Hogeschool Leiden

Een onderzoek naar de ervaringen van ouders na deelname aan de cursus OuderTeam

Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken welke ervaringen ouders hebben opgedaan naar aanleiding van hun deelname aan de cursus OuderTeam.

Door: Nina Kagie
Opleiding: Toegepaste Psychologie
Maand en jaartal: september 2022
Project/thema Ervaringen van ouders na deelname aan de cursus OuderTeam

Aanleiding en achtergrond

Tegenwoordig hebben ouders veel verschillende ballen die zij omhoog moeten houden. Naast het opvoeden van het kind onderhouden zij het gezin, proberen zij een ondersteunende partner te zijn en een fijne vriend/familielid. Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding stelt dat ouders die gelukkig zijn en een positieve (samenwerkings-)relatie hebben, beter in staat zijn om positief opvoedgedrag te vertonen. Om de (samenwerkings-)relatie tussen ouders te versterken heeft het lectoraat een cursus ontwikkelt. Het doel van deze cursus, OuderTeam, is om de ouders voor te bereiden op het ouderschap en hiermee de (samenwerkings-)relatie te versterken.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken welke ervaringen ouders hebben opgedaan naar aanleiding van hun deelname aan de cursus OuderTeam. Het tweede doel van dit onderzoek is te evalueren of de doelen van de cursus OuderTeam worden bereikt. Met de informatie opgedaan in dit onderzoek wordt er een terugkoppeling gegeven aan het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding. In deze terugkoppeling wordt er een advies gegeven ter verbetering van de cursus.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt; Hoe ervaren de deelnemende ouders de cursus OuderTeam?

Methode

Om deze vraag te beantwoorden is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd en zijn er resultaten gebruikt uit al afgenomen enquêtes. Er zijn interviews afgenomen bij acht verschillende ouders die de cursus hebben afgerond.

Resultaten

De ouders bezitten na deelname aan de cursus over kennis rondom de volgende thema’s die aanbod komen binnen de cursus OuderTeam: communicatie, conflicthantering en (in mindere mate) hechting. De ouders geven aan veel communicatieve vaardigheden en verschillende technieken te hebben aangeleerd. Deze technieken worden toegepast wanneer er zich een conflictsituatie voordoet, wanneer ouders verwachtingen uit willen spreken of wanneer zij gevoelens naar elkaar willen uiten.

Daarnaast hebben de ouders ook kennis opgedaan over de veel voorkomende veranderingen die het ouderschap met zich meebrengt. Toch heeft de cursus de ouders niet volledig voorbereid op álle veranderingen die het ouderschap met zich meebrengt. De meeste ouders denken dat een gehele voorbereiding niet mogelijk is.

Ouders vertellen dat zij het meest hebben gehad aan het delen van ervaringen met andere deelnemende stellen. Sommige ouders geven aan dat zij om die reden de fysieke bijeenkomsten liever in een grotere groep bijwonen, zodat er meer interactie mogelijk is. 

“De cursus heeft ons ook wel echt bewust gemaakt, dat er momenten gaan komen dat het allemaal even wat zwaarder is. Maar dat dit geen reden is tot paniek, het hoort erbij.”

Moeder

Conclusie en aanbevelingen

Er kan geconcludeerd worden dat de cursus de vooropgestelde doelen grotendeels bereikt. Ouders geven aan dat zij elkaar, door de cursus, effectief kunnen ondersteunen en effectief met elkaar kunnen communiceren over onderwerpen die het ouderschap met zich mee brengt. Daarnaast zijn ouders beter voorbereid op de veranderingen die zich voordoen tijdens het ouderschap.

Op basis van de resultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan. Het eerste advies is om binnen de cursus meer ruimte en tijd te creëren voor het delen van ervaringen tussen de stellen. Het tweede advies is om de groepen ouders groter te maken (maximaal zes tot acht stellen). Het laatste advies is om de duur van de bijeenkomsten wat in te korten.