Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten

Centrum onderwijs & innovatie Leiden verzorgt sinds 2007 de didactische scholing voor docenten. Recente landelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een protocol BDB dat voorziet in wederzijdse erkenning van professionaliseringsarrangementen van hogescholen. Dat protocol is de basis van een volledig nieuw programma. Centrum onderwijs & innovatie Leiden heeft in dit nieuwe programma ook de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) toegevoegd. De opleiding BDB sluit aan bij de onderwijsvisie van Hogeschool Leiden en er wordt gewerkt aan de 5 kerntaken van de docent zoals vermeld in het protocol BDB, namelijk Doceren, Begeleiden van studenten, Ontwerpen van onderwijs, Toetsen (BKE) en Professioneel docentschap.

Doelgroep

Docenten die lesgeven in het hbo en die niet in het bezit zijn van een didactische bevoegdheid en docenten in het hbo die zich verder willen professionaliseren op het gebied van doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs, toetsen en professioneel docentschap.

Instroomeisen

De deelnemers hebben reeds enige ervaring als docent, zijn werkzaam in het hoger beroepsonderwijs en voeren als docent diverse docentrollen uit.

Opzet

Binnen de Vereniging Hogescholen is een protocol vastgesteld met daarin bekwaamheidseisen specifiek voor docenten in het hbo. Het zogenoemde ‘Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’ ofwel BDB. Dit protocol is door alle hogescholen opgesteld, wat maakt dat een opleiding volgens het BDB-protocol ook op andere hogescholen wordt erkend en vice versa.

Het doel van de opleiding is om deelnemers uit te dagen didactische vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij hun docerend vermogen kunnen versterken. Binnen de opleiding BDB wordt gewerkt aan de vijf hiervoor genoemde inhoudsgebieden van het vastgestelde BDB-protocol.

Het inhoudsgebied Toetsen beslaat de inhoud van de Basis Kwalificatie Examinering (BKE). Examinatoren in het hoger onderwijs moeten gecertificeerd zijn ten aanzien van toetsing, conform de eisen van de BKE. Centrum onderwijs & innovatie Leiden heeft een BKE-cursus ontwikkeld die voldoet aan deze eisen. De inhoud en certificering van deze BKE-cursus is integraal opgenomen in het programma van de opleiding BDB.

Duur

De opleiding duurt ca. 8 maanden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 280 uur (10 EC) en is als volgt verdeeld:
Contacttijd: 3 EC (84 uur)
Zelfstudie: 4 EC (112 uur)
Toetsing: 3 EC (84 uur)
Daarnaast wordt 560 uur werkplekleren vereist.

Data en inschrijving

In februari 2020 start er weer een groep, hier kan op dit moment voor worden ingeschreven.

Wil je deelnemen aan of informatie ontvangen over deze opleiding? Neem dan contact op met Laura Verhaar: 071-51 88 726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Certificaat

Wanneer de opleiding BDB met goed gevolg wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Opleiding Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’. Binnen dit certificaat is tevens de BKE (Basiskwalificatie Examinering) opgenomen.

Kosten

€ 3.625,- (incl. studiemap, koffie/ thee en lunch tijdens de bijeenkomsten, excl. literatuur)
Binnen deze cursusprijs is één herkansingsmogelijkheid van de eindtoetsing opgenomen.