Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Master Jeugdzorg

Jeugdzorg professionals staan ook nu weer voor grote veranderingen in hun vakgebied. De overheid kiest voor vergaande decentralisatie met de Participatiewet, WMO, Jeugdwet en passend onderwijs (weer samen naar school). Deze veranderingen zijn kenmerkend en richtinggevend voor de koers van de samenleving voor zorg en welzijn. De opgave blijft hetzelfde, goede hulp verlenen, maar de context waarin dat gebeurt verandert (steeds) sterk. Daar speelt de masteropleiding Jeugdzorg van Hogeschool Leiden op in. Met de master Jeugdzorg is de beroepskracht in staat leidinggevende taken op zich te nemen en met een brede kijk de diversiteit van de cliënten tegemoet te treden. Hij is een coach voor de collega’s, de nieuwkomers in het bijzonder en draagt verantwoordelijkheid voor zowel de uitvoering als de beleidsmatige kant. De ‘leading professional’ is zich bewust van de noodzaak om een leven lang te leren in het steeds veranderende veld van de jeugdzorg. Hij kan zowel voor zichzelf als in een grote organisatie werken maar laat altijd een ondernemende houding zien en zorgt samen met anderen voor een goede bedrijfsvoering.

Registratiepunten

Professionals met een Master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden kunnen zich sinds januari 2016 registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd als zij voldoen aan de voorwaarden. Bekijk de voorwaarden van het Kwaliteitsregister Jeugd

Voor studenten die als geregistreerd jeugdzorgwerker de masteropleiding Jeugdzorg volgen geldt dat zij de behaalde 60 EC’s als registratiepunten kunnen gebruiken voor bijscholing, nascholing of herregistratie.

Afgestudeerden van de Master Jeugdzorg kunnen in het Kwaliteitsregister Jeugd de titel ‘Jeugdzorgwerker SKJ’ gebruiken.

Deeltijdopleiding: verbreding en verdieping jeugdzorg

Heb je een afgeronde bachelor-opleiding, werk je in de jeugdsector en heb je behoefte aan verbreding en verdieping? De masteropleiding Jeugdzorg van Hogeschool Leiden leidt je op tot topprofessional in de sector jeugd. De deeltijdopleiding duurt twee jaar waarbij je één dag per week naar school gaat om met vakgenoten te studeren. De opleiding is door de NVAO geaccrediteerd en het heeft het oordeel “3 maal goed" van evaluatiebureau Hobeon.

Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden bereidt zich voor op de nieuwe integrale praktijk van jeugdhulpverleners. Ons Expertisecentrum Jeugd ontwikkelt, verzamelt en valoriseert kennis. We vinden dat je kinderen moet begeleiden in hun eigen leefwereld en hen niet steeds losknippen uit hun leefomgeving. Hiermee sluit Hogeschool Leiden aan bij het toekomstmanifest 2020 van de PO-raad die streeft naar een sluitende samenwerking tussen allen die zich bezighouden met onderwijs, opvang en jeugdzorg waarbij het kind centraal staat.

Meer informatie over het Expertisecentrum Jeugd

Carrière en toekomst Master Jeugdzorg

Per januari 2015 zijn transitie (wie gaat over de middelen) en transformatie (wie voert het uit) op papier geregeld. Er wordt steeds meer van de beroepskrachten in de Jeugdzorg verwacht. Rondom aan beroepskrachten toevertrouwde kwetsbare mensen is er veel commotie en weinig begrip wanneer er iets (helemaal) fout gaat, "want daar betalen we toch voor”. De masteropleiding Jeugdzorg leidt je op tot een stevige professional.

Professional Jeugdzorg: generalist in specifieke

Als professional in de jeugdzorg ben je generalist in het specifieke. De groep waarmee je werkt is specifiek. Het gaat om jeugd, hun ouders, opvoeders en sociale systemen. Jeugdigen die gevaar loopt en beschermd moet worden, gevaarlijk gedrag vertoont of moeilijk leert en niet mee kan komen. Dat vereist kennis van ontwikkeling, oorzaak en betekenis van afwijking, problematiek of stoornis, sociale context, sociale systemen, hulpverleningsmethoden, wet- en regelgeving. Het generalistische zit in de doordachte benaderingswijze van de masteropleiding Jeugdzorg en de kennis van de breedte van de (doel)groep en effectieve en efficiënte methoden. Ook hier geldt voor de beroepskracht dat het belangrijk is om niet te snel uit te besteden aan andere professionals. Het gaat om het (kunnen) nemen van verantwoordelijkheid. Dat betekent een hoge mate van zelfstandig (be)oordelen en (be)handelen. Uiteraard geldt ook dan, je kunt het nooit alleen.

Maak kennis met de opleiding

Hoe kom je erachter of de Master Jeugdzorg de juiste stap is in jouw loopbaan? Bezoek een Open Dag of Informatieavond en maak kennis met onze opleiding, hogeschool en het docententeam. Je kunt bij hen terecht voor meer informatie en persoonlijk advies. hogeschool en het docententeam. 

Heb je nu al vragen? Neem contact op met ons op via +31(0)71 5188 935 of  master.jeugdzorg@hsleiden.nl.