Human Resource Management werkveld

Reacties werkveld Human Resource Management

Rotterdam Engineering Stijn van Leeuwen, Eigenaar

"Wij hebben een afstudeerstage aangeboden aan een student van de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Leiden. Tijdens zijn stageperiode verrichtte hij onderzoek naar het toekomstbestendig maken van onze organisatie. Uit zijn advies bleek dat de theorie, zoals meegekregen vanuit de hogeschool, geen volledige match is met de praktijk. Wel dwong dit advies onze organisatie na te denken over wat we wél wilden. Jullie student heeft met duidelijke inzet en een tomeloze wil een goed advies afgeleverd. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat studenten nog niet de ervaring in huis hebben om een organisatie te lezen. Dat is een kwestie van tijd. Een stageplaats heeft toegevoegde waarde voor de student en voor ons. De volgende keer stellen wij ook zeker weer een stageplaats beschikbaar."
rotterdamengineering.nl

Disney Pascal Aarts, HR-manager

"Meerdere studenten van de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Leiden hebben binnen onze organisatie een stage kunnen lopen. Walt Disney voldoet, net als veel Amerikaanse multinationals, niet aan wat je in theorieboeken op de opleiding leert. Bij ons zijn de stagiairs weinig bezig met het maken van beleid of strategie. Bij ons ben je vooral uitvoerend bezig. Stagiairs leren pragmatisch te werken en snel oplossingen te vinden. Disney is een hele directe organisatie waar je niets op een presenteerblaadje krijgt. Maar als je het goed doet, krijg je veel kansen."
disney.nl

TUI Nederland Lidy Brooijmans, HRM Adviseur

"Per jaar lopen er binnen TUI Nederland circa 400 studenten van verschillende opleidingen en scholen bij ons stage. Van Hogeschool Leiden hebben wij studenten van de opleiding Human Resource Management die ondersteunen bij operatieve werkzaamheden op onze afdeling HRM. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van werving & selectie van personeel, ziekteverzuim, personeelsmutaties en het maken van stage-overeenkomsten. Veel van deze taken kunnen zij naar verloop van tijd zelfstandig uitvoeren. In ieder geval krijgen zij gedurende hun stage een goed beeld van wat het werken op een afdeling HRM in kan houden."
tui.nl

Achmea Divisie Zorg & Gezondheid Daphne Wouters, HR Medewerker

"Wij bieden graag meewerkstages en afstudeerstages aan om verschillende redenen. In het kader van aantrekkelijk werkgeverschap willen wij studenten al tijdens hun studie aan ons binden om zo de jongere generatie aan te spreken. Zo maakt Achmea kennis met talentvolle en betrokken studenten, die na de afronding van hun studie eventueel kunnen instromen in traineeprogramma's, talentprogramma's en starterfuncties. Want de studenten van vandaag zijn onze medewerkers van morgen."
werkenbijachmea.nl

Nationale Nederlanden Günes Çobanos, Stagecoördinator NN Stagebureau

"Op onze afdeling Management & Personeelsontwikkeling heeft een stagiair van de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Leiden meegewerkt aan het opzetten van onze campusrecruitment. Ze werkte mee op onze afdeling en voerde uiteenlopende klussen uit van administratieve ondersteuning voor ons traineeprogramma TOP en het adviesrapport voor campusrecruitment. Er is voldoende kennis aanwezig om dit allemaal goed te volbrengen, maar dit hangt ook nauw samen met de -in dit geval prettige- persoonlijke instelling en aanpak van de student."
nn.nl

Libertas Leiden Aria Guijt, Hoofd Personeelszaken

"Libertas Leiden zet op de afdeling personeelszaken vaker studenten in van de opleiding Human Resource Management. Op dit moment voert een stagiair een afstudeeropdracht uit. Vooraf bekijken we samen welk onderwerp interessant is voor de stagiair en voor onze organisatie. Wij zetten stagiairs in zodat zij werken aan hun eigen competenties en een zinvolle bijdrage leveren aan onze organisatie. Het leuke is dat zij onbevangen allerlei vragen stellen die mij weer helpen om op een andere manier te kijken naar bepaalde vraagstukken. Hun kennisniveau is voldoende, maar ze missen de ervaring om dit effectief toe te passen in de praktijk. Hiervoor stellen we graag onze kennis en ruimte beschikbaar."
libertasleiden.nl

ArkeFly Zoraima Croes, HRM Adviseur

"Binnenkort start er een student van Hogeschool Leiden van de opleiding Human Resource Management. De stagiair gaat zich bezighouden met administratieve taken, operationele zaken, maar ook beleidsmatig zal zij het een en ander voor ons kunnen betekenen. Dit vergt intensieve begeleiding. Het voordeel voor ons is dat de stageperiode tien maanden duurt en dit zowel voor de stagiair als ons veel oplevert. Daarbij wordt er onderzoek gedaan naar een project waartoe wij anders de gelegenheid niet zouden hebben."
arkefly.nl

