Toegepaste Psychologie

Motiverende gespreksvoering (in Zorg en Welzijn)

Hulpverleners werken vaak met cliënten die belangrijke veranderingen in hun gedrag moeten doorvoeren. Deze cliënten hebben zelf veelal een belangrijk aandeel in hun behandeling. Gedragsverandering is vaak het resultaat van een langzaam en moeizaam proces, waarbij tegenstrijdige gevoelens en gedachten een belangrijke rol spelen. Motiverende gespreksvoering kan hulpverleners én daarmee hun cliënten, helpen deze gedragsverandering tot stand te brengen. In deze cursus leert u de achtergrond, maar vooral de vaardigheden van motiverende gespreksvoering.

Doel

De fysiotherapeut:

 1. Begrijpt de essentie van de begrippen motivatie, ambivalentie en weerstand en het proces van gedragsverandering.
 2. Begrijpt de principes van de directieve, persoonsgerichte stijl van motiverende gespreksvoering.
 3. Heeft geoefend met motiverende gespreksvaardigheden en deze ontwikkeld en eigen gemaakt.
 4. Heeft geoefend met het inpassen van deze vaardigheden in strategieën om met ambivalentie en weerstand om te gaan.
 5. Is in staat deze vaardigheden effectief in te zetten binnen de context van de werksituatie

Bekijk de subdoelen

Voor wie?

Alle hulpverlenende beroepen in zorg en welzijn.

Beroepsrollen en competenties

Beroepsprofiel Fysiotherapeut KNGF januari 2014

Communiceren

De fysiotherapeut:

 • heeft gedurende het hele hulpverleningsproces een verstandhouding met de cliënt die gekenmerkt wordt door respect, empathie, ontvankelijkheid, vertrouwelijkheid en gevoel van veiligheid;
 • inventariseert wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten in relatie tot de oplossing van het probleem;
 • informeert, stimuleert, corrigeert en toont grensstellend gedrag met inachtneming van de culturele diversiteit, zonder dat dit afbreuk doet aan de professionele relatie tussen de therapeut en de cliënt;
 • stimuleert de verantwoordelijkheid van de cliënt voor de oplossing van het probleem in een goede afweging van de draagkracht van de cliënt.
 • kiest en legitimeert gesprekstechnieken en voert deze uit met cliënt, naasten en andere betrokkenen;
 • kiest en legitimeert een vorm van communicatie met cliënt, naasten en andere betrokkenen.

Professioneel handelen

De fysiotherapeut:

 • toont zich vakbekwaam, aandachtig, ontvankelijk en gewetensvol;
 • handelt methodisch, expliciet en doelmatig;
 • toont morele gevoeligheid;
 • stelt zich bij het gepresenteerde gezondheidsprobleem de vraag wat hier ‘goed doen’ is en relateert zijn antwoord aan belangen van de cliënt, zijn eigen belangen, de belangen van bij de cliënt betrokken anderen en maatschappelijke belangen.

Bekijk de praktische informatie

Beoordeling en certificaat

Op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u na afloop van de cursus een certificaat als bewijs van deelname.

Meer informatie over kosten en inschrijven

Data en tijden

Cursusdata:

dinsdag 22 september 2020 : 9.00-17.00 uur

dinsdag 29 september 2020 : 9.00-17.00 uur

dinsdag 6 oktober 2020 : 9.00-17.00 uur

Accreditatie

Voor de volgende partijen wordt deze cursus geaccrediteerd:

 • Het KNGF heeft de cursus Motiverende Gespreksvoering geaccrediteerd voor 30 accreditatiepunten voor het kwaliteitsdeel van het KNGF.
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus geaccrediteerd voor 35 Kwaliteitsuren.

Claudicationet erkent de scholing van Hogeschool Leiden.

Waar vindt de cursus plaats?