Studenten Commerciële Economie aan de slag

Criteria waaraan de stageplaats moet voldoen

 • De stageorganisatie is een organisatie met een breed HRM werkveld.
 • Elke werkweek bestaat uit 4 dagen (= 32 uur) actief werkzaam in en /of ten behoeve van de stageorganisatie.
 • De 5e werkdag (woensdag) is gereserveerd t.b.v. opleidingsactiviteiten; zoals onderwijs, stagemarkt, training solliciteren, terugkomdagen, training Onderzoek en adviseren) of opdrachten vanuit de opleiding (stageopdracht en voorbereiding t.b.v. de hiervoor genoemde opleidingsactiviteiten).
 • De student moet in staat gesteld worden de door de opleiding voorgeschreven opleidingsactiviteiten te kunnen vervullen. Werkdagen moeten hierop flexibel kunnen worden afgestemd.
 • De student moet in staat gesteld worden tijdens de stage de voor het beroep noodzakelijke kerntaken te ontwikkelen (zie bijlage 4 kerntaken).
 • De student moet in staat worden gesteld om te werken aan stageopdrachten, door de school opgedragen, binnen de stage verlenende organisatie, zowel wat betreft informatie inwinning als in tijd.
 • De taken en opdrachten te verrichten door de student zijn opklimmend in moeilijkheidsgraad (stageniveau 1,2 en 3) en zijn aan het einde van de stageperiode representatief voor een beginnend HR professional op HBO niveau.
 • De tijd die de student doorbrengt in de stageorganisatie is gevuld met leerzame activiteiten, routinematige activiteiten mogen niet de overhand hebben.
 • De inhoud en planning van de te verrichten taken wordt per stageblok vastgelegd en zo nodig in overleg bijgesteld in een werkplan.
 • De student wordt adequaat begeleid vanuit de stagebiedende organisatie: aflopend van intensief (wekelijks functioneringsgesprek) naar minder intensief (elke 2-3 weken een functioneringsgesprek.
 • De begeleiding wordt verzorgd door een ter zake kundig HRM functionaris binnen de organisatie functionerend op minimaal HBO niveau. Als de begeleiding wegvalt in de organisatie dient deze overgenomen te worden door een functionaris die voldoet aan de hiervoor genoemde eisen.
 • De student heeft de beschikking over voldoende faciliteiten om zijn werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Na te zijn ingewerkt moet de student zelfstandig kunnen werken, onder verantwoordelijkheid van de stagebegeleider.
 • De student zal de door de opleiding goedgekeurde stagewerkzaamheden moeten vervullen.
 • Na goedkeuring van de stageplaats door de opleiding ondertekent de stageorganisatie een stageovereenkomst met Hogeschool Leiden Opleiding HRM. (de student is mede ondertekenaar).
 • Elk van de partijen ontvangt vervolgens een volledig ingevuld en ondertekende stageovereenkomst.