Aanbevolen websites MWD en SPH

Klik snel door naar:

Alle opleidingen Social Work
Opleiding en beroep / Arbeidsmarkt
Jeugd / Opvoeding
Dak- en thuislozen
Huiselijk en seksueel geweld
Ouderen
Gehandicapten
Minderheden / Vluchtelingen
Psychiatrie / Verslaving

ALLE OPLEIDINGEN SOCIAL WORK

Beeld en Geluid
Beeld en Geluid is een instelling die het audiovisueel erfgoed verzamelt, conserveert en toegankelijk maakt voor mediaprofessionals, onderwijs, wetenschap en het algemene publiek. Daarnaast ontwikkelt en verspreidt het instituut kennis over audiovisuele archivering, digitalisering en mediahistorie.

CBS
Publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. De site biedt uitgebreide zoekmogelijkheden, bijv. op de thema's Gezondheid en Welzijn, en Vrije tijd en Cultuur. Ook kun je doorlinken naar Statline, de elektronische databank van het CBS. Deze is gratis toegankelijk.

Eigen Kracht
De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.

Journal of Social Intervention
An academic journal that aims to make available academic research and reflections on practice in social intervention to a readership of academics and professionals. The journal focuses on the interface between social policy, organizational innovation, development of methods and professional practice. The subjects featured in the journal are not restricted to any specific domain of intervention, since social intervention is a relevant concept to different domains, such as social pedagogy, social work, community and organizational development, adult education, local social policy, and different sectors of care (e.g. youth care).
Inloggen voor het archief: username: groen
password: G52rbvC0

Kwadraad
Maatschappelijk werkorganisatie werkzaam in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland. De kerntaak van Kwadraad is het leveren van maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn.

Landelijke vereniging voor supervisie en coaching
Beroepsvereniging en kenniscentrum. Behartigt zowel de belangen van coaches, supervisoren en andere begeleiders als die van cliënten.

Movisie
Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid.

Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO)
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling adviseert regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland. De sociale infrastructuur staat centraal.

SCP
Interdepartementaal Wetenschappelijk Instituut dat zelfstandig onderzoek verricht op het gebied van sociaal en cultureel beleid in Nederland en rapporteert aan de regering. De site van het SCP geeft uitgebreide informatie over uiteenlopende onderwerpen, o.a. armoede, zorg, vrijetijdsbesteding. Publicaties zijn in boekvorm verkrijgbaar maar ook gratis te downloaden.

Verwey-Jonker Instituut
Onafhankelijk onderzoeksinstituut te Utrecht voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein. Het onderzoek gebeurt op verzoek van lokale, provinciale en landelijke of internationale opdrachtgevers en richt zich op drie disciplines: Sociale vitaliteit en veiligheid, Jeugd, opvoeding en onderwijs, Maatschappelijke participatie. Publicaties kunnen worden gekocht en/of gedownload.

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

Terug naar boven

OPLEIDING EN BEROEP / ARBEIDSMARKT

Casusconsult
Bij CasusConsult wordt praktijkkennis gedeeld in de sector Zorg en Welzijn. Deelnemers werken in de hulpverlening, opleidingen of kenniscentra. Clienten en geïnteresseerden doen mee. Casusbesprekingen, consultaties en actuele thema's van de werkvloer staan centraal met verwijzingen naar relevante vakliteratuur.

FCB Dienstverlenen in arbeidsvraagstukken
Praktische informatie voor werknemers en werkgevers op de gebieden Welzijn + Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg. O.a. brancherapporten, meetinstrumenten en voorlichtingsfolders te downloaden.

International Federation of Social Workers
The International Federation of Social Workers (IFSW) is a global organisation striving for social justice, human rights and social development through the promotion of social work, best practice models and the facilitation of international cooperation.

