zoals bijvoorbeeld verloskundige.

Voor zelfstandige is het daarnaast nog een advies om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de cursus te laten vergoeden zodat er weinig of geen kosten zijn verbonden voor de doelgroep aan het volgen van de cursus.