De vlaggen van de hogeschool

Over het lectoraat

Het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Jeugdcriminaliteit is opgericht door Hogeschool Leiden en de Wiliam Schrikker Groep. Zij bieden specifieke expertise voor licht verstandelijke beperking in de justitiële keten.

Kennis over LVB levert kunde

Toenemende kennis over de combinatie van delinquentie en LVB maakt het voor de betrokken professionals makkelijker om de doelgroep beter en passender te begeleiden. In de justitiële keten worden mensen met een LVB nog te vaak niet als zodanig herkend, met de nodige gevolgen (bijvoorbeeld verhoogde kans op recidive, verminderd welzijn).

Van onderzoek naar ondersteuning

Het lectoraat heeft op basis van onderzoeksresultaten diverse producten ontwikkeld die bijdragen aan de herkenning en ondersteuning van mensen met een LVB.

Allereerst heeft het lectoraat in 2015 de SCIL ( pdf, 137 KB ) ontwikkeld om ervoor te zorgen dat een LVB in de praktijk vaker herkend wordt. Met deze korte vragenlijst kun je eenvoudig tot een onderbouwd vermoeden van een LVB komen. Dit vergemakkelijkt de keuze voor o.a. de noodzaak tot verdere diagnostiek of toewijzing aan de juiste interventie. In steeds meer werkvelden wordt de SCIL gebruikt. Zo is structurele afname van de SCIL landelijk geïmplementeerd door Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. In dat kader is een filmpje ontwikkeld over de achtergrond en het gebruik van de SCIL.

Om de bejegening van mensen met een LVB binnen de strafrechtsketen te versterken, heeft het lectoraat handreikingen ontwikkeld met als doel dat medewerkers een LVB eerder leren kennen en daar hun werkhouding op aan kunnen passen. Inmiddels zijn er handreikingen voor het gevangeniswezen, de politie, de reclassering, de jeugdreclassering en slachtofferhulp. Op dit moment worden er handreikingen ontwikkeld voor rechters en advocaten.

Naast handreikingen worden onderzoeksresultaten verwerkt in onze factsheets met daarin makkelijk toegankelijke informatie voor de professionals op de werkvloer en daarbuiten.

Een ander product wat ontwikkeld is op basis van onderzoeksresultaten is een checklist voor organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een LVB. Met deze checklist kunnen organisaties beslissing onderbouwen omtrent het inzetten van de strafrechtsketen bij grensoverschrijdend gedrag door cliënten met een LVB.

Ook is in samenwerking met andere lectoren aan Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar de levensgeschiedenissen van delinquente jongeren met een LVB. Dit onderzoek heeft geleid tot het boek 'Kom me horen', wat bedoeld is om het onderwijs, de praktijk en het beleid te voeden met de ervaringen van deze jongeren.

Tot slot zijn van enkele van onze onderzoeksresultaten PowerPoints beschikbaar die je kunt gebruiken om een college of bijscholing te geven.

Samenwerking met het werkveld

Zonder hulp van het werkveld geen onderzoek. Daarom is het belangrijk de resultaten van de investering in onderzoek met de professionals in het werkveld te delen, zodat er een samenwerking tussen onderzoek en dagelijkse praktijk ontstaat. Alleen kennis delen voldoet niet: het lectoraat voelt het als zijn opdracht een bredere discussie op gang brengen over mogelijke oplossingen, waarmee een gemeenschappelijke visie kan ontstaan over in te zetten middelen om recidive te verminderen, maar ook over welke doelen we daarnaast van belang vinden. Dit gebeurt door kennis en visie naar buiten te brengen, actief deel te nemen aan relevante netwerken, expertmeetings en klankbordgroepen, het geven van presentaties of symposia en congressen en het publiceren in vakbladen en tijdschriften (zowel nationaal als internationaal).

Kenniskring

Het lectoraat werkt samen met onderzoekers en docenten in een kenniskring. Maak kennis met de lector, onderzoekers en docenten van het lectoraat Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit.

Bekijk het overzicht