Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Studiemiddag 'Afstand en nabijheid in de zorg voor jongeren met een LVB'

In de zorg rondom jongeren met een LVB doen zich regelmatig situaties voor waarbij er dilemma’s ervaren worden rondom de relationele afstemming tussen cliënt en begeleider. Het gaat hierbij om vragen als: Welke informatie over je eigen leven deel je met je cliënt? Mag je met de cliënt afspreken buiten je werktijd? Kun je je cliënt je directe werktelefoonnummer geven? Hoe ga je om met het contact met cliënten op sociale media? Onderhoud je contact met een cliënt die daarom vraagt wanneer de hulpverlenersrelatie is beëindigd? Dergelijke dilemma’s roepen diverse vragen op: hoe geef je relationele afstemming in de praktijk vorm? En wat betekent het voor de afstand en nabijheid?

Programma

De studiemiddag op 23 januari 2020 is er op gericht samen na te denken over dilemma's omtrent afstand en nabijheid. Bij dergelijke dilemma's zijn er doorgaans geen pasklare antwoorden. De dag heeft als doel je te prikkelen en je uit te dagen tot reflectie op deze thematiek. We hopen dat je naar huis gaat met een beter beeld van waar je staat, waar je grenzen liggen, en hoe je je visie hierop kan onderbouwen en beargumenteren.

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit.

Tijd Onderdeel
12.30 - 13.00 uur  Inloop
13.00 - 14.00 uur

Plenaire sessie
Verhalen uit de praktijk, aangevuld met enkele inzichten uit de literatuur en onderzoek door onze studenten. Deze inzichten kunnen als een kapstok dienen voor de verdere discussies over concrete dilemma's.

14.00 - 14.30 uur Netwerktafels met koffie
14.30 - 16.30 uur Workshops
16. 30 uur Terugkoppeling + borrel

Workshops

Na de pauze gaan we uiteen in groepen. In alle workshops wordt hetzelfde programma behandeld. Je hoeft dus niet te kiezen naar welke workshop je gaat. Bij de indeling van de workshops zorgen we voor een goede spreiding tussen de verschillende vertegenwoordigde organisaties, zodat je ook kunt horen hoe er bij andere organisaties met dilemma’s rond afstand en nabijheid wordt omgegaan. In de workshops gebruiken we verschillende activerende werkvormen waarmee we de verschillende thema’s uit de plenaire presentatie verder zullen uitdiepen.