Onderzoek groene kinderopvang

Onderzoeksopzet Van weten naar doen

Van weten naar doen is een participatief onderzoek. Het onderzoek is opgezet in in de vorm van een collaborative action research, een onderzoeksmodel gericht op synergie van theorie en praktijkontwikkeling met als doel om een transformatie te realiseren in het denken en handelen van professionals. 

Onderzoeksvragen

De centrale vraag tijdens het onderzoek is: hoe kan de inzet van ‘groene experts’ de handelingsbekwaamheid van pedagogisch medewerkers in de dagopvang (0-4 jaar) vergroten als het gaat om hun pedagogisch handelen in de buitenruimte?

Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen onderzocht:

  1. Welke veranderingen zijn waar te nemen in het handelen van pedagogisch medewerkers ten gevolge van hun samenwerking met ‘groene experts’?
  2. Welke sterke- en zwakke punten kent het werken met ‘groene experts’ in een community of practice in de context van een kinderdagverblijf?
  3. Hoe kan de kennis van de relatie tussen de handelingsbekwaamheid van de pedagogisch medewerker en de inzet van de ‘groene experts’ in de dagopvang worden gebruikt ter verbetering van de betrokken praktijk- en opleidingsvelden?
Kinderen spelen met zand en water
© Stichting Groen Cement

Wie nemen er deel aan het onderzoek?

In totaal zijn er 14 pedagogisch medewerkers betrokken van kinderdagverblijven Kober en Korein (twee baby- en twee peutergroepen). Vanuit IVN natuureducatie hebben 8 vrijwilligers meegewerkt.

Hoe is het onderzoek opgebouwd?

Het startpunt van het onderzoek is een nulmeting in alle vier de groepen van de kinderopvang. Vervolgens is er bij beide dagverblijven binnen 16 maanden twee keer een innovatiecyclus doorlopen met een ontwerp-, uitvoerings- en evaluatiefase. 

Nulmeting

In de nulmeting is het huidig gebruik van de buitenruimte gekwantificeerd en het handelen van de pedagogisch medewerkers beschreven. Voorafgaand aan de samenwerking, hielden de pedagogisch medewerkers een logboek bij over het gebruik van de buitenruimte. Daarnaast zijn de pedagogisch medewerkers geïnterviewd en gefilmd met de kinderen in de buitenruimte van het kinderdagverblijf.

Communities op practice

Om de samenwerking te bevorderen is op beide kinderdagverblijven gewerkt in een Community of Practice (COP). Het doel binnen dit samenwerkingsverband is van en met elkaar leren om zo de kwaliteit van het werk te verbeteren. In totaal zijn er vier COP-bijeenkomsten georganiseerd. Hierin werden de pedagogisch medewerksters en IVN-vrijwilligers gevraagd om binnen de innovatiecyclus te reflecteren op de ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van de buitenruimte, de exploratiemogelijkheden voor kinderen in buitenspel en de samenwerking. Ook kregen de pedagogisch medewerksters en IVN-vrijwilligers inspiratie- en voorbereidingsmateriaal aangeboden voor nieuwe speelleeractiviteiten in de buitenruimte.

Innovatieronden en nameting

In de maanden mei en juni 2015 voerden de IVN-vrijwilligers speelleeractiviteiten uit samen met de pedagogisch medewerksters (zowel in de baby- als peutergroepen). In maart en april 2016 volgde een tweede ronde met activiteiten in opnieuw de baby- en peutergroepen van de betrokken kinderdagverblijven. Na beide innovatieronden vond een nameting plaats. Tijdens de nameting hielden de pedagogisch medewerksters opnieuw het logboek bij over het gebruik van de buitenruimte. Ook werden de pedagogisch medewerksters weer geïnterviewd en gefilmd.

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je vragen op het gebied groene kinderopvang neem dan contact op met Marian Joven, hoofdonderzoeker, [email protected].

Samen kijken naar bloemen
© Stichting Groen Cement