Partnerrelatie

Van partnerschap naar ouderschap

Een belangrijk onderdeel van ouderschap is de manier waarop ouders samenwerken. Belangrijk voor de ouders zelf, voor het gezin én de ontwikkeling van kinderen. Als team sta je sterker. In Nederland is nog geen effectieve interventie die zich richt op deze samenwerkingsrelatie tussen ouders. En dat is wel nodig. Want vroegtijdig investeren in de partnerrelatie is goed voor ouder én kind! Daarom werken wij aan OuderTeam.nu, het eerste Nederlandse programma voor ouders van nu en van later.

Tevredenheid en kwaliteit in relatie op peil

Van partnerschap naar ouderschap is een overgang die veel van ouders vraagt. Onderzoek laat zien dat vlak na de geboorte van een kind, de tevredenheid en kwaliteit in de partnerrelatie (tijdelijk) afneemt. Ook worden problemen binnen de partnerrelatie die er al waren voordat de kinderen kwamen, vaak versterkt als de kinderen er eenmaal zijn. En juist deze partnerrelatie is belangrijk voor het welzijn van ouders en kinderen, ook dat weten we uit onderzoek. 

Samenwerking met Pennsylvania State University

Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding is in samenwerking met de Pennsylvania State University een onderzoeksproject gestart dat zich richt op de samenwerkingsrelatie (coparenting) tussen ouders. Tussen maart en juni 2016 wordt een pilotonderzoek uitgevoerd bij zwangere en net nieuwe ouders. Het hoeft niet het eerste kindje te zijn. 

Professionals die deelnemen aan het onderzoek (zoals maatschappelijk werkers, JGZ-verpleegkundigen en verloskundigen), worden door de onderzoekers van Hogeschool Leiden getraind in het aanbieden van het programma. 

OuderTeam.nu - samen voor een sterke start

Leer de relatie te versterken

OuderTeam.nu is een psycho-educatief programma dat zich richt op het versterken van de samenwerkingsrelatie tussen ouders. Het programma bestaat uit een aantal groepssessies, voor en na de geboorte. De sessies zijn een combinatie van informatieve presentaties, communicatieoefeningen, video-opnames en groepsdiscussies.

Tijdens de zwangerschap

De sessies tijdens de zwangerschap richten zich op de introductie van verschillende thema’s en relatievaardigheden. Besproken wordt hoe je kan samenwerken als partners, op zo’n manier dat het de ontwikkeling van je kind, jouw eigen welzijn en het gezamenlijk welzijn ten goede komt.

Na de zwangerschap

Postnatale sessies zijn gericht op de nieuwe situatie, als het kindje er is, met herhaling van eerder besproken thema’s, onderwerpen als veiligheid en hechting en het steunen van elkaar in de nieuwe ouderrol.

Achtergrond van OuderTeam.nu

Voor ouders van nu en van later

Het programma is opgezet voor toekomstige en net beginnende ouders. Juist in deze periode (de overgang van partnerschap naar ouderschap) is het belangrijk om te investeren in hoe je in de relatie samenwerkt. Ouders hebben in deze periode veel vragen, en geven achteraf vaak aan dat ze beter geïnformeerd hadden willen zijn over de effecten van het krijgen van een kindje op de relatie. Ook professionals geven aan dat het belangrijk is hier aandacht aan te besteden. Juist de beginperiode vraagt veel afstemming tussen ouders en dan krijgt de samenwerkingsrelatie vorm. 

Het programma werkt

OuderTeam.nu is de Nederlandse variant van het Amerikaanse programma ‘Family Foundations’. Onderzoek laat zien dat dit programma sterke effecten heeft op korte en lange termijn, op de partnerrelatie, opvoedvaardigheden van de ouders, welzijn van de ouders en de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind. Reden te meer dit ook in Nederland te introduceren.

Van onderzoek naar integratie

Het project heeft als doel om, samen met ouders en professionals, het programma passend maken voor de Nederlandse situatie. Daarnaast willen we OuderTeam.nu integreren in bestaande ondersteuning voor toekomstige ouders (naast bijvoorbeeld zwangerschapsgym), vanuit Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), Verloskundigenpraktijken, Kraamzorg en ziekenhuizen. Met dit aanbod kan bovendien de samenwerking en verbinding tussen organisaties in de prenatale voorlichting versterkt worden.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Carolien Gravesteijn via ouderteam@hsleiden.nl.