Leraar basisonderwijs lezen

Opbouw studie Master Jeugdzorg

De deeltijdopleiding duurt twee jaar en je gaat één dag per week naar school. Ieder jaar heeft vier periodes en tijdens elke periode volg je colleges, voer je praktijkopdrachten uit en train je vaardigheden. Reken op een pittige opleiding. Bij elkaar ben je er twee volle dagen in de week mee bezig. Je leest vakliteratuur -waarvan een deel Engelstalig-, volgt colleges, doet actief mee aan debatten en workshops en werkt aan een werkstuk of een project. Zo kun je een stap zetten in je loopbaan, zonder de inhoud te verlaten. Je studeert in een groep studenten die afkomstig zijn uit verschillende delen van de keten van de jeugdzorg. Dat biedt uitstekende mogelijkheden voor vakinhoudelijke verdieping, uitwisseling en verbreding.

Bekijk het overzicht met de opbouw van de periodes ( pdf, 42 KB )

Programmalijnen: aansluitende werkvormen en colleges

De opleiding bestaat uit vijf programmalijnen:

  • Helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien
  • Juridische en ethische aspecten van de Jeugdzorg
  • Beleid en organisatie
  • Onderzoek en methodologie
  • (Team) Coaching

De programma's en de werkvormen hangen nauw samen. Als je bijvoorbeeld in een project een strategie moet uitwerken voor de aanpak van een crisis in een leefgroep, sluiten de colleges over effectieve methoden (of het ontbreken daarvan) daarbij aan. En je behandelt de relevante juridische en ethische vragen. Wie heeft de bevoegdheid om een jongere weg te sturen of op te sluiten? En is het juist om in sommige situaties een jongere weg te sturen of op te sluiten?

Praktijksituaties, supervisie en docenten uit het werkveld

Projecten nemen een belangrijke plaats in, waarbij praktijksituaties dienen als leervoorbeeld. Voorbeeldcasussen worden geleverd door de opleiding, maar je brengt ook je eigen praktijksituaties in. Je krijgt met een aantal medestudenten supervisie en je leert collega's te begeleiden. Verder zijn er workshops, lezingen en debatten over brandende kwesties in de Jeugdhulp. De masteropleiding Jeugdzorg werkt met een enthousiast team van deskundige docenten en gastdocenten.

Werken met "Verve"

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor 'evidence based' methoden. Voor het sociaal (ped)agogisch domein betreft het vaak methoden die zijn ontwikkeld in het buitenland. Meestal zijn dit gecertificeerde methoden en dus duur om er gebruik van te mogen maken. Uit recente onderzoeken komt naar voren dat het toepassen van Triple P, SOS, CTC, EKC en vergelijkbare methoden maar weinig helpt. Het gaat immers om het toepassen van deze methoden in een Nederlandse context.

De masteropleiding Jeugdzorg in Leiden maakt gebruik van Verve, Veiligheid en Regie Voor Elk. Geen methode maar een op recent onderzoek gebaseerde benaderingswijze van de jeugdige en de sociaal systemen waarvan deze deel uitmaakt. Voor meer informatie over de handleiding ' Werke met Verve' voor de jeugdbeschermer kunt u zich richten tot Monique Terwindt:  terwindt.m@hsleiden.nl

Voortbouwen op een hoog niveau

Het opleidingsniveau van medewerkers in de sector jeugd in ons land is hoog. Maar de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de jeugdhulp zijn de afgelopen tien jaar sterk gestegen. De hulp moet snel, kort, effectief, efficiënt en goedkoper. De hulp moet aansluiten bij de vraag van jeugdigen en ouders. Eén kind één plan, één gezin één plan, etc.. De hulpverlener moet werken met 'evidence based' methoden en de effecten van de zorg die zij biedt inzichtelijk maken.

Instellingen nemen jeugdigen met (zeer) ernstige gedragsproblemen op en worden geconfronteerd met hoge kosten die de samenleving eigenlijk niet acceptabel vindt. De ambulante hulp richt zich op de ondersteuning van jeugd en ouders en de hulpverlener kan met een grote caseload niet altijd voldoen aan zijn eigen professionele standaarden. Wanneer het mis gaat, bijvoorbeeld in een geval van ernstige kindermishandeling, kan dit leiden tot strafvervolging van de beroepskracht. Sinds de beroepsregistratie voor de jeugdzorgwerkers verplicht werd, is er sprake van tuchtrecht met alle gewenste en ongewenste effecten van dien. In de master Jeugdzorg is er volop aandacht voor het spanningsveld waar professionals in de Jeugdzorg mee te maken hebben.

"Deze masteropleiding heeft me een bredere kijk gegeven op de jeugdzorg. Ik ben nu in staat om zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Daarbij voel ik me als hulpverlener nu meer aangesproken op de verantwoordelijkheid die ik heb."

Bert Oostendorp (37) volgde de master Jeugdzorg en is nu ambulant hulpverlener bij Stichting Jeugdformaat