Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Samenwerken met de Faculteit Gezondheidszorg

Studenten van Hogeschool Leiden voeren elk jaar honderden praktijkgerichte onderzoeken uit. Werkt u bij een organisatie op het gebied van zorg en wilt u een praktisch probleem binnen uw instelling laten onderzoeken en analyseren door onze studenten? Het is mogelijk om een onderzoeksproject op te starten binnen de domeinen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie) en Advanced Nursing Practice. Ook staan onze zorgopleidingen open voor opdrachten met een interprofessioneel karakter; het praktijkgericht onderzoek wordt dan uitgevoerd door studenten van verschillende disciplines. In beide gevallen krijgen u en de studenten ondersteuning vanuit onze opleidingen en lectoraten bij het gehele onderzoeksproces.

Wilt u een aanvraag indienen? Maak gebruik van onderstaand formulier.

* NB: doorlooptijd van een project is regulier 20 weken, waarvan ongeveer tijdens 15 weken effectief onderzoek plaatsvindt. Bij langere looptijd kunnen mogelijk meerdere groepen na elkaar aan een project werken.

Contactpersoon
Thema project: op welk vakgebied is het project van toepassing?
Omschrijving project: aan welke doelen van de organisatie leveren de projectresultaten een bijdrage?
Projectresultaten: wat is er precies klaar als het project is afgesloten?
Resultaten SMART: geef de beoogde projectresultaten SMART weer.
Afbakening project: wat wordt niet verwacht als product of projectresultaat?
Risico-inventarisatie: is er voldoende draagvlak voor de projectdoelen in uw organisatie?
Risico-inventarisatie: is er voldoende draagvlak voor de beoogde resultaten in uw organisatie?
Risico-inventarisatie: welke afhankelijkheden van andere projecten, programma's, activiteiten, omgevingsfactoren kunnen verstorend werken?
Doorlooptijd: wat is de doorlooptijd in weken?*
Startdatum: wat is de uiterste mogelijke startdatum?
dd-mm-jjjj
Einddatum: wat is de uiterste mogelijke einddatum?
dd-mm-jjjj
Kwaliteitseisen: welke globale kwaliteitseisen worden gesteld aan de projectresultaten?
Toestemming medisch ethische commissie: is voor de uitvoering van het onderzoek toestemming nodig van de MEC?
Toestemming medisch ethische commissie: wat is de verwachte datum van het verkrijgen van goedkeuring? Alleen invullen indien van toepassing.
dd-mm-jjjj
Vragen en/of opmerkingen: heeft u nog aanvullende opmerkingen over zaken die niet aan de orde zijn gekomen in bovenstaande vragen?