Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Verantwoording 2016

De verantwoording over 2016 van het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat brengt bestaande kennis uit verschillende sectoren bijeen en beoogt nieuwe, specialistische kennis over delinquente jongeren met een LVB te genereren. De kennis uit de onderzoeken wordt op verschillende manieren gedeeld met het veld, zoals via publicaties, presentaties, trainingen, deelname aan expertbijeenkomsten en factsheets. In 2016 werd onder andere een studiemiddag georganiseerd online veiligheid van jongeren met een LVB.

In 2016 is verder gewerkt aan een aantal handreikingen voor de justitiële keten. Na de handreiking LVB voor penitentiair inrichtingswerkers die werd geschreven in 2015, werd dit jaar in samenwerking met de WSG gewerkt aan een handreiking LVB voor jeugdreclasseringswerkers, en in samenwerking met Reclassering Nederland aan een handreiking voor de volwassenreclassering. Ook werd met een klankbordgroep, samengesteld uit mensen uit de politiedistricten Zeeland en De Baronie in samenwerking met studenten van de duale opleiding Toegepaste Psychologie voor Politie, begonnen met een handreiking LVB voor de politie.

In 2016 heeft het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit bijgedragen aan twee pilots omtrent het screenen op een LVB in het justitiële domein. Bij beide pilots werd de SCIL, een screener LVB ontwikkeld door de lector Hendrien Kaal i.s.m. prof. Henk Nijman en dr. Xavier Moonen ingezet om te kijken of identificatie van justitiabelen met een LVB kon helpen om de aanpak van deze justitiabelen te verbeteren.

In 2016 is ook begonnen met een project over morele overwegingen omtrent de beslissing om crimineel gedrag van jongeren met een LVB al dan niet af te doen in het strafrecht. Hiertoe is een tweetal vignetstudies uitgevoerd onder rechtshandhavers en sociaal werkers, en zijn diverse workshop gehouden met professionals en studenten. In deze workshops werd steeds een casus besproken om in kaart te brengen welke overwegingen voor de diverse (aankomende) professionals van belang waren om tot een beslissing te komen. Dit project zal in 2017 voortgang vinden en zal leiden tot een handreiking voor het werkveld.

Onderwijs en professionalisering

De kennis die binnen het lectoraat vergaard wordt vindt zijn weg op een aantal manieren. Binnen de verschillende minoren in de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie en de Master Jeugdzorg zijn ook in 2016 weer colleges verzorgd over het thema LVB en jeugdcriminaliteit. Zo kwam een groot aantal studenten in aanraking met de problematiek van een doelgroep die zij vrijwel zeker in hun toekomstige werk tegen zullen komen.

Meer informatie over onderwijs

Kennisontwikkeling

In 2016 werd gewerkt aan twee projecten in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Allereerst werd in kaart gebracht wat er in Nederland reeds bekend was over de prevalentie van LVB in de justitiële domeinen. De notitie over de bevindingen wordt veelvuldig aangehaald. Daarnaast werd in 2016 begonnen met een haalbaarheidsstudie waarbij bekeken werd in hoeverre het mogelijk is een inschatting te geven van de prevalentie van LVB in de justitiële domeinen op basis van bestaande registraties. Dit project zal in 2017 afgerond worden.

Er werd ook begonnen aan een studie naar de levensgeschiedenissen van jongeren met een LVB die crimineel gedrag vertonen. Een vijftiental jongeren met zeer diverse criminele carrières wordt bij dit onderzoek uitgebreid en bij herhaling bevraagd over hun geschiedenis, hun mogelijkheden en hun behoeftes. De verwachting is dat een beter beeld van wat hun criminele carrières beïnvloedde, ons handvatten kan geven bij het zoeken naar wat hen in de toekomst kan helpen.