Jeugdzorg Nederland
Jeugdzorg Nederland ondersteunt ondernemers in de jeugdzorg, zodat zij hun werk voor kwetsbare kinderen en jongeren op de beste manier kunnen doen. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van de jeugdzorgorganisaties en maakt zich sterk voor een goed georganiseerde en professionele jeugdzorg.

Marie Kamphuis Stichting
Deze website bevat informatie over de activiteiten en faciliteiten van de Marie Kamphuis Stichting (MKS). Met het stimuleren van de uitwisseling tussen theorie en praktijk van het maatschappelijk werk wil de MKS een schakel zijn tussen het werkveld en de wetenschap. Daarnaast wil de MKS wetenschappelijk onderwijs in en onderzoek naar het maatschappelijk werk bevorderen.

MOgroep W&MD
Site van de zelfstandige branche-organisatie Maatschappelijk Ondernemers Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Deze biedt een variëteit aan maatschappelijke diensten aan alle burgers. Van peuterspeelzaal tot tafeltje-dek-je, van schuldhulp tot buurtpreventie.

Nederlandse vereniging van maatschappelijk werkers
Site van de beroepsvereniging van het maatschappelijk werk.

Platform Jeugd
Platform Jeugd is opgericht met als doel om social professionals werkzaam in of betrokken bij jeugdzorg letterlijk een landelijk platform te bieden waar zij op een laagdrempelige wijze met elkaar in contact kunnen komen. Vragen, oplossingen, informatie en ambities met elkaar delen, discussie stimuleren. Dit platform biedt middels werkgroepen de mogelijkheid om bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het beroep.

The New Social Worker
Internationale Site voor maatschappelijk werkers (verschillende taalkeuzes): nieuws, boekbesprekingen, forum en inhoudsopgaven van het tijdschrift ‘The New Social Worker’

Sozio-Sph
Nieuws, informatie over het vaktijdschrift SoziO van uitgeverij SWP. Veel links naar internetsites Jeugdzorg, de opleidingen, werkveld, publicaties, vacatures

Youchooz
Voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg en welzijn. In 1999 opgericht onder de naam GOBnet. Bevat onder meer adressen, informatie over de verschillende werkvelden, beroeps- en opleidingsbeschrijvingen en arbeidsmarktinformatie.

Terug naar boven

JEUGD / OPVOEDING

Balans
Landelijke oudervereniging Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Balans wil hiermee de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk voorkomen.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Bestemd voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Het CJG geeft hulp, ondersteuning en advies.

Expertisecentrum Jeugd Samenleving en Opvoeding
JSO ondersteunt bij de integrale aanpak van jeugdvraagstukken en stimuleert beroepskrachten om hier hun bijdrage aan te leveren. De lijn met de praktijk wordt onderhouden door dienstverlening aan jongeren en hun opvoeders.

Inspectie Jeugdzorg
Binnen het nieuwe jeugdstelsel zijn de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor het landelijk toezicht op de naleving van de Jeugdwet en het onderzoek naar de kwaliteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Kinderrechtencollectief
Het Kinderrechtencollectief is een coalitie die zich inzet voor een betere naleving van de rechten van kinderen op nationaal niveau en bestaat uit: Defence for Children, NJR, Augeo-Foundation, Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Ieder(in), Save the Children, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling
Het LOCK wil een antwoord geven op het tekort aan scholingsmogelijkheden voor professionals waar het gaat om de aanpak van kindermishandeling. Op de interactieve website zijn trainingen en docenten te vinden.

de Lindenhorst
Gespecialiseerde jeugdzorgplus instelling die optimale bescherming en intensieve behandeling biedt aan meisjes met ernstige gedragsproblemen.

Monitor Transitie Jeugd
Vanaf 1 januari 2015 meldpunt voor problemen met jeugdzorg. De bedoeling is om negatieve effecten en knelpunten in de zorg voor gezinnen en kinderen in kaart te brengen.

Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

Ouders Online
Onafhankelijke website en serviceorganisatie voor ouders van kinderen van 1 tot 18 jaar.

