Hogeschool Leiden

Aanbevolen websites Pabo

Braams Specialisten in Leerproblemen
Braams verleent specialistische dyslexiezorg en is toonaangevend op het gebied van diagnostiek en behandeling van onderwijsproblemen en leerstoornissen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Met speciaal voor kinderen informatie en tips over dyslexie en dyscalculie.

entoen.nu
entoen.nu is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in midden- en bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

Expertisecentrum Nederlands
Het Expertisecentrum Nederlands staat voor goed en verantwoord taalonderwijs, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs.
Hoofdtaak: doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, beleids- en effectstudies. Gebaseerd op de resultaten worden trainingen, workshops, handleidingen en publicaties voor de onderwijspraktijk ontwikkeld. Links naar verwante instanties en downloads.

Gay and school
De site biedt informatie, inspiratie en gereedschappen om docenten te helpen bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

Gesamtausgabe Rudolf Steiner
Alle werken van Rudolf Steiner digitaal (PDF)

Kinderfilosofie
Filosoferen met kinderen. Website van Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Kinderpleinen
Ideeën om met tal van onderwerpen in je lessen aan de slag te gaan: het thema van de kinderboekenweek, onderwerpen uit de canon, actuele gebeurtenissen, Leidens ontzet, landen, dieren enz.

Kunst van het Lezen
Gezamenlijk project van Stichting Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Interessante brochures zijn te downloaden.
Kunst van Lezen kent op dit moment drie programmalijnen:
·  BoekStart
·  De Bibliotheek  op school
·  Leesbevorderingsnetwerken

LeesLETTERS
Van alles over (leren) lezen.
LeesLETTERS is voor leerkrachten, ouders, leesspecialisten, lees-coördinatoren, IB'ers, dyslexiespecialisten, logopedisten, remedial teachers en boekenliefhebbers.

LeesplanHet leesplan is voor basisscholen die structureel en planmatig willen werken aan leesbevordering, al dan niet in het kader van de Bibliotheek op school. Je vindt er onder andere leesprojecten en praktische tips.

Leraar24
Platform van, voor en door leerkrachten; een online gereedschapskist vol praktische oplossingen en voorbeelden die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

LKCA
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is een expertisecentrum op het gebied van onder andere cultuureducatie. Op de site tref je veel informatie aan, waaronder verschillende publicaties en uitwisseling van digitale media. Het LKCA deelt kennis via het online platform ' Cultuuronderwijs': een centrale plaats voor leerkrachten, managers en culturele instellingen die actief zijn met cultuureducatie op school.

Muziek in school
Op Muzikinschool.net is veel materiaal te vinden voor gebruik bij muzieklessen in de basisschool: filmpjes, audiofragmenten, werkbladen, opdrachten. Het materiaal is zeer geschikt voor gebruik op het digibord.

Natuureducatie
He Instituut voor Natuureducatie (IVN) werkt aan een (be)leefwereld waar contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is, zodat ze spelenderwijs een band opbouwen met de natuur. Thuis, in de buurt en op school. Zo ontdekken ze zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind en goed voor de natuur. Met onder andere aandacht voor het Binnenbos.

Onderwijs en onderzoek
Deze website, wij-leren.nl, biedt een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader.Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. Je vindt er informatie en artikelen over pedagogiek, didactiek, gedragsproblemen, handelingsgericht werken en meer. Je onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl.

Onderwijs maak je samen
Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelt geen methoden maar praktische producten en diensten die leerkrachten en leerlingen ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Op de site vind je o.a. diverse 5-minutenspelletjes, actuele informatie over taal & lezen, het jonge kind.

Onderwijsdatabank
Dagelijks wordt de databank aangevuld met nieuwe titels: vakliteratuur, onderzoeken, leermiddelen, websites, apps, tijdschriftartikelen en nog veel meer. Ook vind je er dossiers met publicaties over een actueel onderwerp in het onderwijs of met publicaties die het waard zijn uitgelicht te worden. Alles over één onderwerp bij elkaar. Er zijn links in de databank opgenomen zodat je direct naar de beschreven website kunt doorklikken.

Onderwijstijdschriftenplein
Deze website - onderdeel van de Onderwijsdatabank - biedt de inhoudsopgave aan van ongeveer 50 tijdschriften op het gebied van onderwijs. Je kunt zoeken op onderwerp. De site biedt geen full text artikelen, maar veel van de genoemde tijdschriften zijn wel in het Mediacentrum te vinden. In de catalogus kun je inloggegevens vinden van digitale archieven.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs. Op de website vindt je o.a. publicaties, dossiers en artikelen die je kunt downloaden.

Passend onderwijs
Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Op de site vind je informatie over leerlijnen, actuele ontwikkelingen, regelgeving, downloads etc.

Rekenweb
Alles over breuken, staartdelingen, leerlijnen, kommagetallen, rekenspelletjes, lessuggesties, de Grote Rekendag enzovoort.

School aan zet
School aan zet is de website van Projectbureau Kwaliteit / PO-Raad over taal-, lees- en rekenonderwijs, opbrengstgericht werken en andere speerpunten uit de Kwaliteitsagenda PO. Het programma School aan Zet heeft in juli 2016 de laatste activiteiten afgerond. Bijna 4.000 scholen van 700 besturen in het po, vo en s(b)o hebben het programma benut om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties. De ontwikkelde producten en instrumenten zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na afloop van het programma voor enige tijd vrij beschikbaar gesteld op deze website.

Schoolplaten
Vol met afbeeldingen van gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis, geschikt voor het digibord.

Vrijeschool
Op deze website vind je informatie over de visie en de praktijk van het onderwijs op Vrije Scholen, de adressen, weblinks en nog veel meer.

Vrijeschoolliederen
Je hebt hier toegang tot een uitgebreide verzameling liederen van hoge kwaliteit. Liederen die op vrijescholen worden gezongen; om in te grasduinen, nieuwe ideeën op te doen, te ontdekken, te luisteren en te downloaden. Een bron van inspiratie en een handreiking voor iedereen die met kinderen en volwassenen zingt.

Wij leren : kennisplatform voor het onderwijs
Uitgebreide onderwijskundige kennisbank. Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. Je kunt zoeken in rubrieken en naar specifieke begrippen. Veel verdiepende artikelen, boekbesprekingen, verslagen van onderzoek en meer.