Fysiotherapie

Competenties

In module 1 wordt aandacht besteed aan screenen, diagnose, behandelplan en advies. In module 2 staat de competentie 'Therapeutisch handelen' centraal.

Competentie 1: Screenen, diagnose, behandelplan en advies

De fysiotherapeut brengt op basis van een hulpvraag, op methodische wijze, de dreigende en bestaande gezondheidsproblemen in kaart en relateert deze aan het bewegen en bewegend participeren van de cliënt. Op basis van de resultaten van een eerste screening van de hulpvraag of van de gezondheidsproblemen van de cliënt en de bevindingen gedaan bij fysiotherapeutisch onderzoek, neemt de fysiotherapeut in samenspraak met de cliënt, besluiten over de in te stellen behandeling, dan wel geeft hij/zij advies of verwijst hij/zij de cliënt.

Korte beschrijving inhoud

De scholing heeft betrekking op de screening en diagnosebepaling met aandacht voor:

 • behoeften en wensen cliënt;
 • eerste screening van de hulpvraag in het kader van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie;
 • interpretatie en communicatie van rode vlaggen, niet pluis gevoel;
 • actuele inzichten m.b.t. risicofactoren die het te bepalen beleid beïnvloeden, rekening houdend met het gezondheidsprofiel van de cliënt,
 • uitvoering fysiotherapeutisch onderzoek;
 • vaststellen fysiotherapeutische diagnose;
 • indicatiestelling;
 • ontwerpen en beschrijven van het EBP onderbouwde behandelplan;
 • multiprofessionele samenwerking: consulteren van relevante partners in de zorg;
 • verslaglegging conform de richtlijnen van het KNGF;
 • (indien noodzakelijk) doorverwijzen naar relevante partners in de zorg.

Competentie 2: Therapeutisch handelen

De fysiotherapeut voert, op methodische wijze en in samenwerking met de cliënt, naar de laatste stand van de kennis het behandelplan uit. De cliënt wordt geïnformeerd, begeleid en ondersteund door de fysiotherapeut tijdens de behandeling. De fysiotherapeut evalueert daarbij periodiek de effecten van interventies op het bewegen en de gezondheidstoestand van de cliënt en stelt het behandelplan zo nodig bij om optimale resultaten te bereiken.

Korte beschrijving inhoud

De scholing heeft betrekking op het therapeutisch handelen met aandacht voor:

 • behoeften en wensen cliënt;
 • behandeling: uitvoering van de in het behandelplan vastgestelde interventies.
  hands-on en hands-off technieken, begeleiding, coaching en ondersteuning aangepast aan het actuele gezondheidstoestand van de cliënt;
 • (her)testen om de stand van zaken betreffende de gezondheidstoestand en de vorderingen in het therapeutisch proces vast te stellen c.q. te evalueren (klinimetrie);
 • bijstelling van doelen, strategie en middelen bij afwijkend herstelbeloop;
 • interpretatie en evaluatieve bepaling van bereikte resultaten;
 • communicatie over de voortgang met de cliënt;
 • verslaglegging en rapportage conform de richtlijnen van het KNGF;
 • communicatie en onderlinge afstemming met collega's en andere professionals binnen de gezondheidszorg, in het kader van optimale zorgverlening aan de cliënt.