Gegevens aan het bekijken achter de computer

Criteria afstudeeropdracht Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie

Een afstudeeropdracht dient aan een aantal volgende criteria te voldoen.

  • De afstudeeropdracht omvat toegepast of fundamenteel, experimenteel natuurwetenschappelijk onderzoek;
  • de afstudeeropdracht is realiseerbaar in ongeveer 5 Ć” 6 maanden; desgewenst kan het afstudeerproject gekoppeld worden aan een stage;
  • de afstudeeropdracht dient te passen bij de gekozen afstudeerrichting en specialisatie;
  • de afstudeeropdracht dient vooraf slechts in globale termen omschreven te zijn;
  • de afstudeerplaats biedt goede en deskundige begeleiding;
  • de student krijgt de gelegenheid zich middels literatuuronderzoek goed voor te bereiden op het project, en wordt in de gelegenheid gesteld om, in overleg met de afstudeerbegeleider, het globale projectvoorstel uit te werken tot een concreet plan van aanpak;
  • de student krijgt de gelegenheid zelf experimenten uit te voeren, terugkoppeling te geven op de resultaten, en zo nodig de onderzoeksstrategie bij te stellen;
  • de student krijgt de gelegenheid de resultaten zelfstandig te verwerken tot een afstudeerverslag;
  • de afstudeerbegeleider biedt daarbij vakinhoudelijke begeleiding;
  • de student wordt in de gelegenheid gesteld om - aan de hand van de scriptie - de uitgevoerde afstudeeropdracht te verdedigen ten overstaan van tenminste twee examinatoren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: