Hogeschool Leiden

Verantwoording 2016

De verantwoording over 2016 van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Er is actief en intensief contact met de beroepspraktijk. Met de gemeente Leiden wordt samengewerkt aan de projecten ‘Leuker voor later’ en ‘OuderTeam.nu’. Zij subsidiëren een deel van de deze projecten en wij zorgen voor een regelmatige terugkoppeling van onderzoeksresultaten in de vorm van nieuwsbrieven, blogs, lezingen, artikelen en deskundigheidsbevordering. Zorg & Zekerheid en Bernard van Leer Foundation subsidiëren OuderTeam.nu en buigen zich samen met het lectoraat over de vraag hoe het programma, na de onderzoeksfase, geïmplementeerd kan worden in de Nederlandse samenleving en in België. Verder zijn op basis van behoeften van (toekomstige) leraren en sociaal werkers verschillende workshops en vragenlijsten ontwikkeld. Naast landelijke lezingen adviseert het lectoraat politieke partijen zoals de ChristenUnie en de PvdA en verschillende hulpverlenende instanties en schoolbesturen over ouderondersteuning. Ook participeert het lectoraat regelmatig in expertgroepen en verschijnen de initiatieven van het lectoraat in kranten, tijdschriften en op Radio 1.

Onderwijs en professionalisering

Veel van de onderzoeksresultaten landen in het onderwijs van de opleidingen Sociaal Werk (SW), Toegepaste Psychologie (TP) en de Pabo, en krijgen in de toekomst misschien ook een plek binnen de opleiding Verpleegkunde (HBO-V). Effectieve interviewtechnieken die gebruikt worden in lectoraatsonderzoeken zijn geïmplementeerd in de opleiding TP. Ook hebben is een bijdrage geleverd aan het onderdeel ‘kwalitatief onderzoek’. Samen met docenten SW wordt de collegereeks Ouders regelmatig geëvalueerd, aangepast en aangeboden. Vorig jaar is samen met de Pabo en een aantal basisscholen een aanbod ‘professioneel samenwerken met ouders’ en ‘ouderbetrokkenheid’ ontwikkeld. Dit is nu geïmplementeerd in het curriculum van de Pabo in de jaren 1 tot en met 4.

Naar informatie over onderwijs

Kennisontwikkeling

Door het regelmatig houden van lezingen, intensieve samenwerking met verschillende gemeentes en (onderwijs)instellingen wordt kennis uit het lectoraat geïmplementeerd in het beroepenveld. Er wordt gepubliceerd in populaire en wetenschappelijke tijdschriften, in kranten en via internet. Verder heeft het lectoraat een kenniskring waar docenten SW, TP en HBO-V, onderzoekers uit het lectoraat en mensen uit het beroepenveld zoals JES, JSO en CJG Leiden in participeren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kritisch meegekeken en meegedacht over de lectoraatsonderzoeken en wordt kennis aan hen overgedragen. Ook adviseert het lectoraat het beroepenveld door met hen mee te denken en te schrijven en kritisch mee te lezen met teksten op bijvoorbeeld websites. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een thuisklimaatlijst. Hiervoor wordt samengewerkt met de lectoraten Residentiële Jeugdzorg en Transformaties in de Zorg voor de Jeugd. Ook wordt in samenwerking met het lectoraat Sociaal werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie onderzoek gedaan binnen Curium naar de vraag op welke manier ouderbetrokkenheid tijdens een klinische behandeling van kinderen bevorderd kan worden zodat ouders de regie kunnen blijven houden.

Onderzoek

Leuker voor later

We volgen ouders vanaf het moment dat zij zwanger zijn door het afnemen vragenlijsten en huisbezoeken (interviews en ouder-kind observaties). De kinderen zijn inmiddels 2.5 jaar oud. We zijn geïnteresseerd in vragen zoals: wat hebben jullie nodig? Wat vinden jullie belangrijk? Wat willen jullie weten en kunnen? Antwoorden op deze vragen zijn betekenisvol gebleken voor (toekomstige) professionals die met ouders werken of gaan werken en voor de ouders zelf. We koppelen onderzoeksresultaten regelmatig terug. Dit landt zowel in het onderwijs als in het beroepenveld.

OuderTeam.nu

Investeren in de samenwerkingsrelatie tussen partners voordat zij ouders zijn en vlak daarna heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van ouder en kind. Penn State University heeft hiervoor een effectief programma ontwikkeld. In samenwerking met hen is dit programma in Nederland vertaald, aangepast aan de Nederlandse situatie en geïmplementeerd. Ook wordt het programma in samenwerking met de Bernard van Leer Foundation gedigitaliseerd. De eerste training voor professionals die het programma aan ouders gaan geven heeft plaatsgevonden. Om de effecten te meten zijn een nulmeting en interviews afgenomen. In de loop van het jaar 2017 en 2018 vinden de nametingen plaats.

Relatie tussen ouder en school

Vanuit de samenleving en de Pabo krijgen we regelmatig vragen over het versterken van de relatie tussen ouders en school: wat zijn effectieve manieren om met ouders in gesprek te gaan? Hoe kunnen ouders vanuit school ondersteund worden? Op basis van input van professionals en ouders hebben we een training ‘professioneel samenwerken met ouders’ ontwikkeld. Verder begeleiden we scholen bij het versterken van ouderbetrokkenheid en hebben we een instrument Levensvaardigheden voor Ouders ontwikkeld. Dit instrument wordt gebruikt tijdens gesprekken met ouders en brengt in kaart waar ouders sterk in zijn en waar ze ondersteuning in zouden willen hebben.

Naar informatie over onderzoek