Natuur en Ontwikkeling Kind groei

Subsidie toegekend aan project lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind

4 december 2014 - Raak-publiek subsidie toegekend aan het project “Leren omgaan met aanvaardbaar risico bij het gebruik van de buitenruimte in de kinderdagopvang” van het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind.

Dit project sluit aan bij de huidige maatschappelijke aandacht voor de betekenis en het belang van natuur voor de gezondheid en het welbevinden van mensen en in het bijzonder voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in ‘groene’ kinderopvang. Toch blijft er een duidelijk verschil in het handelen van pedagogisch medewerkers binnen in vergelijking tot buiten. Pedagogisch medewerkers nemen binnen een actieve, stimulerende en ontwikkelingsgerichte rol. Die rol verandert buiten in een meer passieve, toezichthoudende rol.

Daarbij komt een afnemende bereidheid bij pedagogisch medewerkers om naar buiten te gaan. Weinig persoonlijke positieve buitenervaringen, (verwachte)risico’s, onzekerheid in de communicatie met derden (zoals met ouders en de GGD), en weinig kennis van de pedagogische waarde van de buitenruimte voor de ontwikkeling van jonge kinderen liggen hieraan ten grondslag.

Een mogelijke oplossing om het gebruik van de buitenruimte als pedagogische ruimte te verbeteren, is het inzetten van ‘groene experts’. Het gaat om mensen met rijke ervaringen op het vlak van ‘natuur’ en ervaring met jonge kinderen als ouder of door (vrijwilligers)werk. Samen met pedagogisch medewerkers gaan zij kinderen in een natuurrijke buitenruimte observeren, om indirecte (veranderingen in de buitenruimte die bepaald spel ontlokken) of directe (door de pedagogisch medewerker begeleide) activiteiten te ondernemen die de ontwikkeling van de kinderen in brede zin (lichamelijk, zintuiglijk, gevoelsmatig en denkmatig) bevorderen.

Marian Joven heeft vanuit het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind een onderzoeksvoorstel geformuleerd voor dit traject. Het voorstel is ontwikkeld in samenwerking met enkele kinderopvangorganisaties, Stichting Veldwerk Nederland, IVN en de Hogeschool van Utrecht. Vanuit de regeling Raak Publiek van de Stichting Innovatie Alliantie is hiervoor subsidie verkregen. Het project is begin januari 2015 van start gegaan en heeft een looptijd van twee jaar.