Hogeschool Leiden

De begeleiding van multiprobleemgezinnen in (echt)scheiding

Onderzoek naar de best passende begeleiding van ouders en kinderen bij een (echt)scheiding

Door: Sandra van Leeuwen
Opleiding: Master Jeugdzorg
Maand en jaartal: juni 2019
Project/thema

Samenwerken met ouders

Gezinscoaches van ‘10’ voor Toekomst Twente (onderdeel van Leger des Heils W&G Overijssel) begeleiden multiprobleemgezinnen waarbij veelvuldig sprake is van ouderlijke scheiding. De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in wat er nodig is in de begeleiding vanuit '10' voor Toekomst wanneer er sprake is van scheidingsproblematiek. Dit heeft als doel om de begeleiding van gezinnen met ouderlijke scheiding vanuit '10' voor Toekomst te verbeteren. Aan de hand van een kwalitatieve onderzoeksmethode zijn semigestructureerde diepte interviews afgenomen bij verschillende groepen respondenten (gezinscoaches, deskundigen, ouders en een jeugdige). Tijdens de gesprekken met de gezinscoaches lag de focus op hoe zij gezinnen met (echt)scheidingsproblematiek momenteel begeleiden. Ouders en een jeugdige zijn bevraagd hoe zij de begeleiding hebben ervaren. Tot slot hebben deskundigen een bijdrage geleverd door relevante inzichten te delen. 

Resultaten

Met voorzichtigheid kan worden geconcludeerd dat de begeleiding vanuit ’10’ voor Toekomst Twente een oudergerichte benadering nodig heeft ter verhoging van welzijn van ouder en kind. Overige verbeterpunten die naar voren komen zijn: betere integratie van het sociale netwerk, specifieke begeleiding gericht op beide ouders en voor het kind blijkt een vertrouwenspersoon en deelname aan een groepsinterventie belangrijk. 

Conclusie en praktische implicaties

Om de oudergerichte benadering te kunnen vormgeven wordt aanbevolen dat gezinscoaches gebruikmaken van de ‘Levensvaardighedenlijst voor Ouders’ .  In het versterken van het sociale netwerk kan de handleiding van ‘10’ voor Toekomst worden gehanteerd. Daarnaast wordt een training aanbevolen bij gezinscoaches in de methodieken ‘Ouderschap Blijft’ en ‘KIES’. Voor kinderen dient ten tijde van scheidingsproblematiek tevens standaard in kaart te worden gebracht welke vertrouwenspersoon beschikbaar is. Vervolgonderzoek is relevant naar de effectiviteit van ‘Ouderschap Blijft’ en ‘KIES’ evenals naar wat er nodig is om de oudergerichte benadering te integreren in de werkwijze van ‘10’ voor Toekomst Twente. 

Ga terug naar het scriptieoverzicht