Hogeschool Leiden

Teamscholing Pedagogisch Meesterschap

Conceptscholen en andere vernieuwingsscholen maken keuzes vanuit een pedagogische visie en werken met een bijzonder curriculum, waarin kennis en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan worden. Maar hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is?

Tri-band Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs, het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen en toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het resultaat in beeld.

Doelgroep

De Teamscholing Pedagogisch Meesterschap is bedoeld voor schoolteams van conceptscholen en andere vernieuwingsscholen binnen het primaire onderwijs.

Het traject is ontworpen voor schoolteams die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun school en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs. Het is gewenst dat de directie van de school bekend is met het concept Tri-band Verantwoorden en de ontwikkeling ondersteunt.

Doel

De teamscholing is voor schoolteams die zich afvragen hoe de kinderen eigenaar kunnen zijn van het leerproces en wat het bewijs is van wat geleerd is.

Hoe kun je als school ruimte voor eigenheid aan de kinderen geven? Hoe geef je als school ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden? Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen?

Leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en de bijbehorende domeinen en leerlijnen, verantwoordelijkheid dragen voor de groep en het delen met het team, staan centraal.

De teamscholing wordt altijd in overleg met de school op basis van bestaande lokale kennis en ervaring vormgegeven.

Inhoud

1. Weten – proviand voor onderweg. Bij weten staat de theorie centraal:

  • Waartoe leidt goed onderwijs
  • De praktijk van Tri-band Verantwoorden
  • Mathetiek en Typologie van de school
  • Pedagogisch evalueren: assessment en toetsen
  • Verantwoordingskalender versus toetskalender

2. Doen – ontwerpen, een eerste proeve:

  • Verworvenheden van kinderen in kaart brengen
  • Een KindWerkDossier ontwerpen passend bij de school
  • De vertraagde week als leverancier voor de Verantwoordingskalender

3. Samen – op de werkvloer: Met elkaar meekijken en samen ontwerpen. Groepoverstijgend reflecteren op de theorie.

4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt ook voor het team als geheel. Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen vernieuwing.

Opbrengst

De voornaamste opbrengst van de teamscholing is dat het schoolteam met behulp van het instrument Tri-band Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in een pedagogisch evaluatieprogramma voor alle leerlingen van de school. Het opbouwen van een KindWerkDossier en onderdelen van het evaluatieprogramma plaats geven in een Verantwoordingskalender spelen daarbij een hoofdrol. De ontwikkeling kunnen uitdragen en kunnen vastleggen in columns voor de site of ouderberichten.   

Duur

De teamscholing bestaat uit twee studiedagen, drie teambijeenkomsten en twee bijeenkomsten die in overleg met de schoolleider worden gepland.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 66 uur (2 EC) voor alle leden van het schoolteam.
26 uur: Contacttijd

40 uur: Zelfstudie, onderzoek, opdracht

Data en inschrijving

De data voor de teamscholing worden in overleg met de schoolleider gepland. Zodra het rooster gemaakt is kan het team zich digitaal inschrijven.
Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs en innovatie Leiden via 071-5188726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl

Locatie

Op de locatie van het schoolteam.

Kosten

€ 4.450,- (inclusief studiemap, exclusief literatuur)

Certificaat

Na de succesvolle afronding van deze teamscholing ontvang je het certificaat Teamscholing Pedagogisch Meesterschap, Anders Evalueren & Verantwoorden van Hogeschool Leiden.

Andere trajecten van Pedagogisch Meesterschap

Het programma Pedagogisch Meesterschap kent drie trajecten, namelijk de Masterclass Pedagogisch Meesterschap voor leerkrachten, de Teamscholing Pedagogisch Meesterschap voor schoolteams en de Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap voor schoolleiders en intern begeleiders.
De trajecten kunnen ook in opdracht van een bestuur of scholengroep op maat worden aangeboden.