Sociaal- Juridische Dienstverlening werkveld

Aanbevolen websites HBO-Rechten en SJD

Klik snel door naar:

Algemeen
Arbeidsrecht en Sociale zekerheid
(Jeugd)criminaliteit
Schuldhulpverlening en Rechtsbijstand
Vreemdelingen- en asielrecht

ALGEMEEN

Alfabetische lijst van alle wetten

Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid, bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, de politie, de Sociale Verzekeringsbank, het CJB en de meeste gemeenten. Ook klachten over particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen worden behandeld, zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Overheid.nl
Deze website is de eenvoudige toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Recht.nl
Het internetportaal voor juristen. De website behandelt: Arbeidsrecht & Sociale zekerheid, Fiscaal recht, Europees recht, Familierecht, Gezondheidsrecht, ICT & recht, Intellectuele eigendom, Milieurecht, Ondernemingsrecht, Privacyrecht, Staats & bestuursrecht en Strafrecht. De rubrieken bevatten o.a.: Studenten, Gids (met links naar websites), Rechtspraak, Dossiers

Rechtspraak.nl
De de internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden

Sociaal Cultureel Planbureau
Interdepartementaal Wetenschappelijk Instituut dat zelfstandig onderzoek verricht op het gebied van sociaal en cultureel beleid in Nederland en rapporteert aan de regering. De site van het SCP geeft uitgebreide informatie over uiteenlopende onderwerpen, o.a. armoede, zorg, vrijetijdsbesteding. Publicaties zijn in boekvorm verkrijgbaar maar ook gratis te downloaden.

Sociale vraagstukken
Op deze site publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

WODC
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het brede veld van Justitie.

Terug naar boven

ARBEIDSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID

Terug naar boven

(JEUGD)CRIMINALITEIT

Bureau Beke
Bureau Beke houdt zich bezig met advisering en onderzoek op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Publicaties met betrekking tot de onderzoeken kunnen in veel gevallen worden gedownload of gekocht.

Bureau Halt
Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Halt is daarnaast  actief op het gebied van advisering, voorlichting en de ontwikkeling en uitvoering van preventieprojecten.

Dienst justitiële inrichtingen
Behalve informatie over het gevangeniswezen, justitiële jeugdinrichtingen en Tbs-klinieken, biedt de site o.a. te downloaden publicaties, feiten en cijfers en links naar gerelateerde onderwerpen.

Reclassering
Site van Reclassering Nederland: RN wil actief bijdragen aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Gedragsverandering en risicomanagement zijn daarbij sleutelbegrippen. Een gedwongen kader en de combinatie van begeleiding en controle kenmerken de aanpak.

Terug naar boven

SCHULDHULPVERLENING EN RECHTSBIJSTAND

Bureau Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Informatie en links die kunnen helpen bij de beroepsuitoefening en de advisering van cliënten.

Kenniswijzer Raad voor Rechtsbijstand
Alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar.

Schuldinfo
Juridische info voor hulpverleners.

Terug naar boven

VREEMDELINGEN- EN ASIELRECHT

Advocaten vreemdelingenrecht
Asiel, gezinshereniging, visa, vreemdelingenbewaring, kennismigranten etc. De site voor adressen van Nederlandse (en buitenlandse) immigratieadvocaten.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het COA is een uitvoeringsorganisatie met opvanglocaties in heel Nederland.

Centre for migration law
Onderdeel van de rechtenfaculteit van de Universiteit Nijmegen. Het onderzoek van het Centre for Migration Law (CMR) is gericht op zaken rond migratie en bescherming van minderheden.

Forum
FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.

Human Rights Watch
Wereldwijde mensenrechtenportal.

Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Niet iedereen kan zo maar in Nederland verblijven of Nederlander worden. Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. De IND toetst of elke aanvrager aan die voorwaarden voldoet.

Inburgeren in Nederland
Site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering en Onderwijs over alles wat met inburgeren te maken heeft.

Nederlands Centrum Buitenlanders
Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) is een onafhankelijke landelijke projectorganisatie. Het NCB voert projecten uit en biedt diensten en producten aan, gericht op het verbeteren van de positie van migranten in de Nederlandse samenleving.

Nederlands Migratie Instituut
Het NMI is gespecialiseerd in vragen rond vrijwillige -hetzij definitieve, hetzij tijdelijke- terugkeer naar het herkomstland. De consulenten geven informatie over bijvoorbeeld verblijfsdocumenten, uitkeringen, pensioenen, verzekeringen, voogdij, schulden, het zorgaanbod en onderwijsmogelijkheden.

Vluchtelingenwerk
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.