Hogeschool Leiden

Samenwerking

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding werkt samen met landelijke kennis- en thema-instituten en praktijkprofessionals.

CJG Leiden

Het lectoraat vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met lokale partners in het jeugddomein. Een belangrijke partner is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden. Dit is dé lokale informatievoorziening wat betreft opvoeden en opgroeien. De samenwerking tussen CJG en lectoraat richt zich op het versterken van ouders én professionals. Gemeente Leiden stimuleert deze samenwerking.

Augeo Foundation

Augeo Foundation is een particulier initiatief, gericht op het bevorderen van een veilige leefomgeving van kinderen. Hogeschool Leiden en Augeo werken in het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding samen om positief ouderschap te versterken, te bevorderen en te laten bloeien. De Augeo Foundation wil investeren in de aanpak van kindermishandeling en de kennisontwikkeling over ouderschap en opvoeding. De Latijnse naam 'Augeo' verwijst naar het doel om 'te versterken, te bevorderen en te laten bloeien’.

Stichting Opvoeden.nl

Ouders krijgen van alle kanten tips en adviezen over hoe het opvoeden wel of niet zou moeten. Het internet staat er vol mee. Ook zitten ouders soms met allerlei vragen, over opvoeden en over het ouderschap: Hoe is de overgang van partnerschap naar ouderschap? Wat voor ouder wil je zijn? Hoe ga je om met de nieuwe verantwoordelijkheid? Het lectoraat levert graag betrouwbare informatie over het thema ouderschap. Daarom is het lectoraat een samenwerking aangegaan met Stichting Opvoeden.nl. Deze stichting maakt onder andere de website Opvoeden.nl. De teksten van Stichting Opvoeden.nl hebben een keurmerk: een stempel voor kwaliteitsborging. Verschillende landelijke kennis- en thema-instituten en praktijkprofessionals toetsen de informatie aan de hand van bijvoorbeeld onderzoek of actualiteit. Recent is het thema ouderschap toegevoegd aan deze website. De informatie over ouderschap wordt mede in samenwerking met het lectoraat opgesteld en actueel gehouden.

Informatie over ouderschap

De door onder andere het lectoraat geschreven informatie kent twaalf onderwerpen waar je als ouder mee te maken kunt krijgen. Bekijk alle onderwerpen en bijbehorende tips.

Leuker voor later

Het lectoraat werkt nauw samen met Gemeente Leiden. Zo loopt de werving van respondenten onder andere via de Centra voor Jeugd en Gezin en zijn er goede contacten met gemeentelijke instanties. Daarnaast zijn er contacten met diverse instanties die werken met ouders die een kind verwachten of met jonge ouders, zoals ActiVite (zwangerschapsgym), echopraktijken, verloskundigen, kraamzorg, ziekenhuizen en kinderopvang. Voor de landelijke werving inhoudelijke vormgeving en het delen van de in het onderzoek opgedane kennis, werkt het project onder andere samen met Ouders van Nu, 24Baby, Stichting Opvoeden en SamenKramen.

Haagse Hogeschool en LUMC: Skills 4Life Levensvaardigheden voor ouders

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding bouwt aan een programma voor ouders waarin zij worden ondersteund om de sociale, emotionele en morele vaardigheden van hun kinderen te vergroten.

Skills 4Life is een vierjarig samenwerkingsproject, waarin de sociale, emotionele en morele ontwikkeling van leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs wordt versterkt. Aan de hand van het G-schema worden Gebeurtenissen, Gedachten, Gevoelens, Gedragingen en Gevolgen gereflecteerd. Onderwerpen die centraal staan, zijn bijvoorbeeld het zelfbeeld, omgaan met conflicten, stages en omgaan met emoties.
De ontwikkeling van een programma voor ouders, maakt ook onderdeel uit van het project. Uit onderzoek is bekend namelijk dat vaardigheden beter ‘eigen gemaakt worden’ als een verbinding gelegd wordt tussen Onderwijs, Ouders en de Omgeving (Triple O).

Het lectoraat werkt hierin samen met het lectoraat Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool, TNO en met Centrum 1622. Er is behoefteonderzoek gedaan onder ouders en samen met ouders wordt gekeken wat zij van het ouderprogramma vinden.

Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland

Er is een convenant met JES-Rijnland. Dit wordt vorm gegeven door samen met studenten en JES een onderzoek op te zetten: het (verder) ontwikkelen van een signaleringsinstrument voor het in kaart brengen van de ouderlijke werkvloer en opvoed- en oudervaardigheden gebaseerd op ouderschapstheorie van Van der Pas en Levensvaardigheden van Gravesteijn & Diekstra. JES participeert ook in het onderzoek Leuker voor Later en in de kenniskring van het lectoraat.

JSO

JSO is een kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein. Het is een netwerkorganisatie die partijen inspireert en verbindt. Het convenant met JSO wordt vorm gegeven door hen te laten participeren in de Kenniskring en het verzorgen van lezingen voor JSO.