Positief opvoeden, Triple P
Triple P is een programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders van kinderen van 0-16 jaar. Op deze website vind je informatie over het programma Triple P, welke instellingen en organisaties Positief Opvoeden, Triple P uitvoeren in Amsterdam en welke resultaten er al behaald zijn.

Raad voor de kinderbescherming
De Raad is onderdeel van het Ministerie van Justitie. Treedt op bij kindermishandeling en verwaarlozing, maar ook bij echtscheiding, adoptie of strafzaken tegen kinderen kan een beroep worden gedaan op hun expertise.

Voor de jeugd
Voordejeugd.nl is van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd.

Terug naar boven

DAK- EN THUISLOZEN

European Federation of National Organisations working with the Homeless
Established in 1989 as a European non-governmental organisation to prevent and alleviate the poverty and social exclusion of people threatened by or living in homelessness.

Terug naar boven

HUISELIJK EN SEKSUEEL GEWELD

Advies- en meldpunt kindermishandeling
Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.
Het AMK is de instelling voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling.

Defence for children
Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children doet dit door lobby, onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie. Bij Defence for Children staat het kind centraal en komen de belangen van kinderen op de eerste plaats.

Huiselijk geweld
Site van het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

Kindermishandeling
Site beheerd door het Nederlands Jeugdinstituut met informatie over achtergronden en aanpak van kindermishandeling. Richt zich in eerste instantie op kinderen en daarnaast ook op volwassenen die al dan niet beroepsmatig met dit onderwerp te maken krijgen.

Seksueel geweld
Site voor slachtoffers van seksueel geweld en mensen om hen heen. Informatie over het signaleren en de gevolgen. Ook over randgebieden zoals depressies, borderline, posttraumatische-stress stoornis. Adressen hulporganisaties, statistische gegevens, links.

RAAK
De actiegroep RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) heeft zich een aantal jaren gelden tot doel gesteld in een aantal regio's in Nederland de werkwijze van instellingen die met ouders en kinderen werken zo aan te passen, te verbeteren en aan te vullen dat gedemonstreerd kan worden dat een effectieve aanpak van kindermishandeling mogelijk is.

Terug naar boven

OUDEREN

Kenniscentrum Vilans
Onafhankelijk kenniscentrum voor langdurende zorg. De behoefte van mensen met een beperking staat voorop. Vilans is er voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de zorg voor chronisch zieken en thuiszorg.

Ouderenzorg
Onderdeel van de site van de Rijksoverheid over de zorg aan/voor ouderen. Bevat o.a. regelingen, links en publicaties.

Beter oud
Om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren zoeken professionals en ouderen steeds naar nieuwe kennis en instrumenten. Het platform BeterOud - sinds april 2015 online - brengt innovaties en partijen bij elkaar, en helpt hen bij het doorontwikkelen en toepassen ervan, zodat ouderen er beter van worden.

Terug naar boven

GEHANDICAPTEN

Kennisplein gehandicaptensector
Bundelt bestaande kennis en verspreidt deze om zo zorg- en dienstverlening en het beleid op het gebied van gehandicaptenzorg te verbeteren. Doelgroepen: professionals, maar ook mensen met handicap zelf en hun ondersteuners. Veel links en (delen) van publicaties die je kan downloaden.

Startpagina lichamelijk en verstandelijk gehandicapten
uitgebreide ‘doorlinksite’ met o.a. Patiëntenverenigingen, nationale en lokale organisaties, vervoer, vrije tijd, maar ook persoonlijke ervaringen.

Stichting MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking en beantwoordt vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Terug naar boven

MINDERHEDEN / VLUCHTELINGEN (zie ook de websites bij SJD/Recht)

Forum
FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.

Kennisplatform Integratie & Samenleving
Platform dat kennis over integratie wil vergroten en bijdragen aan een inclusieve en stabiele samenleving.
Het driejarenprogramma, dat 1 januari 2015 gelanceerd werd, wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie.