Reinier de Graaf Groep, Femke van Voorthuizen, Teamleider P&O-Carrierebureau

"Twee stagiairs van de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Leiden bieden wij op dit moment een stageplaats. De student die een meewerkstage loopt, versterkt onze afdeling tien maanden lang en wij brengen haar alle facetten van personeelszaken bij. Dit houdt in dat ze een dag meewerkt op het secretariaat, maar ook duikt in de beleidsstukken en deelneemt aan projectgroepen. Wij zetten voornamelijk stagiairs in omdat wij hen inzicht willen geven in hun toekomstig beroep. Ook vinden wij het belangrijk om als opleidingsziekenhuis op andere afdelingen ruimte te bieden voor opleiding en ontwikkeling. Tegelijkertijd profileren wij ons als werkgever onder deze toekomstige collega's."
rdgg.nl

Servicepunt71 Debbie Helaha, Senior beleidsadviseur HRM

"Van de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Leiden hebben wij op dit moment twee stagiairs aan het werk. Eén student volgt een afstudeerstage van vijf maanden. De andere student volgt een meewerkstage van tien maanden waarin de stagiair operationeel en beleidsmatig bezig is. Of een onderzoekstage voor ons relevante uitkomsten oplevert, hangt uiteraard af van de kwaliteiten van het onderzoek en van de resultaten. De kwaliteiten, kennis en vaardigheden van de student die het uitvoert, zijn daarbij minstens zo belangrijk. Wat ik tot nu toe heb ervaren met studenten van Hogeschool Leiden is dat ze in de basis voldoende kennis en kwaliteiten hebben om bijvoorbeeld goede aanbevelingen te doen. Zo hebben wij in het verleden aanbevelingen uit een onderzoeksrapport over ARBO-zaken met succes kunnen gebruiken. Daarnaast is het natuurlijk altijd nuttig en inspirerend om vers bloed en nieuwe energie in de organisatie te voelen. Jonge mensen hebben vaak andere inzichten dan oudere medewerkers of medewerkers die al een tijd bij de organisatie werken. In een stage leren wij niet alleen iets aan de studenten, maar wij leren op deze manier ook van hen."
servicepunt71.nl

Kyocera Mita Europe B.V Joke Cordoba, HR Manager

"Op dit moment werkt een stagiair van Hogeschool Leiden bij ons op de afdeling HRM. Deze stagiair volgt een speciaal hounoursprogramma en wij zijn meer dan tevreden over zijn competenties, inzet en de algehele stage tot nu toe. Zijn theoretische kennis is voldoende om binnen onze organisatie de voor hem geselecteerde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Eigenlijk draait hij mee als een echte medewerker. Wij vertrouwen dan ook veel taken aan hem toe en dat levert voor hem weer het voordeel op dat hij met inhoudelijke opdrachten bezig is."
kyoceramita.eu

MNO Ilona Ouwehand, P&O Adviseur

"De belangrijkste redenen voor ons om een stagiair in te zetten zijn naamsbekendheid en een extra hulp. Daarbij vinden wij het belangrijk om als organisatie open te staan voor studenten en ze de mogelijkheid te bieden om te leren. Op de afdeling P&O werkt sinds kort een student de van opleiding Human Resource Management mee. Wij vinden het belangrijk om dit goed op te bouwen. Eerst meedraaien en in een later stadium kan er gewerkt worden aan losse projecten onder eigen verantwoordelijkheid, maar wanneer hangt ook mede af van de ambitie, inzet en motivatie van de student."

Start People Yvon van Montfort, Intercedente

"Op dit moment hebben wij een stagiair van de opleiding Human Resource Management van Hogeschool Leiden. Deze opleiding is niet specifiek gericht op de uitzendbranche dus de stagiairs moeten deze kennis binnen onze organisatie eerst opdoen. Na een maand investeren en begeleiden is een stagiair voor onze organisatie een aanwinst. Zij werken volledig mee, spreken kandidaten en onderhouden contact met klanten. Onze huidige stagiair heeft het juiste menselijk inzicht om een goede match te maken. Uiteraard zijn er altijd punten waarop een student zich verder kan ontwikkelen, maar deze student doet zijn werk erg goed en levert kwaliteit."
startpeople.nl

FloraHolland Chita Maessen, Manager HR Personeelsadvies

"Binnen onze organisatie vinden wij het belangrijk dat stagiairs, waaronder studenten van Hogeschool Leiden, in de breedte ervaring op doen. Hierdoor ontstaat een uitwisseling tussen FloraHolland en de stagiaire op het gebied van kennis en naamsbekendheid. Stagiaires worden breed ingezet zowel op uitvoerend niveau als op het gebied van projecten. Wij bieden hen veel ruimte om FloraHolland te ontdekken. Uiteraard vergt dit wel enig maatwerk, omdat niet elke stagiair dezelfde interesses heeft en niet elke taak voor elke stagiair geschikt is. Maar als een student inzet toont en betrokken is, biedt FloraHolland een leerzame en uitdagende stageplaats. De doelstellingen die we willen bereiken met het stagebeleid zijn het vergroten van het werkgeversimago en de naamsbekendheid van FloraHolland, het vergaren van kennis en het daarbij kunnen laten uitvoeren van projecten en/of werkzaamheden en via stages de kans hebben om nieuwe medewerkers aan te trekken, eventueel voor moeilijk vervulbare vacatures."
floraholland.nl