Natuur en Ontwikkeling Kind spelend leren

Publicatie van rapport De 'leer'kracht van schoolplein

10 maart 2015 - Hoe ervaren, gebruiken en waarderen leerlingen hun schoolplein? Om een antwoord te kunnen formuleren op deze vraag is in het voorjaar van 2014 een voormeting van een meerjarig onderzoek uitgevoerd onder tien basisscholen in Nederland.

In het voorjaar van 2015 en 2016 worden op dezelfde 10 scholen nametingen verricht, waarbij dezelfde onderzoeksgegevens worden verzameld als bij de voormeting. Op deze manier verwachten de onderzoekers inzicht te krijgen in de meerwaarde van een groen plein voor de leerlingen op school. Naast dit onderzoek zijn ook schoolteams geïnterviewd en enquêtes uitgevoerd onder ouder- en medezeggenschapsraden en onder ouders. Hierin is gevraagd naar ervaringen met groene en grijze schoolpleinen, en de wijze waarop deze worden gebruikt en gewaardeerd.

De resultaten hiervan worden beschreven in deel 2 en 3 van de reeks ‘  De ‘leer’ kracht van groene schoolpleinen. Het gebruik van de groene buitenruimte in het onderwijsleerproces.’ In deze rapportage staat beschreven welke gegevens zijn verzameld bij de leerlingen van de betrokken basisscholen, hoe deze gegevens zijn verzameld en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

Download de rapportage De 'leer'kracht van schoolplein ( pdf, 3.73 MB )