Pharos
Landelijk kennis- en adviescentrum dat zijn expertise inzet voor een hoge kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor migranten, vluchtelingen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Digitale kennisbank raadpleegbaar.

Vluchtelingenwerk
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Terug naar boven

PSYCHIATRIE / VERSLAVING

Caleidoscoop
Landelijke vereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis. De site biedt o.a. artikelen, literatuurverwijzingen, veelgestelde vragen en links.

Drank en drugs
Uitgave van Tactus verslavingszorg, een organisatie die zich in de eerste plaats richt op mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten of een combinatie daarvan.

Iriszorg
IrisZorg biedt trajecten voor opvang, wonen, werken en verslavingsbehandeling. Ook aandacht voor financiën is een vast onderdeel van de hulp en begeleiding.

Fonds psychische gezondheid
Fonds Psychische Gezondheid financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten met als doel verbeterde en vernieuwende behandelmethoden mogelijk te maken. Op de site o.a. de Psychowijzer, een alfabetisch overzicht van psychische problemen/onderwerpen.

GGZ Nederland
De kerntaken van GGZ Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidinstellingen voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.

GGZ-richtlijnen
GGZ-richtlijnen biedt toegang tot de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut.

IVZ Verslaving
Onderdeel van de Stichting Informatie Voorziening Zorg. Bevat een Nederlandse database over verslaving en verslavingszorg in Nederland: LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem)

Jellinek
Belangrijke organisatie op het gebied van (alle soorten van) verslaving en verslavingszorg. Veel aandacht voor preventie en behandelingen.

Kenniscentrum Phrenos
Het Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en meestal langdurige psychische stoornissen te bevorderen.

Parnassia
Informatie over Parnassia, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg en verslavingszorg in de regio Den Haag.

Psychiatrienet
De Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie en de redactie van Psychiatrienet bieden met deze website een onafhankelijke selectie van kwalitatief hoogwaardige sites op het gebied van de psychiatrie. De site bestaat uit vier hoofdcategorieën: Ziektebeelden volgens DSM-IV, Behandeling, Aandachtsgebieden, Algemeen. Daarnaast zijn er nieuwsitems.

Psychomotorische therapie
Hier vind je uitleg over psychomotorische therapie / psychomotore therapie, bestemd voor geïnteresseerden en hulpverleners. Elders staan adressen van verenigingen en opleidingen, diverse links naar homepages op het gebied van psychomotorische therapie en geestelijke gezondheidszorg, een lijst met scripties en artikelen over psychomotorische therapie en een lijst met vaak gestelde vragen (FAQ).

Resultaten scoren
Resultaten Scoren wil de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek bevorderen op het gebied van geestelijke- en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak.

Stap
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een landelijk kennis- en onderzoeksinstituut voor alcoholbeleid, opgericht in 1994.
STAP wil ertoe bijdragen dat de schade als gevolg van alcoholgebruik aantoonbaar wordt teruggedrongen. Daarbij telt vooral het terugdringen van gezondheidsschade naast andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

Stichting Pandora
Stichting Pandora zet zich in voor iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad. De ervaringen van mensen zelf zijn de basis voor al haar acties. Stichting Pandora is een onafhankelijke organisatie.

Stichting Rehabilitatie '92
Deze stichting verzorgt trainingen in de individuele rehabilitatiebenadering en daarvan afgeleide producten en levert op die manier haar bijdrage aan verspreiding van rehabilitatie.

Trimbos-instituut
Onafhankelijk landelijk centrum op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg, Maatschappelijke zorg. Toegang tot catalogus van de bibliotheek. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGV) met veel summary’s van artikelen. Nieuwsbrief over GGZ, publicatieoverzichten, brancherapporten van Ministerie van VWS, veel links

Terug naar boven