Hogeschool Leiden

Update opleiding Pathologist’s Assistant

De opleiding Pathologist’s Assistant is aan vernieuwing toe. We streven ernaar om voorjaar 2019 te starten met de vernieuwde opleiding, en om aan het eind van dit jaar het programma en de cursusdata te kunnen publiceren.

Sinds 2010 hebben ruim 70 analisten de opleiding Pathologist’s Assistant gevolgd die door Symbiant bij CBD Hogeschool Leiden is verzorgd. In die tijd hebben Pathologist’s Assistants of Pathassers op steeds meer labs hun intrede gedaan en zijn de taken van de Pathassers in de uitsnijkamer op veel plekken uitgebreid.

In 2014 hebben de Pathassers zich verenigd in de werkgroep Pathologist’s Assistant (WPA), onderdeel van de Werkgroep Histo Techniek van de VAP. De werkgroep zet zich in voor een formelere erkenning van de functie van de Pathasser. Zij pleit onder andere voor titelbescherming en een erkende opleiding.

Vorig jaar heeft de WPA aan Symbiant en CBD Hogeschool Leiden gevraagd de opleiding door te ontwikkelen met als doel erkenning door de NVVP. Vanuit de NVVP zijn de eerste berichten dat zij mee wil werken aan erkenning van deze vernieuwde opleiding.

Om de opleiding vanuit meer zienswijzen vorm te geven is contact gelegd met de AVL academie van het Antoni van Leeuwenhoek en de afdeling pathologie van het RadboudUMC. Beide partijen werken mee om, samen met de WPA, Symbiant en CBD Hogeschool Leiden, een mooie, te erkennen opleiding te maken.

Voor de vernieuwde opleiding wordt uitgegaan van de CanMEDS competenties, een systeem dat internationaal wordt gebruikt om de rollen van zorgprofessionals te beschrijven. Deze competenties zullen worden uitgewerkt voor de Pathassers en aan de hand hiervan wordt de opleiding ingericht. Het accent zal op de competentie vakinhoudelijk handelen komen te liggen.

Voor de erkenning van de opleiding zal een systeem worden opgezet dat vergelijkbaar is met dat voor de Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie (KMBPers). Deze beroepsgroep heeft een opleidingsplan en -eisen die door de NVVP zijn geaccordeerd. Voor de Pathassers komt te zijner tijd ook een regeling voor iedereen die al een opleiding heeft gevolgd. Hoeveel tijd dit traject gaat kosten, is op dit moment nog niet te zeggen.

Betrokken partijen zijn achter de schermen enthousiast aan het werk voor een door de NVVP te erkennen, breed gedragen opleiding.

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met Anke Tiggelman (tiggelman.a@hsleiden.nl).

Een uitgebreidere versie van dit bericht wordt gepubliceerd in de VAPvisie 03-2018.

Hogeschool Leiden